VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2
วิทยาการคำนวณ ป.2 เปิดดู 15 ครั้ง


ช่องของ ฤทัยภัค สกุลพราห์ม

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว
ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาดใช้อุปกรณ์
อย่างถูกวิธีการใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งานแสดงความคิดเห็น
เห็ดสามรส โป่งวัว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
บ้านโป่งวัว
วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการเขียนโปร

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองสีงา
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 17 ครั้ง
วัดโขดหอย
ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ม.1 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงนามธรรม

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้น

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านตาเลียว
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย ชั้นประถ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดสามผาน
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดหมูดุด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ม.6
เปิดดู 28 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
EP3 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมา

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
สฤษดิเดช
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน
สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเช

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศ

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน เรือง การแก้ปัญหาเชิง

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 30 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 25 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team