คลังสื่อวิทยาการคำนวณ
แผนวัดผลและประเมินผล

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

Creator สุดารัตน์ แรตกระโทก

เปิดดู 9 ครั้ง

แผนวัดผลและประเมินผล

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

Creator สุดารัตน์ แรตกระโทก

เปิดดู 5 ครั้ง

วิทยาการคำนวณอนุบาล2

วิทยาการคำนวณ (อ.2)

Creator ปัณนาพร โชติสุวรรณ์

เปิดดู 2 ครั้ง

คลิปวิดีโอ ว้าว นำ้ตาลเรนโบว์สีสวยแยกชั้นกันได้อย่างไร รร.บ้านยางระหง

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

Creator พัชรียา อินทอง

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

Creator ปวีณา อัตถาหาร

เปิดดู 5 ครั้ง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดช้างข้ามฯ

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

Creator ศิรธิดา มาระวงษา

เปิดดู 8 ครั้ง

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

Creator สุดารัตน์ แรตกระโทก

เปิดดู 8 ครั้ง

เรื่องกระบวนการทางเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

Creator สิทธิชาติ กิมรัมย์

เปิดดู 4 ครั้ง

สอนวิทยาการคำนวณอนุบาล2-3โรงเรียนบ้านคลองครก

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

Creator วรัญญา พูลพฤกษ์

เปิดดู 7 ครั้ง

คลิปวีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นอนุบาลปีที่ 3

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

Creator สุวรรณี ทองเหลือ

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย (การเรียงลำดับเหตุการในชีวิตประจำวัน)

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

Creator ศิรธิดา มาระวงษา

เปิดดู 4 ครั้ง

EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator สุทัศน์ วิลัยการ

เปิดดู 3 ครั้ง

EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator สุทัศน์ วิลัยการ

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องกระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3 เรื่องสนุกกับการเขียนโปรแกรม

วิทยาการคำนวณ (ป.3)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการเขียนโปรแกรม

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.3 เรื่องารสืบค้นเพื่อหาแหล่งข้อมูล

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

การสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล 3

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

Creator สุภาพร โลหากาศ

เปิดดู 22 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator สุพัตรา  โชติรักษา

เปิดดู 113 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาเลียว

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 134 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator เอกรัฐ แสงนิลเกิด

เปิดดู 116 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator เยาวลักษณ์ กองจินดา

เปิดดู 104 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

Creator สุวรรณา นามอินทร์

เปิดดู 112 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ (ป.3)

Creator จันทราทิพย์ ฝางแดง

เปิดดู 107 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator ฐิตินันท์ ธนตุ่น

เปิดดู 103 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator ภัสราภรณ์ ทองช้อย

เปิดดู 105 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator สุปราณี มาราศรี

เปิดดู 111 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator ฐิตารีย์ บุญมาดำรงกิจ

เปิดดู 153 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ (ป.3)

Creator ศศิประภา สุทธิ

เปิดดู 104 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator อภิชยา  ชนะโรค

เปิดดู 113 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ (ป.3)

Creator กัญญาณัฐ สนั่นวงศ์

เปิดดู 103 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ (ป.3)

Creator นิภาภรณ์ ช่างไถ

เปิดดู 120 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

Creator อำภา ฟังคำ

เปิดดู 110 ครั้ง

วีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

Creator ณรงค์ศักดิ์ วะโร

เปิดดู 108 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator ภาสพงศ์ พลอยประเสริฐ

เปิดดู 106 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator ดารณี หงวนสง่า

เปิดดู 109 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึม ป.3 โรงเรียนวัดช้างข้าม

วิทยาการคำนวณ (ป.3)

Creator สาลินี สุขสวัสดิ์

เปิดดู 143 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator พัชรินทร์  ศิริสุนทรานนท์

เปิดดู 106 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator ญาณินณ์ สมนึกเจริญสุข

เปิดดู 109 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator วสินท์ ภู่ระหงษ์

เปิดดู 107 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator ชัชชญา อภิธรรมภูษิต

เปิดดู 113 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator ธันยาดา แก้วบำรุง

เปิดดู 109 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator สุภาพร โลหากาศ

เปิดดู 115 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator สราญจิต สังสี

เปิดดู 66 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

Creator วารุณี กิตติเวช

เปิดดู 114 ครั้ง

VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator ฤทัยภัค  สกุลพราห์ม

เปิดดู 101 ครั้ง

วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator พีรพล วงศ์ศรีเทพ

เปิดดู 108 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator ฐิติญากรณ์ พานิชการ

เปิดดู 109 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator ณัฐิยา สกลไชย

เปิดดู 105 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ห้องเสริมวิชาการ ป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator พชรพร ธรรมวิญญู

เปิดดู 110 ครั้ง

การสอนวิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

Creator พีรพงศ์ เวชภิรมย์

เปิดดู 112 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator วารุณี ศรีคงรักษ์

เปิดดู 56 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator สิทธิโชค รสชื่น

เปิดดู 112 ครั้ง

วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ (ม.6)

Creator ชัยนันต์ เชวงศิลป์

เปิดดู 119 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator ณัฐพร ทองบุญนะ

เปิดดู 111 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator สรรัตน์ เลิศธัญญา

เปิดดู 105 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

Creator วีรลักษณ์ เตาะเจริญยิ่ง

เปิดดู 127 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 132 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator อภิญญา สร้อยมาลา

เปิดดู 112 ครั้ง

วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator ดวงชนก นามวิจิตร

เปิดดู 59 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อง

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

Creator ลำปาง เกตวัตร์

เปิดดู 109 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator ศศิธร ลุนอินทร์

เปิดดู 112 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator เขมมิกา นีลมงคล

เปิดดู 110 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator อัญชลี จันทร์แดง

เปิดดู 106 ครั้ง

วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

Creator ศรัณยู โพธิวรรณ์

เปิดดู 111 ครั้ง

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator นิชานันท์ บุรวัชระไชย

เปิดดู 115 ครั้ง

วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

Creator สุดารัตน์ แรตกระโทก

เปิดดู 138 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator ไอรดา เหมวิภาต

เปิดดู 113 ครั้ง

วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator วิยดา แก้วมาก

เปิดดู 113 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator พิมพ์ปวีณ์ ไชยริน

เปิดดู 113 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ (ป.3)

Creator รักชนก โสภักต์

เปิดดู 143 ครั้ง

Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3

วิทยาการคำนวณ (ป.3)

Creator ยิ่งยศ เกตจินดา

เปิดดู 112 ครั้ง

วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator กษรัช กษรัช

เปิดดู 112 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator จิราภรณ์  ภู่ยินดี

เปิดดู 102 ครั้ง

มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator ปรเมศร์ ผลอุดม

เปิดดู 114 ครั้ง

แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 110 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน เรือง การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ป.4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator อนันธพร อัมพรพรรดิ์

เปิดดู 124 ครั้ง

วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

Creator จิดาภา สร้อยศรี

เปิดดู 115 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator ณรกร สอนศรี

เปิดดู 157 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ (ป.2)

Creator รักชนก โสภักต์

เปิดดู 109 ครั้ง

การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

Creator วิภาวดี โอสถเจริญ

เปิดดู 105 ครั้ง

Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

Creator วินัยพร จำนงนิตย์

เปิดดู 111 ครั้ง

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

Creator ไอรดา เหมวิภาต

เปิดดู 102 ครั้ง

ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5

วิทยาการคำนวณ (ป.5)

Creator ภัฐธีรา อินทรักษา

เปิดดู 112 ครั้ง

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3

วิทยาการคำนวณ (ป.3)

Creator ดวงชนก นามวิจิตร

เปิดดู 107 ครั้ง

อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)

วิทยาการคำนวณ (ป.4)

Creator ชนาดร ไชยศรี

เปิดดู 101 ครั้ง

สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 108 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 127 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงนามธรรม

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 127 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 124 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 117 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 125 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 117 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 117 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 120 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 01 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 122 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 129 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 04 เทคโนโลยีสื่อสาร

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 120 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 04 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 121 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 130 ครั้ง

EP3 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator สุทัศน์ วิลัยการ

เปิดดู 131 ครั้ง

EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator สุทัศน์ วิลัยการ

เปิดดู 137 ครั้ง

EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator สุทัศน์ วิลัยการ

เปิดดู 111 ครั้ง

หน่วยที่ 1 อัลกอลิทึมกับการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ (ป.1)

Creator ธวัชชัย ธรรมคงทอง

เปิดดู 105 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR