EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาการคำนวณ ป.1 เปิดดู 19 ครั้ง


ช่องของ สุทัศน์ วิลัยการ

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ม.2 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปํญหาด้วยไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ม.3 วิทยการคำนวณ 04 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่า

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 16 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 30 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ม.6
เปิดดู 28 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
EP2 : เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งาน การดูแลรักษาอ

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 17 ครั้ง
สฤษดิเดช
EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถ

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 19 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองสีงา
Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 17 ครั้ง
วัดโขดหอย
ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยที่ 1 อัลกอลิทึมกับการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 15 ครั้ง
สฤษดิเดช
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าแคลง
ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 43 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 25 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 15 ครั้ง
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดหมูดุด
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
ม.3 วิทยการคำนวณ 01 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 36 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก้ว
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team