คลังสื่อการงานพื้นฐานอาชีพ
เรื่อง “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง”

การงานพื้นฐานอาชีพ 

Creator จันจิรา ท่องแท้

เปิดดู 8 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์)

การงานพื้นฐานอาชีพ (ทุกระดับชั้น)

Creator ณิชาภา ทองเปรม

เปิดดู 8 ครั้ง

พืชไร่-พืชสวน

การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.5)

Creator จารุวรรณ  สังข์เอียด

เปิดดู 57 ครั้ง

วิชาการงานอาชีพ 5 "สู่โลกอาชีพ "

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.3)

Creator ณิชาภา ทองเปรม

เปิดดู 4 ครั้ง

งานเกษตรเรื่องประเภทของพืช

การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

เครื่องมือทางการเกษตรน่ารู้

การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 4 ครั้ง

การซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่าง

การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการปลูกไม้ดอก

การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.4)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ (อ.3)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

การประกอบอาหาร

การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน

การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

การเรียนรู้ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารด้วยวิดีโอโครงงานอาชีพ เรื่อง วุ้นปีโป้นมสด

การงานพื้นฐานอาชีพ (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

การแทรกลิงค์ภายนอกและการทำหัวข้อย่อยด้วย Bullet

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.2)

Creator ณรงค์ศักดิ์ วะโร

เปิดดู 82 ครั้ง

การสร้างตารางใน Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.2)

Creator ณรงค์ศักดิ์ วะโร

เปิดดู 41 ครั้ง

การทำลิงค์เชื่อมโยงภายในเอกสาร Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.2)

Creator ณรงค์ศักดิ์ วะโร

เปิดดู 90 ครั้ง

การภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Keyframe ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.3)

Creator ณรงค์ศักดิ์ วะโร

เปิดดู 82 ครั้ง

ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.3)

Creator ณรงค์ศักดิ์ วะโร

เปิดดู 85 ครั้ง

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.3)

Creator ณรงค์ศักดิ์ วะโร

เปิดดู 50 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR