Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3
วิทยาการคำนวณ ป.3 เปิดดู 23 ครั้ง


ช่องของ ยิ่งยศ เกตจินดา

โรงเรียนวัดเขาวงกต

วิทยาการคำนวณ ป.3
เรื่อง รู้เท่าทันสื่อแสดงความคิดเห็น
เห็ดสามรส โป่งวัว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 31 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 24 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านตาเลียว
ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดหมูดุด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ม.1 วิทยการคำนวณ 03 การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ม.6
เปิดดู 29 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 18 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ม.3 วิทยการคำนวณ 04 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่า

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 17 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
วิทยาการคำนวณ2

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 13 ครั้ง
สฤษดิเดช
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
วัดโป่งแรด
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้น

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 19 ครั้ง
สฤษดิเดช
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 16 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
การสอนวิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 25 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 13 ครั้ง
สฤษดิเดช
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 24 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองสีงา
Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 18 ครั้ง
วัดโขดหอย
วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเช

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน เรือง การแก้ปัญหาเชิง

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 31 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าแคลง
วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ม.3 วิทยการคำนวณ 01 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team