Coding ป.5
วิทยาการคำนวณ ป.5 เปิดดู 111 ครั้ง    


แสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว ราคา 25 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 157 ครั้ง
วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว...
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 112 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี...
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 127 ครั้ง
วิทยาการคำนวณอนุบาล2...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
วิทยาการคำนวณ (อ.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการเขียนโปร...
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 117 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย...
วัดโป่งแรด
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนบ้านแก้ว
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 160 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 110 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 04 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่า...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 123 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3 ...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 139 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 104 ครั้ง
การสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล 3...
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 22 ครั้ง
สายลับการจับผิด...
บ้านตาเลียว
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 108 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดสิงห์
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 113 ครั้ง
วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศ...
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 59 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนวัดหมูดุด
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 106 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดหนองแหวน
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 103 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 04 เทคโนโลยีสื่อสาร...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 121 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านชำโสม
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดหมูดุด
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 104 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 130 ครั้ง
วีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณ ม.2...
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 108 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2...
โรงเรียนวัดพลับพลา
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 114 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 103 ครั้ง
Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 112 ครั้ง
คลิปวิดีโอ ว้าว นำ้ตาลเรนโบว์สีสวยแยกชั้นกันได้...
โรงเรียนบ้านยางระหง
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 108 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1...
โรงเรียนวัดโขมง
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 56 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดโป่งแรด
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 147 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 113 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1...
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
แผนวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 28 ครั้ง
EP3 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมา...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 131 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6...
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 113 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 116 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 111 ครั้ง
วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2...
โรงเรียนวัดสามผาน
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 115 ครั้ง
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 115 ครั้ง
EP2 : เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งาน การดูแลรักษาอ...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5...
โรงเรียนวัดเนินสูง
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 112 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 130 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 111 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 66 ครั้ง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับป...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิทยาการคำนวณ (อ.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5...
โรงเรียนวัดหนองสีงา
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 146 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 113 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 117 ครั้ง
CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 105 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 146 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform