VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2
วิทยาการคำนวณ ป.2 เปิดดู 101 ครั้ง


Creator : ฤทัยภัค สกุลพราห์ม

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง


    

1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว
ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาดใช้อุปกรณ์
อย่างถูกวิธีการใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน


แสดงความคิดเห็น
น้ำมะปี๊ดหอมหวาน ราคา 15 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนวัดแสลง
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 114 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5...
โรงเรียนวัดหนองสีงา
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 132 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5...
โรงเรียนวัดเนินสูง
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 112 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 113 ครั้ง
อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)...
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 101 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนบ้านประแกต
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 107 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 120 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการเขียนโปร...
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 117 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6...
โรงเรียนวัดหนองไทร
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 112 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน เรือง การแก้ปัญหาเชิง...
โรงเรียนบ้านคลองลาว
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 124 ครั้ง
วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
วิทยาการคำนวณ (ม.6)
เปิดดู 119 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2...
โรงเรียนวัดพลับพลา
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 114 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย...
วัดโป่งแรด
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 111 ครั้ง
EP2 : เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งาน การดูแลรักษาอ...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้น...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 111 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงนามธรรม...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 127 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1...
โรงเรียนวัดโขมง
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 56 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 127 ครั้ง
หน่วยที่ 1 อัลกอลิทึมกับการแก้ปัญหา...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดโป่งแรด
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 143 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1...
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านชำโสม
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
แผนวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 8 ครั้ง
EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถ...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 137 ครั้ง
สอนวิทยาการคำนวณอนุบาล2-3โรงเรียนบ้านคลองครก...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 7 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดหมูดุด
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 104 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดท่าแคลง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนบ้านมาบโอน
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 107 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดเนินยาง
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 120 ครั้ง
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ...
วัดเกาะโตนด
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 102 ครั้ง
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 115 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 117 ครั้ง
Coding ป.5...
วัดโขดหอย
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 111 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 117 ครั้ง
สายลับการจับผิด...
บ้านตาเลียว
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 108 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1...
โรงเรียนวัดดอนตาล
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 106 ครั้ง
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2 ...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
เรื่องกระบวนการทางเทคโนโลยี...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 4 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1...
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับป...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิทยาการคำนวณ (อ.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดสิงห์
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 113 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 104 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดหนองแหวน
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 103 ครั้ง
อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3...
วัดแก่งหางแมว
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 107 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3 ...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 139 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4...
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 112 ครั้ง
การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6...
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 115 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนวัดหนองบัว
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6...
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 112 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform