คลังสื่อสังคมศึกษา
แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.1)

Creator ศรุทตา มิสมากร

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.2)

Creator วารุณี ผลพฤกษา

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.1)

Creator วรรณวดี อยู่แก้ว

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผล หน้าที่พลเมือง ม.2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.2)

Creator ณัทฐกานต์ สำโรง

เปิดดู 3 ครั้ง

เงินเฟ้อเงินฝืด ม.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.3)

Creator สลิลทิพย์ สุขสำราญ

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนการวัดประเมินผล ตัวชี้วัดปลายทางชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านคลองครก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.2)

Creator สลิลทิพย์ สุขสำราญ

เปิดดู 9 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.4)

Creator ธเนศ พาหิระ

เปิดดู 7 ครั้ง

ตัวอย่างหลักสูตร เเละ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนวัดรำพันฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator ห่มฟ้า โอวาท

เปิดดู 8 ครั้ง

หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

Creator สลิลทิพย์ สุขสำราญ

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)

Creator อัจฉราภรณ์ แก้วศรี

เปิดดู 4 ครั้ง

การจำลองสถานการณ์การบวช

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)

Creator อัจฉราภรณ์ แก้วศรี

เปิดดู 7 ครั้ง

ประเทศเพื่อนบ้าน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.3)

Creator พิวา หิ้งทอง

เปิดดู 4 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำประแกต

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.2)

Creator วิลาวัลย์ ช้อยเชื้อดี

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.3)

Creator ชิโนรส เติมศิริศักดิ์

เปิดดู 3 ครั้ง

สังคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.1)

Creator วรรณวดี อยู่แก้ว

เปิดดู 8 ครั้ง

ศาสนิกชนตัวอย่าง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)

Creator ชินทัช พวงแก้ว

เปิดดู 3 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.4)

Creator ณิชามน คลังสุวรรณ

เปิดดู 5 ครั้ง

ชาดกน่ารู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator พงศกร แซ่ลิ้ม

เปิดดู 9 ครั้ง

การไหว้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator ศรุทตา มิสมากร

เปิดดู 4 ครั้ง

สาระภูมิศาสตร์ : เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator ภูวนัย กุลไกรจักร

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.4)

Creator ธเนศ พาหิระ

เปิดดู 6 ครั้ง

ธนาคาร

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 8 ครั้ง

การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 9 ครั้ง

การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 16 ครั้ง

ความปองดองสมานฉัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 10 ครั้ง

บุคลสำคัญในสมัยอยุธยา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 13 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 13 ครั้ง

พระบรมราโชวาท

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 21 ครั้ง

พระบรมราโชวาท

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 11 ครั้ง

สถานภาพและบทบาทหน้าที่

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 5 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอนที่ 3 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

Creator เบญจวรรณ ชัยศักดิ์ประเสริฐ

เปิดดู 80 ครั้ง