คลังสื่อภาษาต่างประเทศ
แผนการวัดผลประเมินผล ภาษาอังกฤษ ป.1

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

Creator ณัชชา มุกดาสนิท

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนการวัดผลและประเมินผล

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

Creator มลฑลี วรานนท์จิราโชติ

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนการวัดผลเเละประเมินผล

ภาษาต่างประเทศ (ป.3)

Creator เมทิกา เลาหพันธุ์

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง What color is it?

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

Creator มลฑลี วรานนท์จิราโชติ

เปิดดู 6 ครั้ง

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

Creator เมทิกา เลาหพันธุ์

เปิดดู 6 ครั้ง

Where animals live?

ภาษาต่างประเทศ (ป.5)

Creator เมทิกา เลาหพันธุ์

เปิดดู 5 ครั้ง

Place

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

Creator ณัชชา แสงบุตร

เปิดดู 4 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.2 โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

Creator มนวิภา บัวขาว

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการวัดผลประเมินผล

ภาษาต่างประเทศ (ม.1)

Creator อรชุดา ศรีบุญมา

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ป.3

ภาษาต่างประเทศ (ป.3)

Creator มุฑิตา  ไผ่พงษ์

เปิดดู 12 ครั้ง

เเผนการวัดเเละประเมินผล (รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 ชั้น ม.3)

ภาษาต่างประเทศ (ม.3)

Creator อารตี พิมพ์ภักดี

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหมูดุด

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

Creator ภาสพงศ์ พลอยประเสริฐ

เปิดดู 2 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

Creator มนวิภา บัวขาว

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

Creator วรรณนิสา กวางทอง

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงสร้างรายวิชาและแผนการสอน

ภาษาต่างประเทศ 

Creator ศิลปิน สุภาภรณ์

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงสร้างรายวิชาภาษาต่างประเทศและแผนการจัดการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

Creator อรชุดา ศรีบุญมา

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

Creator อารตี พิมพ์ภักดี

เปิดดู 6 ครั้ง

Subject in school

ภาษาต่างประเทศ (ป.4)

Creator ทิพวัลย์ กิจนิยม

เปิดดู 6 ครั้ง

Save the blue whale

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

Creator อรชุดา ศรีบุญมา

เปิดดู 5 ครั้ง

What's on my face?

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

Creator ณัชชา มุกดาสนิท

เปิดดู 5 ครั้ง

My favorite occupation

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

Creator ศิลปิน สุภาภรณ์

เปิดดู 6 ครั้ง

What's the weather like? ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาษาต่างประเทศ (ป.5)

Creator ศักร์สฤษฏิ์ เจริญสุข

เปิดดู 7 ครั้ง

A Happy Trip

ภาษาต่างประเทศ (ป.4)

Creator ภาสพงศ์ พลอยประเสริฐ

เปิดดู 6 ครั้ง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง What color is it?

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

Creator มลฑลี วรานนท์จิราโชติ

เปิดดู 4 ครั้ง

Antonym Synonym เหมือนไม่เหมือน

ภาษาต่างประเทศ (ม.4)

Creator วัชระ ศิวธรรมปัญญา

เปิดดู 5 ครั้ง

Out and about

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

Creator ณัชชา แสงบุตร

เปิดดู 4 ครั้ง

Festivals and Celebrations

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

Creator มนวิภา บัวขาว

เปิดดู 4 ครั้ง

Help our planet

ภาษาต่างประเทศ (ป.5)

Creator มุฑิตา  ไผ่พงษ์

เปิดดู 9 ครั้ง

Food and Drink

ภาษาต่างประเทศ (ป.4)

Creator อารตี พิมพ์ภักดี

เปิดดู 5 ครั้ง

Days of the Week Song

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

Creator ณัฎฐา  ธรรมชิโร

เปิดดู 7 ครั้ง

My Body วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

Creator วรรณนิสา กวางทอง

เปิดดู 5 ครั้ง

การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.จันทบุรี เขต 1

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

Creator นันทวรรณ คอนหน่าย

เปิดดู 4 ครั้ง

Writing Recipe

ภาษาต่างประเทศ 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

Pollution

ภาษาต่างประเทศ 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

Let's celebrate our Christmas Day!

ภาษาต่างประเทศ 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

Is reading skill important?

ภาษาต่างประเทศ 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

Healthy and Unhealthy

ภาษาต่างประเทศ 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

Classroom Objects

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ (ม.2)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ (อ.2)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

Let Learn Present Continuos Tense!

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 95 ครั้ง

ทายสีกับครูโบ อ.2

ภาษาต่างประเทศ (อ.2)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

Let Learn Present Continuos Tense2!

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ (อ.3)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 97 ครั้ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 104 ครั้ง

How do you go to school ?

ภาษาต่างประเทศ (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

Reduce, Reuse and Recycle

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

community1 | interesting places in the community

ภาษาต่างประเทศ (ม.2)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 98 ครั้ง

What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

preposition of place

ภาษาต่างประเทศ (ป.5)

Creator มินตรา นาพรม

เปิดดู 92 ครั้ง

การบวกและการลบแบบมีการกระจายมากกว่า1 หลัก

ภาษาต่างประเทศ (ป.3)

Creator เทอดศักดิ์ เวียงจันทร์

เปิดดู 37 ครั้ง

My Body

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 141 ครั้ง

color (สี)

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 110 ครั้ง

Numbers

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 91 ครั้ง

วันทั้งเจ็ด

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 126 ครั้ง

คำทักทาย

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 143 ครั้ง

พยัญชนะอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 80 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR