Coding ป.5
วิทยาการคำนวณ ป.5 เปิดดู 17 ครั้ง


ช่องของ วินัยพร จำนงนิตย์

วัดโขดหอยแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดหมูดุด
ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาน้อย
ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ2

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ม.1 วิทยการคำนวณ 03 การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 43 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน
สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้น

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.2 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปํญหาด้วยไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองสีงา
Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 17 ครั้ง
วัดโขดหอย
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
วิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึม ป.3 โรงเรียนวัดช

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
EP3 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมา

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.3 วิทยการคำนวณ 04 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่า

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 16 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
หน่วยที่ 1 อัลกอลิทึมกับการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 15 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 17 ครั้ง
วัดโป่งแรด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team