คลังสื่อภาษาไทย
แผนการวัดผลและประเมินผล ภาษาไทย ม.2 เทอม2

ภาษาไทย (ม.2)

Creator กัญญาณัฐ ทวีสินพิพัฒน์

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล วิชา ภาษาไทย ชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านโคกวัด

ภาษาไทย (ป.1)

Creator ณัฐสุดา ศรีสงคราม

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนวัดผลและประเมินผล

ภาษาไทย (ป.2)

Creator สาวิณี อ่อนภักดี

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผล

ภาษาไทย (ป.2)

Creator อรัญญา วงศ์ภิญ

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกวัด พุทธศักราช 2566

ภาษาไทย (ป.1)

Creator ณัฐสุดา ศรีสงคราม

เปิดดู 9 ครั้ง

แผนการวัดผลวิชาภาษาไทย ม.3 เทอม 2

ภาษาไทย (ม.3)

Creator รุ่งกมล  ไข่ขำ

เปิดดู 9 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

ภาษาไทย (ป.6)

Creator รุ่งกมล  ไข่ขำ

เปิดดู 9 ครั้ง

แผนการวัดผลวิชาภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย (ป.1)

Creator มาราตรี จินต์พัฒน์

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย (ป.6)

Creator อัจฉราภรณ์ แก้วศรี

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย (ป.6)

Creator เปรมกมล ชาวสวนแตง

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนวัดและประเมินผล วิชาภาษาไทย ป.3

ภาษาไทย (ป.3)

Creator นารีรัตน์ ตายะ

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย (ป.5)

Creator นงนารถ ตันเกษม

เปิดดู 2 ครั้ง

ภาษาถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทย (ป.6)

Creator นารีรัตน์ ตายะ

เปิดดู 6 ครั้ง

หลักสูตรวิชาภาษาไทย

ภาษาไทย (ทุกระดับชั้น)

Creator นารีรัตน์ ตายะ

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

ภาษาไทย (ทุกระดับชั้น)

Creator สิริพร ประไว

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักสูตรภาษาไทย ม.2 โรงเรียนวัดหนองแหวน

ภาษาไทย (ม.2)

Creator ปณิตา ตองอ่อน

เปิดดู 2 ครั้ง

หลักสูตรภาษาไทยป.2

ภาษาไทย (ป.2)

Creator สาวิณี อ่อนภักดี

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักสูตรภาษาไทย ป.1 บ้านต้นกระบก

ภาษาไทย (ป.1)

Creator มาราตรี จินต์พัฒน์

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทย (ป.6)

Creator ทรงธรรม ทิพย์ศิริ

เปิดดู 9 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา

ภาษาไทย (ป.1)

Creator วรัญญา สุขาจิตต์

เปิดดู 4 ครั้ง

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย (ป.6)

Creator เปรมกมล ชาวสวนแตง

เปิดดู 6 ครั้ง

ภาษาไทย : ฝึกอ่านสระอา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย (ป.1)

Creator สร้างสรร ประเสิรฐศรี

เปิดดู 6 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย (ป.1)

Creator ศิริวรรณ สารศิลป์

เปิดดู 6 ครั้ง

พยัญชนะ ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย (ป.1)

Creator มาราตรี จินต์พัฒน์

เปิดดู 6 ครั้ง

พยัญชนะ ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย (ป.1)

Creator มาราตรี จินต์พัฒน์

เปิดดู 2 ครั้ง

ภาษาถิ่น

ภาษาไทย (ป.2)

Creator อรัญญา วงศ์ภิญ

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก)

ภาษาไทย (ม.2)

Creator สิริพร ประไว

เปิดดู 3 ครั้ง

สระในภาษาไทย (สระอู)

ภาษาไทย (ป.1)

Creator ณัฐสุดา ศรีสงคราม

เปิดดู 3 ครั้ง

การอ่านออกเสียง ม.2

ภาษาไทย (ม.2)

Creator กัญญาณัฐ ทวีสินพิพัฒน์

เปิดดู 4 ครั้ง

ตัวอักษรไทย

ภาษาไทย (ป.2)

Creator อาทิตย์ ชัยช่วย

เปิดดู 6 ครั้ง

รู้จักมาตรา ก กา

ภาษาไทย (ป.2)

Creator ฐิติญากรณ์ พานิชการ

เปิดดู 6 ครั้ง

สุภาษิตสอนหญิง

ภาษาไทย (ป.6)

Creator รุ่งกมล  ไข่ขำ

เปิดดู 10 ครั้ง

ภาษาถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทย (ป.6)

Creator นารีรัตน์ ตายะ

เปิดดู 4 ครั้ง

กลอนสุภาพ ม.2

ภาษาไทย (ม.2)

Creator ปณิตา ตองอ่อน

เปิดดู 5 ครั้ง

แม่กบ

ภาษาไทย (ป.2)

Creator สาวิณี อ่อนภักดี

เปิดดู 4 ครั้ง

ภาษาไทย K.yuii

ภาษาไทย (ป.5)

Creator สุดารัตน์ หิรัญญากร

เปิดดู 8 ครั้ง

สำนวนไทย ป.5

ภาษาไทย (ป.5)

Creator นงนารถ ตันเกษม

เปิดดู 5 ครั้ง

ศึกสายเลือด

ภาษาไทย (ป.6)

Creator ณรงค์เดช เกียรติเวช

เปิดดู 4 ครั้ง

พยัญชนะไทย

ภาษาไทย (ป.1)

Creator สุปราณี มาราศรี

เปิดดู 4 ครั้ง

ภูผาและใบโบก ใบบัว

ภาษาไทย (ป.1)

Creator วรัญญา สุขาจิตต์

เปิดดู 5 ครั้ง

คำราชาศัพท์

ภาษาไทย (ป.6)

Creator ทรงธรรม ทิพย์ศิริ

เปิดดู 3 ครั้ง

อ่านคล่อง ต้องฝึกฝน

ภาษาไทย (ป.6)

Creator มณีรัตน์  จันทรา

เปิดดู 2 ครั้ง

รู้จัก มาตรา เกอว

ภาษาไทย (ป.6)

Creator รัชนีวรรณ  คำพรมมา

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภาษาไทย (ป.4)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

การอ่านจับใจความสำคัญ

ภาษาไทย 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

กลอนสี่

ภาษาไทย 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ

ภาษาไทย (อ.2)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕

ภาษาไทย (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

นิทานเรื่องน้องแนนกับหัวแครอทยักษ์

ภาษาไทย (ป.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 101 ครั้ง

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ภาษาไทย (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 98 ครั้ง

เพลงกำเนิดพลายงาม

ภาษาไทย (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

ภาษาถิ่น

ภาษาไทย (ป.3)

Creator Pornnarong Supkong

เปิดดู 109 ครั้ง

ความหมายเเละชนิดคำกริยา

ภาษาไทย (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ภาษาไทย (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

คำศัพท์น่ารู้

ภาษาไทย (ป.5)

Creator กัญจนพร บุญรอดรักษ์

เปิดดู 72 ครั้ง

มาตราตัวสะกด มาตา ก กา

ภาษาไทย (ป.3)

Creator นันทวัฒน์ ชาวไร่

เปิดดู 104 ครั้ง

เกม

ภาษาไทย (ม.2)

Creator พจนีย์ มากสวัสดิ์

เปิดดู 67 ครั้ง

ภาพาพาที่1

ภาษาไทย (ป.1)

Creator ธนิตา นาพรม

เปิดดู 44 ครั้ง

คำที่มี รร

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 97 ครั้ง

ตัวการันต์

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 71 ครั้ง

อักษรนำ

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 68 ครั้ง

อักษรกลาง

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 106 ครั้ง

ตัวการันต์

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 87 ครั้ง

คำควบกลำ้

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 97 ครั้ง

คำควบไม่แท้

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 81 ครั้ง

อักษรกลาง

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 123 ครั้ง

อักษรสูง

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 79 ครั้ง

อักษรต่ำ

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 68 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 16

ภาษาไทย (ป.6)

Creator กิ่งทอง กิจจานนท์

เปิดดู 92 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 15

ภาษาไทย (ป.6)

Creator กิ่งทอง กิจจานนท์

เปิดดู 100 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 14

ภาษาไทย (ป.6)

Creator กิ่งทอง กิจจานนท์

เปิดดู 85 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 13

ภาษาไทย (ป.6)

Creator กิ่งทอง กิจจานนท์

เปิดดู 94 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 12

ภาษาไทย (ป.6)

Creator กิ่งทอง กิจจานนท์

เปิดดู 68 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 11

ภาษาไทย (ป.6)

Creator กิ่งทอง กิจจานนท์

เปิดดู 61 ครั้ง

การผันอักษร

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 85 ครั้ง

แม่ กบ

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 92 ครั้ง

แม่ กด

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 78 ครั้ง

แม่ เกอว

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 79 ครั้ง

แม่ กก

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 65 ครั้ง

แม่ เกย

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 57 ครั้ง

แม่ กม

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 87 ครั้ง

แม่ กง

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 84 ครั้ง

แม่ ก กา

ภาษาไทย (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 56 ครั้ง

คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 120 ครั้ง

คำสรรพนาม

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 96 ครั้ง

คำนาม

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 107 ครั้ง

คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( ์ )

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 69 ครั้ง

คำที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียง

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 103 ครั้ง

คำที่ใช้ รร (ร หัน)

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 95 ครั้ง

คำพ้อง

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 105 ครั้ง

ภาษาไทยถิ่น

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 58 ครั้ง

อักษรนำ

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 49 ครั้ง

ตัว ฤ ฤๅ

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 87 ครั้ง

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 47 ครั้ง

การผันวรรณยุกต์

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 51 ครั้ง

คำคล้องจอง

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 85 ครั้ง

มาตราตัวสะกด

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 60 ครั้ง

พยัญชนะ ฑ

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 76 ครั้ง

สระเปลี่ยนรูป

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 96 ครั้ง

คำที่ใช้ บัน และ บรร

ภาษาไทย (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 104 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 05 หลักภาษาไทย 1

ภาษาไทย (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 80 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 04 พระไชยสุริยา

ภาษาไทย (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 70 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 01.นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 65 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 02 โครงโลกนิติ

ภาษาไทย (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 65 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 03 สุภาษิต

ภาษาไทย (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 56 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 06 หลักภาษาไทย 2

ภาษาไทย (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 102 ครั้ง

การอ่านคำที่่ประสมสระเอา

ภาษาไทย (ม.1)

Creator ดวงใจ สุดใจ

เปิดดู 132 ครั้ง

ภาษาพาที บทที่ ๓ อ่านป้ายได้สาระ

ภาษาไทย (ป.6)

Creator เจษฎา ม้าแก้ว

เปิดดู 71 ครั้ง

วรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวก ม.2 (1)

ภาษาไทย (ม.2)

Creator ชุติมา เปรมปิยศรี

เปิดดู 116 ครั้ง

กลอนสุภาพ

ภาษาไทย (ม.2)

Creator ชุติมา เปรมปิยศรี

เปิดดู 120 ครั้ง

การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ

ภาษาไทย (ม.1)

Creator ชุติมา เปรมปิยศรี

เปิดดู 130 ครั้ง

กาพย์พระไชยสุริยา (2)

ภาษาไทย (ม.1)

Creator ชุติมา เปรมปิยศรี

เปิดดู 94 ครั้ง

การเขียนจดหมาย

ภาษาไทย (ม.1)

Creator ชุติมา เปรมปิยศรี

เปิดดู 88 ครั้ง

ประโยค

ภาษาไทย (ม.2)

Creator ชุติมา เปรมปิยศรี

เปิดดู 122 ครั้ง

ภาษาพาที บทที่ ๓ อ่านป้ายได้สาระ (ไม่เอา)

ภาษาไทย (ป.6)

Creator เจษฎา ม้าแก้ว

เปิดดู 63 ครั้ง

ภูมิใจในมรดกโลก

ภาษาไทย (ป.4)

Creator อำนาจ เจริญพร

เปิดดู 73 ครั้ง

พืชผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

ภาษาไทย (ป.4)

Creator อำนาจ เจริญพร

เปิดดู 43 ครั้ง

ภาษาพาที บทที่ ๒ ควาย ข้าวและชาวนา

ภาษาไทย (ป.6)

Creator เจษฎา ม้าแก้ว

เปิดดู 107 ครั้ง

ภาษาบาลี-สันสกฤต

ภาษาไทย (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 59 ครั้ง

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 127 ครั้ง

ออมไว้กำไรชีวิต

ภาษาไทย (ป.4)

Creator อำนาจ เจริญพร

เปิดดู 92 ครั้ง

ขนมไทยไร้เทียมทาน

ภาษาไทย (ป.4)

Creator อำนาจ เจริญพร

เปิดดู 91 ครั้ง

ภาษาพาที บทที่ ๑ จากผาแต้ม...สู่อียิปต์

ภาษาไทย (ป.6)

Creator เจษฎา ม้าแก้ว

เปิดดู 44 ครั้ง

คำสมาสแบบสนธิ

ภาษาไทย (ม.2)

Creator ชุติมา เปรมปิยศรี

เปิดดู 50 ครั้ง

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

ภาษาไทย (ม.2)

Creator ชุติมา เปรมปิยศรี

เปิดดู 93 ครั้ง

คตินิทานไทย

ภาษาไทย (ม.1)

Creator ชุติมา เปรมปิยศรี

เปิดดู 46 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR