EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาการคำนวณ ป.1 เปิดดู 19 ครั้ง


ช่องของ สุทัศน์ วิลัยการ

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
EP2 : เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งาน การดูแลรักษาอ

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 24 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเช

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
ม.2 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปํญหาด้วยไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
วัดโป่งแรด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 18 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
วัดโขดหอย
ม.3 วิทยการคำนวณ 01 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 31 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดหมูดุด
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
วิทยาการคำนวณ2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 13 ครั้ง
สฤษดิเดช
EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถ

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 20 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
วิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึม ป.3 โรงเรียนวัดช

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าแคลง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 13 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 16 ครั้ง
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 18 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการเขียนโปร

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 24 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้น

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 19 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
วีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศ

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team