EP3 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาการคำนวณ ป.1 เปิดดู 18 ครั้ง


ช่องของ สุทัศน์ วิลัยการ

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง2
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
หน่วยที่ 1 อัลกอลิทึมกับการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 15 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.1 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงนามธรรม

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ม.2 วิทยการคำนวณ 04 เทคโนโลยีสื่อสาร

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย ชั้นประถ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดสามผาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 17 ครั้ง
วัดโป่งแรด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 25 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
บ้านโป่งวัว
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 36 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก้ว
Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
บ้านตาเลียว
VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
EP3 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมา

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 25 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 30 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าแคลง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดหมูดุด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
วิทยาการคำนวณ2

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ม.1 วิทยการคำนวณ 03 การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team