คลังสื่อนิเทศการศึกษา
รายงานสรุปผลการสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พชรพร ธรรมวิญญู

เปิดดู 7 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

นิเทศการศึกษา 

Creator สุวรรณา นาคจินวงค์

เปิดดู 3 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญา โรงเรียนบ้านแก้ว

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator ณัฐธยาน์  อรุณโณ

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานกิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาโรงเรียนบ้านช่องกะพัด

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator กัญญณัช สระทองพรม

เปิดดู 12 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว

นิเทศการศึกษา 

Creator มธุรส จำเนียร

เปิดดู 8 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว

นิเทศการศึกษา 

Creator มธุรส จำเนียร

เปิดดู 1 ครั้ง

รายงานกิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญา

นิเทศการศึกษา 

Creator อภิญญา สร้อยมาลา

เปิดดู 4 ครั้ง

การส่งเสริมด้านพหุปัญญา

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สุภาพร ทองแก้ว

เปิดดู 8 ครั้ง

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สกุณา สร้อยกูล

เปิดดู 4 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator การศา พินิจนอกภดา

เปิดดู 5 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญา 8 ด้าน โรงเรียนบ้านเขมะปริง

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สริยา ทุ่มกระโทก

เปิดดู 9 ครั้ง

วันยาเสพติดโลก

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พีรพงศ์ เวชภิรมย์

เปิดดู 6 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญา โรงเรียนวัดสามผาน

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator กฤษฎา  วงศ์จันทร์

เปิดดู 6 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านมาบโอน

นิเทศการศึกษา 

Creator ฉัตรชัย คำสุวรรณ

เปิดดู 3 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านด้านพหุปัญญาสถานศึกษา

นิเทศการศึกษา 

Creator ณัฐิยา สกลไชย

เปิดดู 5 ครั้ง

กิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จิตอาสาสฤษดิเดช

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator วรการ คงช่วย

เปิดดู 7 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พัชราภาว์ ดวงจันทร์

เปิดดู 4 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญา โรงเรียนวัดขุนซ่อง

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สิรพิชญ์ จงอนุรักษ์

เปิดดู 6 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา รร.บ้านบ่อไฟไหม้

นิเทศการศึกษา 

Creator พัชรีวรรณ สุทธิ

เปิดดู 10 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญา

นิเทศการศึกษา (ป.1)

Creator มาราตรี จินต์พัฒน์

เปิดดู 9 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

นิเทศการศึกษา 

Creator ชนมปภัทร พะโยม

เปิดดู 13 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พัชรนิดา บรรเทาวงษ์

เปิดดู 5 ครั้ง

กิจกรรมพหุปัญญา-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย-ดวงจันทร์ ป.2- รร.บ้านเนินจำปา

นิเทศการศึกษา (ป.2)

Creator สินีนาฎ แก้วเจริญรุ่งเรือง

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริม(พหุปัญญา)อนุบาลจันทบุรี

นิเทศการศึกษา 

Creator วราพร พรรณศิริ

เปิดดู 10 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนวัดแสลง

นิเทศการศึกษา 

Creator ศศิชา พูนสิน

เปิดดู 9 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาโรงเรียนวัดเขาน้อย (ปุ่นประชานุกูล)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator เขมมิกา นีลมงคล

เปิดดู 5 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา - โรงเรียนวัดหนองแหวนฯ

นิเทศการศึกษา 

Creator ศุภนิดา งามขำ

เปิดดู 17 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษาโรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator ปรีชาพล นวนสุทธิ์

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานพหุปัญญา โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

นิเทศการศึกษา 

Creator สุชัญญารักษ์ โภคินบริบูรณ์

เปิดดู 12 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator ปุณยนุช วัฒนรังษี

เปิดดู 5 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator จีรภา นิธิวิโรฒ

เปิดดู 9 ครั้ง

การพัฒนาพหุปัญญาผู้เรียนและสถานศึกษาโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ

นิเทศการศึกษา 

Creator มณีรัตน์  จันทรา

เปิดดู 7 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญา (Multiple intelligences) โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator บุญญาพร แสงประเสริฐ

เปิดดู 7 ครั้ง

กิจกรรมชุมนุมกีฬาแม่ไม้มวยไทย

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator นารีรัตน์ ตายะ

เปิดดู 12 ครั้ง

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านแก่งน้อย

นิเทศการศึกษา 

Creator อิทธิภรณ์ คำโฮม

เปิดดู 4 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator เมทิกา เลาหพันธุ์

เปิดดู 4 ครั้ง

กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สุวารี มงคลศิริ

เปิดดู 4 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหปัญญาสถานศึกษาโรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator วารุณี ศรีคงรักษ์

เปิดดู 5 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาโรงเรียนวัดวังหินฯ

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สกาวรัตน์ สนเสริฐ

เปิดดู 4 ครั้ง

กิจกรรมพหุปัญญา โรงเรียนวัดเนินสูง

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator เจษฎา ถังเงิน

เปิดดู 8 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา(โรงเรียนวัดโขดหอย)

นิเทศการศึกษา 

Creator ชนิดาภา ฉัยยา

เปิดดู 2 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator อารียา ศรีสมัย

เปิดดู 11 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาโรงเรียนบ้านตาเลียว ด้านมนุษย์สัมพันธ์

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 16 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาโรงเรียนบ้านยางระหง

นิเทศการศึกษา 

Creator อธิชา เพี้ยนศรี

เปิดดู 4 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา

นิเทศการศึกษา 

Creator สุกัญญา โถสุวรรณ์

เปิดดู 21 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator จีรภา นิธิวิโรฒ

เปิดดู 4 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(ุอุชุกวิทยาคาร)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator วัชณี ศรีคงรักษ์

เปิดดู 3 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ(เอครพานิช)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator จรรยา กรอนโคกกรวด

เปิดดู 6 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านชำโสม

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator ณัฐธิดา ดาวกระจ่าง

เปิดดู 7 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองไทร

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สิทธิโชค รสชื่น

เปิดดู 6 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา - โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

นิเทศการศึกษา 

Creator สิริกุล ยมจินดา

เปิดดู 26 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนวัดท่าศาลา

นิเทศการศึกษา 

Creator ศิริพร สินลือนาม

เปิดดู 6 ครั้ง

แนวทางการจัดทำและนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator นันทวรรณ คอนหน่าย

เปิดดู 12 ครั้ง

ครูมือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปีการศึกษา 2567

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 5 ครั้ง

ครูมือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

ครูมือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปีการศึกษา 2565

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

ผลงานคุรุชนคนคุณธรรมปีงบประมาณ 2566 นางวรรณา กุลชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้แดง

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator วรรณา กุลชาติ

เปิดดู 9 ครั้ง

ผลงานคุรุชนคนคุณธรรม ปี 66

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator ศิริทิพย์ เนื่องจำนงค์

เปิดดู 6 ครั้ง

แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)

นิเทศการศึกษา 

Creator สุกัญญา โถสุวรรณ์

เปิดดู 7 ครั้ง

ผลงานคุรุชนคนคุณธรรม ปีงบประมาณ2565-2566 นายทรงธรรม ทิพย์ศิริ รร.วัดเสม็ดโพธิ์ศรีฯ

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator ทรงธรรม ทิพย์ศิริ

เปิดดู 8 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ปีงบประมาณ2565-2566 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ผอ.นรวีร์ คุ้มตระกูล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator นรวีร์ คุ้มตระกูล

เปิดดู 9 ครั้ง

ผลงานคุรุชนคนคุณธรรม ปีงบประมาณ2565-2566 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ผอ.นรวีร์ คุ้มตระกูล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator นรวีร์ คุ้มตระกูล

เปิดดู 10 ครั้ง

นวัตกรรมนิเทศการศึกษา

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 6 ครั้ง

การอับโหลดคลิปวิดีโอ ในระบบ Content Manage System

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 5 ครั้ง

การใช้งานและอับโหลดสื่อในระบบ Content Manage System: CMS

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

การเข้าใชสื่อประเภทต่าง ๆ จากคลังสื่อ Obec Content Center

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 6 ครั้ง

หน้าต่างการทำงานของ OCC (OBEC Content Center)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

การประยุกต์ใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา OBEC Content Center

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 5 ครั้ง

การคัดเลือกผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 5 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 39 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดช้างข้ามฯ

นิเทศการศึกษา 

Creator ศักร์สฤษฏิ์ เจริญสุข

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการอน Activelearning ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นิเทศการศึกษา (ป.5)

Creator ศักร์สฤษฏิ์ เจริญสุข

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ ป.1

นิเทศการศึกษา (ป.1)

Creator ศักร์สฤษฏิ์ เจริญสุข

เปิดดู 6 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 3 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 3 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

การผลิตสื่อแนะนำแหล่งเรียนรู้ มัคคุเทศก์น้อยพาทัวร์

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 4 ครั้ง

กระบวนการนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล | ดร.สุทธิ สุวรรณปาล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สุทธิ สุวรรณปาล

เปิดดู 3 ครั้ง

สร้างความเข้าใจเรื่องการสอบ O-NET

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สุทธิ สุวรรณปาล

เปิดดู 2 ครั้ง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ SMILE

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สุทธิ สุวรรณปาล

เปิดดู 3 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Part2 | ดร.สุทธิ สุวรรณปาล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สุทธิ สุวรรณปาล

เปิดดู 1 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Part1 | ดร.สุทธิ สุวรรณปาล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สุทธิ สุวรรณปาล

เปิดดู 1 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Part3 | ดร.สุทธิ สุวรรณปาล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สุทธิ สุวรรณปาล

เปิดดู 2 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Part4 | ดร.สุทธิ สุวรรณปาล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สุทธิ สุวรรณปาล

เปิดดู 2 ครั้ง

"จั๊กจั่นฮัมเพลง" | อนุบาล 3 โรงเรียนวัดหนองคัน จันทบุรี [15 นาที]

นิเทศการศึกษา (อ.3)

Creator มลฑา ศรีเสริม

เปิดดู 3 ครั้ง

สังเกตการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

สังเกตการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดพลับ

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 7 ครั้ง

นวัตกรรมนิเทศการศึกษา CHAN 1 EDUCATIONAL SUPERVISION PLATFORM

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 3 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 3 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 3 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 3 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา 

Creator นพรัตน์ ดาวไสว

เปิดดู 3 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 5 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนวัดพลับ จันทบุรชีบาอุทิศ ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 5 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 4 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านแก้ว ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านชำโสม ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 4 ครั้ง

นิเทศฯ NT โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 4 ครั้ง

นิเทศฯ NT โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 9 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR