คลังสื่อKindergarten
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ชั้นอนุบาล 2

Kindergarten (อ.2)

Creator แคทลียา เหมวิบูลย์

เปิดดู 12 ครั้ง

รายงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

Kindergarten (อ.2)

Creator ฐิติพร นุดสมบัติ

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงงานสืบเสาะเรื่อง แป้งมัน ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดจันทนาราม

Kindergarten (อ.3)

Creator อรอนงค์ ศุภางค์จรัส

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงงานขยะแปลงร่าง โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

Kindergarten (อ.3)

Creator ปัณนาพร โชติสุวรรณ์

เปิดดู 4 ครั้ง

วิดีโอสรุปผล โครงงาน เรื่อง มหัศจรรย์ของใบเตย

Kindergarten (อ.3)

Creator ชฎาพร ชาญกระโทก

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงงานเรื่อง มหัศจรรย์ของใบเตย ปีการศึกษา 2566

Kindergarten (อ.3)

Creator ชฎาพร ชาญกระโทก

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม

Kindergarten (อ.3)

Creator ชฎาพร ชาญกระโทก

เปิดดู 8 ครั้ง

การทดลอง 20 กิจกรรม

Kindergarten (อ.1)

Creator สุจิรา อ่อนขันธ์

เปิดดู 8 ครั้ง

วัดและประเมินผลปฐมวัย

Kindergarten (อ.1)

Creator สุจิรา อ่อนขันธ์

เปิดดู 8 ครั้ง

คลิปโครงงานร่มชูชีพเหินเวหา

Kindergarten (อ.3)

Creator รจนา พวงบุญชู

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงการร่มชูชีพเหินเวหา

Kindergarten (อ.3)

Creator รจนา พวงบุญชู

เปิดดู 7 ครั้ง

วิดิโอ โครงงานชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

Creator พรวิมล ประทุมชาติ

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงายผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

Creator พรวิมล ประทุมชาติ

เปิดดู 10 ครั้ง

โครงงานชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

Creator พรวิมล ประทุมชาติ

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดคมบาง (เพิ่มพิทยากร)

Kindergarten (อ.3)

Creator จันทร์เพ็ญ ประชาโรจน์

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ระดับปฐมวัย

Kindergarten (อ.3)

Creator ฐิติพร นุดสมบัติ

เปิดดู 11 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดคลองขุด

Kindergarten (อ.3)

Creator ฐิติพร นุดสมบัติ

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงาน 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten (อ.3)

Creator ศยามล ชายหาด

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงการ โคมไฟหลากสี โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten (อ.3)

Creator ศยามล ชายหาด

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

Kindergarten (อ.2)

Creator วรรณวิสา ใยเมือง

เปิดดู 10 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินโครงงาน

Kindergarten (อ.3)

Creator อัจฉรา เจนการ

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ สัตว์โลกน่ารัก

Kindergarten (อ.3)

Creator ฐิติพร นุดสมบัติ

เปิดดู 9 ครั้ง

โรงเรียนของเรา

Kindergarten (อ.3)

Creator อรนิชา อานามนารถ

เปิดดู 9 ครั้ง

โรงเรียนของเรา

Kindergarten (อ.3)

Creator อรนิชา อานามนารถ

เปิดดู 2 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา และโครงสร้างแผนการเรียนรู้

Kindergarten (อ.1)

Creator สุจิรา อ่อนขันธ์

เปิดดู 8 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Kindergarten (อ.1)

Creator ชลลดา ชัยสัตรา

เปิดดู 18 ครั้ง

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Kindergarten (อ.3)

Creator จันทร์เพ็ญ ประชาโรจน์

เปิดดู 11 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ(การเดินทาง)

Kindergarten (อ.1)

Creator สุจิรา อ่อนขันธ์

เปิดดู 8 ครั้ง

หน่วยรูปร่างรูปทรง

Kindergarten (อ.3)

Creator อธิชา เพี้ยนศรี

เปิดดู 7 ครั้ง

หนูน้อยนักสำรวจกับหน่วย ผีเสื้อแสนสวย

Kindergarten (อ.3)

Creator ศิริลักษณ์ ฤกษ์สอาด

เปิดดู 4 ครั้ง

ฝึกอ่านพยัญชนะไทย

Kindergarten (อ.2)

Creator ชฎาพร ชาญกระโทก

เปิดดู 5 ครั้ง

กลางวันและกลางคืน

Kindergarten (อ.3)

Creator สุทธิดา รัตนวงศ์

เปิดดู 9 ครั้ง

หน่วยรักการอ่านปฐมวัย

Kindergarten (อ.3)

Creator วรัญญา พูลพฤกษ์

เปิดดู 29 ครั้ง

หน่วย สัตว์น่ารัก

Kindergarten (อ.2)

Creator วรรณวิสา ใยเมือง

เปิดดู 5 ครั้ง

ฤดูหนาว

Kindergarten (อ.1)

Creator สุจิรา อ่อนขันธ์

เปิดดู 6 ครั้ง

โลกสวยด้วยสีสัน

Kindergarten (อ.3)

Creator อัญชิสา แสวงสุข

เปิดดู 11 ครั้ง

โครงงาน โคมไฟหลากสี โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten (อ.1)

Creator ดารณี แข็งแรง

เปิดดู 5 ครั้ง

ชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

Creator พรวิมล ประทุมชาติ

เปิดดู 7 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

Kindergarten (อ.3)

Creator ศยามล ชายหาด

เปิดดู 5 ครั้ง

ฤดูร้อน

Kindergarten (อ.3)

Creator จันทร์เพ็ญ ประชาโรจน์

เปิดดู 4 ครั้ง

กิจกรรม การสร้างดวงดาว

Kindergarten (อ.3)

Creator ธัญญลักษณ์ รำมะนา

เปิดดู 13 ครั้ง

หน่วย โลกสวยด้วยสีสัน โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Kindergarten (อ.1)

Creator ชลลดา ชัยสัตรา

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงงานเรื่อง"มหัศจรรย์ไข่เด้งดึ๋ง" รร.บ้านห้วงกระแจะฯ

Kindergarten (อ.2)

Creator ศิวนาถ หมายชื่น

เปิดดู 8 ครั้ง

โครงงานเรื่อง"มหัศจรรย์ไข่เด้งดึ๋ง" รร.บ้านห้วงกระแจะฯ

Kindergarten (อ.2)

Creator ศิวนาถ หมายชื่น

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาการคำนวณระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ

Kindergarten (อ.2)

Creator อาภัสรา ชูสกุล

เปิดดู 10 ครั้ง

การทดลองวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม ปีการศึกษา 2566

Kindergarten (อ.2)

Creator ศิวนาถ หมายชื่น

เปิดดู 16 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ

Kindergarten (อ.2)

Creator ศิวนาถ หมายชื่น

เปิดดู 7 ครั้ง

เสียง : ผ้าดูดซับและลดความดังของเสียงได้

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 2 ครั้ง

เสียง : สำรวจเสียงจากวัตถุต่าง ๆ

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 4 ครั้ง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : เมล็ดพืชเต้นระบำ

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 3 ครั้ง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : การเผาไห้ม

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 3 ครั้ง

น้ำและเทคโนโลยี : น้ำเป็นตัวทำละลาย

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 2 ครั้ง

น้ำและเทคโนโลยี : สนุกกับฟองสบู่

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 2 ครั้ง

แม่เหล็ก : แม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของอื่น ๆ ได้

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 3 ครั้ง

ไฟฟ้า : วงจรไฟฟ้าหลอดไฟส่องสว่าง

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 2 ครั้ง

ไฟฟ้า : นำหรือไม่นำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอะไรได้บ้าง

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 2 ครั้ง

อากาศ : อากาศมีตัวตน

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 3 ครั้ง

อากาศ : สร้างกระแสลม

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 3 ครั้ง

น้ำ : น้ำจืดน้ำเค็ม

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 2 ครั้ง

น้ำ : เรือแบบใดบรรทุกน้ำหนักได้ดีกว่ากัน

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 3 ครั้ง

แสงสีและการมองเห็น : แสงเลี้ยวเบน

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 2 ครั้ง

แสงสีและการมองเห็น : ลูกข่างหลากสี

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 3 ครั้ง

คณิตศาสตร์ : ท่วงทำนองของตัวเลข

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ : ตัวเลขในชีวิตประจำวัน

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ : ภาพพิกเซล

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ : ไขรหัสลับสุดยอด

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 2 ครั้ง

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย

Kindergarten (อ.3)

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 7 ครั้ง

เปรียบเทียบเพศของบุคคล-บอกความแตกต่างระหว่างเพศหญิ และเพศชาย

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

รู้จักและบอกชื่ออวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

เรียนรู้ รู้จักสีต่าง ๆ ด้วยการมอง

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

วิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

รู้จักและบอกแหล่งที่มาของเสียง

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 4 ครั้ง

เรียนรู้รสชาติของสิ่งต่าง ๆ

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

ความรู้สึกเมื่อได้สัมผัสสิ่งต่าง ๆ

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

เข้าใจและเห็นใจความรู้สึกของผู้อื่น

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

การรักษาความปลอดภัย ระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

รู้จักระมัดระวังตนเองจากคนแปลกหน้า

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

กฎระเบียบของห้องเรียน

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

ระวังอันตรายของตนเองจากสถานที่ต่าง ๆ

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

การดูแลรักษาความสะอาดของใช้

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

ข้อปฏิบัติ/กฎในโรงเรียน

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

ปฐมนิเทศ

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

ลักษณะของใช้ ของเล่น

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

วิธีการใช้ ของใช้ของเล่น

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

การแบ่งปันกันเล่น แบ่งกันใช้

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

การเก็บของใช้ของเล่นและการทำความสะอาด

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

การประดิษฐ์ของเล่น

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

ลักษณะของผู้หญิง ผู้ชาย

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

การเปรียบเทียบรูปร่าง

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

น้ำหนัก ส่วนสูง

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะที่ใช้เคลื่อนไหว

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

การล้างมือที่ถูกวิธีสะอาดปลอดภัยห่างไกลจากโควิด

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

สุขนิสัยการขับถ่าย

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

การรักษาความสะอาดของร่างกาย

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 4 ครั้ง

การรักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัว

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

ออกกำลังกายยืดเหยียดกันเถอะ

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

การรักษาความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

หน้าที่และความสำคัญของสมาชิกในครอบครัว

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

กิจกรรม cooking

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

ความสัมพันธุ์ของสมาชิกในครอบครัว

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

กิจกรรมสร้างความสุขในครอบครัว

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

วันแม่ เรื่อง พระคุณแม่

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

เพื่อนทีดี

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

เรียนรู้หน่วยบ้านแสนสุข เรื่อง รู้จักกับส่วนประกอบของบ้าน

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงการในพระราชดำริ ในหลวง ร.9

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

หน่วยต้นไม้ที่รัก เรื่อง ชื่อและลักษณะของต้นไม้

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

พยัญชนะต้น อวัยวะในร่างกาย

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

เรียนรู้สระอึ สระอือ

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

เรียนรู้สระ อู

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ วันลอยกระทง

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วันลอยกระทง

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วันลอยกระทง

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สีต่างๆ

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 2 ครั้ง

การแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษอังกฤษ

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 2 ครั้ง

การแนะนำอายุตัวเองภาษาอังกฤษ

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 2 ครั้ง

กิจกรรมประจำวันภาษาอังกฤษ

Kindergarten (อ.3)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยค่านิยมไทย

Kindergarten (อ.2)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วันชาติ

Kindergarten (อ.2)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten (อ.2)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten (อ.2)

Creator อังศุมาริน ดวงแก้ว

เปิดดู 87 ครั้ง

คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten (อ.3)

Creator นรากร จิตรสถาพร

เปิดดู 84 ครั้ง

คลิปการเรียนรู็ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten (อ.3)

Creator พัชร์นันทน์ ขุนสนธิ

เปิดดู 95 ครั้ง

คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten (อ.2)

Creator ปาริฉัตร เกื้อกูล

เปิดดู 80 ครั้ง

การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten (อ.2)

Creator เมทิกา เลาหพันธุ์

เปิดดู 83 ครั้ง

คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten (อ.3)

Creator สุวรรณี ทองเหลือ

เปิดดู 86 ครั้ง

คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten (อ.3)

Creator มงคล แดงแพง

เปิดดู 88 ครั้ง

คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten (อ.2)

Creator กัญญาภัทร แดงแพง

เปิดดู 93 ครั้ง

พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten (อ.1)

Creator สัจจาพร ช่างหลก

เปิดดู 86 ครั้ง

หัดอ่าน a-z

Kindergarten (อ.1)

Creator นิศารัตน์ ซื่อสัตย์เดชากร

เปิดดู 111 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR