วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาเลียว
วิทยาการคำนวณ ป.5 เปิดดู 140 ครั้ง


Creator : พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

โรงเรียนบ้านตาเลียว


    

1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
1.1 ตัวชี้วัด ว 4.2 ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

2.จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะได้ถูกต้อง (K)
2. บอกแนวคิดในการทํานายผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม (K)
3. แสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้อย่างชัดเจนและแม่นยํา (P)
4. เห็นประโยชน์และความสําคัญของการทํานายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย(A)

3. สาระการเรียนรู้
- สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนํากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี มาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทํางาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์สถานะเริ่มต้นของการทํางานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
- สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

4.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย ทําได้โดยการนําบัตรคําสั่งมาเรียงต่อกันเป็นขั้นตอนเพื่อเรียบเรียงเป็นโปรแกรมหรือชุดคําสั่ง บัตรคําสั่งที่ถูกนํามาใช้แสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายหรืออัลกอริทึมนั้น จะช่วยให้การทํางานมีความชัดเจนและเป็นลําดับขั้นตอนมากยิ่งขึ้น

5.สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการแลกเปลี่ยนข้อมูล
2. ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการคิดเชิงคํานวณ
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการสังเกต
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ทักษะการทํางานร่วมกัน
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ทักษะการสืบค้นข้อมูล
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัยรับผิดชอบ
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทํางาน

6.กิจกรรมการเรียนรู้
วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)

ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนํา
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. ครูถามคําถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า“ถ้านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนจะส่งผลกับนักเรียนอย่างไรบ้าง”
(แนวตอบ : นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง โดยคําตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอนเช่น ได้คะแนนเก็บน้อย สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียน เป็นต้นใ)
2. เมื่อได้คําตอบจากนักเรียนแล้ว ครูสรุปให้นักเรียนฟังพร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “คําตอบต่าง ๆ ของนักเรียนเกิดจากการทํานายผลลัพธ์ ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ดังนั้น จึงมีการทํานายผลลัพธ์จากโปรแกรม เพื่อความแม่นยําในการทํานายผลลัพธ์”
ขั้นสอน
ขั้นที่ 2 สํารวจค้นหา (Exploration)
1. ครูถามคําถามประจําหัวข้อกับนักเรียนว่า“การทํานายผลลัพธ์จากโปรแกรมสามารถทําได้อย่างไร” จากนั้นครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
2. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับข้อมูลที่นักเรียนได้สืบค้น
3. ครูอธิบายกับนักเรียนว่า“การทํานายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย สามารถทําได้โดยการแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย คือ การนําบั ตรคําสั่งมาเรียงต่อกันเป็ นขั้นตอน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัลกอริทึม เพื่อให้การแก้ปัญหานั้นมีความชัดเจนและแม่นยํา”
4. นักเรียนสังเกตการใช้บัตรคําสั่งแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายจากสถานการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้ นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ ) ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา โดยการพาปูกลับบ้านและจําต้องเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดซึ่งปูสามารถเดินได้เพียง 4 ทิศทางเท่านั้น และจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางต่าง ๆ
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explanation)
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน หรือตามความเหมาะสม เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รวมถึงวิเคราะห์โปรแกรมเส้นทางการพาปูกลับบ้านร่วมกัน
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอภิปรายความรู้จากการทํากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
7.ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํานายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายว่า“เหตุผลที่ต้องมีการทํานายผลลัพธ์จากปัญหาง่าย ๆ ในเบื้องต้น เพราะสามารถทําให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้และทําให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น”
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration)
8. นักเรียนร่วมกันทํากิจกรรมฝึกทักษะเพื่อขยายความเข้าใจ โดยให้นักเรียนนําบัตรคําสั่งที่กําหนดให้ เขียนบอกเส้นทางในการเดินทางของต้นไม้จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจําตัว

ชั่วโมงที่ 2
ขั้นสอน
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration)
9. ครูทบทวนเนื้อหาการเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้ว โดยสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมานําเสนอเส้นทางการเดินทางของต้นไม้
10. ครูสุ่มนักเรียน 2 คน ออกมาหน้าชั้นเรียน จากนั้นให้ทํากิจกรรมโดยการเล่นเกมทายใจในหนังสือเรียน โดยครูอธิบายกติ กาในการเล่นเกมและสาธิตวิธีการเล่นให้ เป็นตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
11. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นเกมทายใจ โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการทํานายผลลัพธ์ตามความเหมาะสม
12. นักเรียนแต่ละคนทําใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง การทํานายผลลัทธ์จากปัญหาอย่างง่าย เพื่อขยายความเข้าใจ และประเมินผลตนเองหลังเรียนจบหน่วยให้ตรงกับระดับความสามารถของตนเอง
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluation)
1.ครูประเมินผลนักเรียนโดยการสังเกตจากการตอบคําถาม การทําใบงาน และการนําเสนอผลงาน
2.ครูตรวจสอบการทําใบงานที่ 1.2.1 กิจกรรมฝึกทักษะ และกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหาจากการสรุปสาระสําคัญในหนังสือเรียน
4. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา
5. นักเรียนทํากิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้จากหนังสือเรียน และทําชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ และนํามาส่งในชั่วโมงถัดไป


แสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรขมิ้น ราคา 35 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนวัดคมบาง
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 113 ครั้ง
หน่วยที่ 1 อัลกอลิทึมกับการแก้ปัญหา...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 107 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 103 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 111 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1...
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 113 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย (การเรียงลำดับเหตุการ...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5...
บ้านโป่งวัว
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 113 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านยางระหง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 106 ครั้ง
วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนวัดแสลง
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 114 ครั้ง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับป...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิทยาการคำนวณ (อ.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดหนองแหวน
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 103 ครั้ง
วีดีโอวิทยาการคำนวณ...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 141 ครั้ง
อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3...
วัดแก่งหางแมว
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 107 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดท่าแคลง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้น...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 111 ครั้ง
แผนวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 14 ครั้ง
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ...
วัดเกาะโตนด
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 102 ครั้ง
วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2...
โรงเรียนวัดสามผาน
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 115 ครั้ง
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2 ...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1...
โรงเรียนวัดโขมง
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 56 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนบ้านแก้ว
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 160 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนวัดหนองบัว
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
วิทยาการคำนวณ (ม.6)
เปิดดู 119 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนวัดหมูดุด
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 106 ครั้ง
แผนวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 28 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 111 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 130 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 04 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่า...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 123 ครั้ง
วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศ...
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 59 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 116 ครั้ง
สายลับการจับผิด...
บ้านตาเลียว
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 108 ครั้ง
เรื่องกระบวนการทางเทคโนโลยี...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 16 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อ...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาการคำนวณ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 130 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1...
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2...
โรงเรียนวัดพลับพลา
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 114 ครั้ง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับป...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 8 ครั้ง
EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถ...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 137 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6...
โรงเรียนวัดหนองไทร
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 112 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 117 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 105 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 134 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดโป่งแรด
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 147 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย...
วัดโป่งแรด
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
EP2 : เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งาน การดูแลรักษาอ...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดหมูดุด
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 104 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 157 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 146 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform