คลังบทเรียนออนไลน์ สพป.จันทบุรี เขต 1
การสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล 3

วิทยาการคำนวณ อ.3

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 3 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอนที่ 3 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 42 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอนที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 30 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอน 1 ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 33 ครั้ง

แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 239 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 561 ครั้ง

ศาสนา บุคคล คัมภีร์ และความสำคัญของศาสนาต่าง ๆ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 130 ครั้ง

กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 138 ครั้ง

สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 108 ครั้ง

ลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ ของพื้นที่บนโลก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 129 ครั้ง

การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 120 ครั้ง

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง

การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง

การออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 91 ครั้ง

โครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 91 ครั้ง

ปฏิกิริยารีดอกซ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 93 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง

การละลายของสารในน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 93 ครั้ง

การอ่านจับใจความสำคัญ

ภาษาไทย -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง

กลอนสี่

ภาษาไทย -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง

Writing Recipe

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง

Pollution

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง

Let's celebrate our Christmas Day!

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 93 ครั้ง

Is reading skill important?

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง

Healthy and Unhealthy

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 91 ครั้ง

Classroom Objects

ภาษาต่างประเทศ ป.2

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง

สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 93 ครั้ง

โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 93 ครั้ง

การสร้างทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 91 ครั้ง

ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 470 ครั้ง

รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 1075 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,000

คณิตศาสตร์ ป.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 93 ครั้ง

1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 312 ครั้ง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 187 ครั้ง

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 192 ครั้ง

ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 982 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 99 ครั้ง

หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 245 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาเลียว

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 108 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 101 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 90 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 97 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนบ้านมาบโอน

เปิดดู 92 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 88 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 90 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 95 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 129 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดหมูดุด

เปิดดู 90 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 97 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 89 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 105 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 95 ครั้ง

วีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 92 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 94 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึม ป.3 โรงเรียนวัดช้างข้าม

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 111 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 91 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 94 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านประแกต

เปิดดู 93 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดสิงห์

เปิดดู 97 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดท่าแคลง

เปิดดู 93 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 99 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 59 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนวัดพลับพลา

เปิดดู 99 ครั้ง

VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 87 ครั้ง

วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 91 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 95 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 91 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ห้องเสริมวิชาการ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 96 ครั้ง

การสอนวิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 98 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 51 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 96 ครั้ง

วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ม.6

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 105 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 95 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 90 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 113 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดหนองสีงา

เปิดดู 108 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 98 ครั้ง

วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 50 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อง

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 94 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 98 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเขาน้อย

เปิดดู 95 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดดอนตาล

เปิดดู 92 ครั้ง

วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 97 ครั้ง

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

เปิดดู 101 ครั้ง

วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 114 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 99 ครั้ง

วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 99 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดนาซา

เปิดดู 99 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดโป่งแรด

เปิดดู 123 ครั้ง

Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 98 ครั้ง

วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

เปิดดู 97 ครั้ง

ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง

ศิลปะ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 89 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดวังหิน

เปิดดู 86 ครั้ง

Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ ม.2

OBEC Content Center

เปิดดู 86 ครั้ง

บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ

ภาษาไทย อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 88 ครั้ง

ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 90 ครั้ง

ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ อ.3

OBEC Content Center

เปิดดู 86 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By www.chan1.net