คลังสื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง ป.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator ฐิติกานต์ ยิ่งประยูร

เปิดดู 5 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning เรื่อง สารอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator ณัฐพร ทองบุญนะ

เปิดดู 7 ครั้ง

แผนการสอนและคลิปวีดีโอการสอน coding ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator มนวิภา บัวขาว

เปิดดู 13 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้ Active learning วิทชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง โรคทางพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ชนิตา  บุตนิตย์

เปิดดู 13 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมการจัดกิจกรรม ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator ภัทราพร สินธุนาวา

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการสืบเสาะป2 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator ภัทราพร สินธุนาวา

เปิดดู 5 ครั้ง

การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการนิเทศก้าวสู่มิติใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator เพลินพิศ กอบตระกูล

เปิดดู 4 ครั้ง

วิจัยในชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สุพิชญา พุทธรักษา

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator ฐิตินันท์ ธนตุ่น

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย20กิจกรรม โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.3)

Creator ทอฝัน สมภาวงษ์

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นป.3 โรงเรียนบ้านโคกวัด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator วลัยรัตน์ จิตณรงค์

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator เพ็ญภักดิ์ ศรีพอ

เปิดดู 14 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator เพ็ญภักดิ์ ศรีพอ

เปิดดู 8 ครั้ง

การวัดและการประเมินผล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator ปวีณา อัตถาหาร

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator สุดารัตน์ แรตกระโทก

เปิดดู 35 ครั้ง

แบบวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator สุจิตรา ฉุยฉาย

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 - บ้านศรัทธาตะพง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สรรัตน์ เลิศธัญญา

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดเนินยาง วิทยาศาสตร์ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พัณณิตา ว่องไวเมธี

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator ณัฐพร ทองบุญนะ

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator กฤษกรณ์ แมนไธสง

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator ฤทัยภัค  สกุลพราห์ม

เปิดดู 7 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผล วิชา วิทยาศาสตร์* ป.1 ปีการศึกษา 2566

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator ชนมปภัทร พะโยม

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator ณัฐพร ทองบุญนะ

เปิดดู 40 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Creator วไลพร สุขใส

เปิดดู 9 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator กฤษกรณ์ แมนไธสง

เปิดดู 7 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนวัดเนินยาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พัณณิตา ว่องไวเมธี

เปิดดู 12 ครั้ง

การหดและขยายตัวของสสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator ณัฐพร ทองบุญนะ

เปิดดู 12 ครั้ง

สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สรรัตน์ เลิศธัญญา

เปิดดู 6 ครั้ง

การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator ภัสสร ทองคำ

เปิดดู 5 ครั้ง

เรียนวิทย์กับครูต๊อกแต๊ก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สุพิชญา พุทธรักษา

เปิดดู 25 ครั้ง

เพลงระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator เพ็ญภักดิ์ ศรีพอ

เปิดดู 11 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ เรื่อง การปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator ธิติสุดา ตั้งมั่นดี

เปิดดู 10 ครั้ง

วิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator กุลณัฐ บางเหลือง

เปิดดู 4 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator ฤทัยภัค  สกุลพราห์ม

เปิดดู 6 ครั้ง

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator กฤษกรณ์ แมนไธสง

เปิดดู 7 ครั้ง

การใช้เมาส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator วไลพร สุขใส

เปิดดู 7 ครั้ง

ดินในท้องถิ่น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator ณัฐธิดา ทิมอ่อน

เปิดดู 5 ครั้ง

แรงแม่เหล็กป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator วลัยรัตน์ จิตณรงค์

เปิดดู 5 ครั้ง

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator สุภาพร ทองแก้ว

เปิดดู 6 ครั้ง

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator ศรัณยู โพธิวรรณ์

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ (โซ่อาหาร)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator อาทิตยา ศรีย้อย

เปิดดู 6 ครั้ง

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator ฉัฏฐาญกรณ์   วงศ์บุปผา

เปิดดู 6 ครั้ง

เรื่องธาตุกัมมันตรังสี วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พัณณิตา ว่องไวเมธี

เปิดดู 6 ครั้ง

ดาวเคราะห์น้อย Asteroid หรือบางครั้งเรียกว่า Minor Planet

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 9 ครั้ง

ดวงจันทร์กาลิเลียน บริวารของดาวพฤหัสบดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 4 ครั้ง

Bio-O-Yeah [by Mahidol] มารู้จัก DNA กันเถอะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator ฐิติญากรณ์ พานิชการ

เปิดดู 9 ครั้ง

กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ เรื่อง โยเกิร์ตน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator อาทิตย์ ชัยช่วย

เปิดดู 12 ครั้ง

Game Base Story : เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ (โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 4 ครั้ง

EP1 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator สุทัศน์ วิลัยการ

เปิดดู 4 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องเปิดโลกการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องสิ่งรอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องการเจริญเติบโตของพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องส่วนประกอบของพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องความหมายของอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวัฏจักรชีวิตสัตว์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

การออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

โครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

ปฏิกิริยารีดอกซ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

การละลายของสารในน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 103 ครั้ง

สัตว์รอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

รอยเท้าดิจิทัล digital footprint

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 95 ครั้ง

ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.2)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 103 ครั้ง

หนูน้อยรีไซเคิล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 98 ครั้ง

ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 103 ครั้ง

การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 98 ครั้ง

การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 103 ครั้ง

เทคโนโลยีคืออะไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

สื่อสร้างสรรค์ ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต เรื่อง การเขียนบท (บูรณาการความรู้เรื่อง CPR)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.4)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 101 ครั้ง

การเกิดภาพสะท้อน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พิชชา คืนดี

เปิดดู 107 ครั้ง

การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator ศิริรัตน์ วงษ์น้อย

เปิดดู 77 ครั้ง

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ป.2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator พรรณนิภา  ธัญญพืช

เปิดดู 107 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator ภัฐธีรา อินทรักษา

เปิดดู 103 ครั้ง

อาหารและสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator นารีรัตน์ สิทธิพรหมมา

เปิดดู 103 ครั้ง

อุปราคา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 126 ครั้ง

เงามืดและเงามัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 108 ครั้ง

แผนที่ดาว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 140 ครั้ง

ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 120 ครั้ง

วัฏจักรน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 98 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 145 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 153 ครั้ง

สมบัติของดิน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 124 ครั้ง

หยาดน้ำฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 163 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตป.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 112 ครั้ง

ดินในท้องถิ่นของเรา (ป.2)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 132 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 98 ครั้ง

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 39 ครั้ง

การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 95 ครั้ง

คลิปการสอน จีโนไทป์ ฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 86 ครั้ง

คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ของโลก ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 118 ครั้ง

คลิปการสอน การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 59 ครั้ง

คลิปการสอน แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 136 ครั้ง

คลิป เฉลยแบบฝึกหัด นำเสนองาน การดัดแปรพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 145 ครั้ง

คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 139 ครั้ง

คลิปการสอน วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 94 ครั้ง

คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 174 ครั้ง

คลิปการสอนการหักเหแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 91 ครั้ง

คลิปการสอน เรื่อง เลนส์ ครั้งที่ 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 74 ครั้ง

การเขียนรายงาน Science Project

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 166 ครั้ง

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 128 ครั้ง

คลิปการสอนการหาภาพจากเลนส์ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 87 ครั้ง

คลิปการสอน เรื่องเลนส์ ครั้งที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 89 ครั้ง

คลิปการสอน การหาภาพจากกระจกเงาโค้ง ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 108 ครั้ง

คลิปการสอน กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 97 ครั้ง

คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 75 ครั้ง

คลิปการสอน การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 136 ครั้ง

คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 143 ครั้ง

คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 57 ครั้ง

คลิปการสอน ความสำคัญของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 53 ครั้ง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 99 ครั้ง

โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 97 ครั้ง

การแบ่งเซลล์ (Miosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 81 ครั้ง

จีโนไทป์และฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 102 ครั้ง

การแบ่งเซลล์ (Mitosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 60 ครั้ง

การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 97 ครั้ง

โครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 92 ครั้ง

EP1 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator สุทัศน์ วิลัยการ

เปิดดู 94 ครั้ง

เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 108 ครั้ง

ข้างขึ้นข้างแรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 100 ครั้ง

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่่รอบดวงอาทิตย์ของโลก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 59 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator กนกวรรณ ผลารุจิ

เปิดดู 40 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR