EP2 : เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาการคำนวณ ป.1 เปิดดู 17 ครั้ง


ช่องของ สุทัศน์ วิลัยการ

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ...
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ2

วิทยาการคำนวณ...
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 25 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
EP2 : เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งาน การดูแลรักษาอ

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 17 ครั้ง
สฤษดิเดช
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดหมูดุด
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 17 ครั้ง
วัดโขดหอย
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 43 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้น

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
สฤษดิเดช
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
บ้านโป่งวัว
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ม.2 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปํญหาด้วยไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน เรือง การแก้ปัญหาเชิง

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 30 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 25 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าแคลง
CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
EP3 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมา

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการเขียนโปร

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเช

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
การสอนวิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 15 ครั้ง
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
ม.1 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงนามธรรม

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team