วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาเลียว
วิทยาการคำนวณ ป.5 เปิดดู 16 ครั้ง


ช่องของ พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

โรงเรียนบ้านตาเลียว

1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
1.1 ตัวชี้วัด ว 4.2 ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

2.จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะได้ถูกต้อง (K)
2. บอกแนวคิดในการทํานายผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม (K)
3. แสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้อย่างชัดเจนและแม่นยํา (P)
4. เห็นประโยชน์และความสําคัญของการทํานายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย(A)

3. สาระการเรียนรู้
- สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนํากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี มาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทํางาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์สถานะเริ่มต้นของการทํางานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
- สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

4.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย ทําได้โดยการนําบัตรคําสั่งมาเรียงต่อกันเป็นขั้นตอนเพื่อเรียบเรียงเป็นโปรแกรมหรือชุดคําสั่ง บัตรคําสั่งที่ถูกนํามาใช้แสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายหรืออัลกอริทึมนั้น จะช่วยให้การทํางานมีความชัดเจนและเป็นลําดับขั้นตอนมากยิ่งขึ้น

5.สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการแลกเปลี่ยนข้อมูล
2. ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการคิดเชิงคํานวณ
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการสังเกต
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ทักษะการทํางานร่วมกัน
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ทักษะการสืบค้นข้อมูล
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัยรับผิดชอบ
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทํางาน

6.กิจกรรมการเรียนรู้
วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)

ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนํา
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. ครูถามคําถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า“ถ้านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนจะส่งผลกับนักเรียนอย่างไรบ้าง”
(แนวตอบ : นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง โดยคําตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอนเช่น ได้คะแนนเก็บน้อย สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียน เป็นต้นใ)
2. เมื่อได้คําตอบจากนักเรียนแล้ว ครูสรุปให้นักเรียนฟังพร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “คําตอบต่าง ๆ ของนักเรียนเกิดจากการทํานายผลลัพธ์ ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ดังนั้น จึงมีการทํานายผลลัพธ์จากโปรแกรม เพื่อความแม่นยําในการทํานายผลลัพธ์”
ขั้นสอน
ขั้นที่ 2 สํารวจค้นหา (Exploration)
1. ครูถามคําถามประจําหัวข้อกับนักเรียนว่า“การทํานายผลลัพธ์จากโปรแกรมสามารถทําได้อย่างไร” จากนั้นครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
2. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับข้อมูลที่นักเรียนได้สืบค้น
3. ครูอธิบายกับนักเรียนว่า“การทํานายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย สามารถทําได้โดยการแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย คือ การนําบั ตรคําสั่งมาเรียงต่อกันเป็ นขั้นตอน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัลกอริทึม เพื่อให้การแก้ปัญหานั้นมีความชัดเจนและแม่นยํา”
4. นักเรียนสังเกตการใช้บัตรคําสั่งแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายจากสถานการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้ นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ ) ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา โดยการพาปูกลับบ้านและจําต้องเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดซึ่งปูสามารถเดินได้เพียง 4 ทิศทางเท่านั้น และจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางต่าง ๆ
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explanation)
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน หรือตามความเหมาะสม เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รวมถึงวิเคราะห์โปรแกรมเส้นทางการพาปูกลับบ้านร่วมกัน
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอภิปรายความรู้จากการทํากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
7.ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํานายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายว่า“เหตุผลที่ต้องมีการทํานายผลลัพธ์จากปัญหาง่าย ๆ ในเบื้องต้น เพราะสามารถทําให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้และทําให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น”
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration)
8. นักเรียนร่วมกันทํากิจกรรมฝึกทักษะเพื่อขยายความเข้าใจ โดยให้นักเรียนนําบัตรคําสั่งที่กําหนดให้ เขียนบอกเส้นทางในการเดินทางของต้นไม้จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจําตัว

ชั่วโมงที่ 2
ขั้นสอน
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration)
9. ครูทบทวนเนื้อหาการเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้ว โดยสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมานําเสนอเส้นทางการเดินทางของต้นไม้
10. ครูสุ่มนักเรียน 2 คน ออกมาหน้าชั้นเรียน จากนั้นให้ทํากิจกรรมโดยการเล่นเกมทายใจในหนังสือเรียน โดยครูอธิบายกติ กาในการเล่นเกมและสาธิตวิธีการเล่นให้ เป็นตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
11. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นเกมทายใจ โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการทํานายผลลัพธ์ตามความเหมาะสม
12. นักเรียนแต่ละคนทําใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง การทํานายผลลัทธ์จากปัญหาอย่างง่าย เพื่อขยายความเข้าใจ และประเมินผลตนเองหลังเรียนจบหน่วยให้ตรงกับระดับความสามารถของตนเอง
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluation)
1.ครูประเมินผลนักเรียนโดยการสังเกตจากการตอบคําถาม การทําใบงาน และการนําเสนอผลงาน
2.ครูตรวจสอบการทําใบงานที่ 1.2.1 กิจกรรมฝึกทักษะ และกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหาจากการสรุปสาระสําคัญในหนังสือเรียน
4. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา
5. นักเรียนทํากิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้จากหนังสือเรียน และทําชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ และนํามาส่งในชั่วโมงถัดไปแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 38 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 9 ครั้ง
โรงเรียนวัดหมูดุด
วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเช

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน
วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการเขียนโปร

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดโป่งแรด
วิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึม ป.3 โรงเรียนวัดช

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ม.1 วิทยการคำนวณ 03 การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 8 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 10 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านโป่งวัว
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 9 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
วีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 25 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 10 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศ

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองสีงา
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 31 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก้ว
การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ม.3 วิทยการคำนวณ 01 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 8 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ม.2 วิทยการคำนวณ 04 เทคโนโลยีสื่อสาร

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 10 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ม.2 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปํญหาด้วยไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 11 ครั้ง
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 12 ครั้ง
วัดโขดหอย
วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าแคลง
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team