CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6
วิทยาการคำนวณ ป.6 เปิดดู 18 ครั้ง


OBEC Content Center Channel

คลังสื่อ OBEC Content Center

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน
กมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์
สำนักพิมพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
หมวดหมู่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียด
สื่อนวัตกรรม Unplugged Coding ชื่อ “CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี” เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และสามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง โดยข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา เพื่อนำมาออกแบบและสร้างสื่อการสอนที่บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสร้างสื่อออนไลน์เว็บไซต์ เรียนวิทย์ KIDS สนุกกับครูปอย ด้วย Google Site สร้างช่อง Youtube เรียนวิทย์ KIDS สนุกกับครูปอย เพื่อเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอน ส่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิทยาการคำนวณสูงขึ้นกว่าก่อนใช้นวัตกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนลงไปให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติในการเรียนรู้ด้วยตนเองจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในที่สุด อีกทั้งยังเป็นหลักฐานหรือร่องรอยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิทยาการคำนวณแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


หนูน้อยรีไซเคิล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
Let Learn Present Continuos Tense2!

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 11 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน

การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.1
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาพยนตร์สั้น รู้เท่าทันสื่อ ตอน ติดเกม...ชีวิตเ

สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เทคโนโลยีคืออะไร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การเรียนรู้ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารด้วยวิดีโอโ

การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ความหมายเเละชนิดคำกริยา

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี

วิทยาศาสตร์และเทคโ... อ.2
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
How do you go to school ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เพลงกำเนิดพลายงาม

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 11 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
Reduce, Reuse and Recycle

ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 11 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ... อ.3
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 11 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
พัฒนาการเรียนรู้กีตาร์พื้นฐาน ผ่าน แอปพลิเคชั่น

ดนตรีสากล... ม.2
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา... ม.3
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเครื่องดนตรีประกอบจังหวะแ

ดนตรีไทย... ป.6
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ

ภาษาไทย... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
สื่อสร้างสรรค์ ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต เรื่อง กา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.4
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ประวัติรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
Let Learn Present Continuos Tense!

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
สื่อประกอบการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ

ศิลปะ... ป.6
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 20 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ดนตรีสากล... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
อ่านและร้องโน้ตสากล

ดนตรีสากล... ม.1
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 11 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ทัศนธาตุ

ศิลปะ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 11 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team