Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3
วิทยาการคำนวณ ป.3 เปิดดู 112 ครั้ง


Creator : ยิ่งยศ เกตจินดา

โรงเรียนวัดเขาวงกต


    

วิทยาการคำนวณ ป.3
เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ


แสดงความคิดเห็น
น้ำมะปี๊ดหอมหวาน ราคา 15 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนวัดคมบาง
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 113 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดสิงห์
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 113 ครั้ง
วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 108 ครั้ง
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย ชั้นประถ...
วัดสามผาน
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 105 ครั้ง
วีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณ ม.2...
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 108 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 140 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนวัดหนองบัว
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 105 ครั้ง
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 115 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1...
โรงเรียนวัดโขมง
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 56 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6...
โรงเรียนวัดหนองไทร
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 112 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 146 ครั้ง
การสอนวิทยาการคำนวณ ม.1...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 112 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านยางระหง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 106 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 117 ครั้ง
คลิปวีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นอนุบาลปีที่ 3...
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 3 ครั้ง
วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
วิทยาการคำนวณ (ม.6)
เปิดดู 119 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนบ้านแก้ว
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 160 ครั้ง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับป...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 8 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 130 ครั้ง
การสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล 3...
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 22 ครั้ง
EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้น...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 111 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 111 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 116 ครั้ง
วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว...
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 112 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี...
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 127 ครั้ง
EP2 : เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งาน การดูแลรักษาอ...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3 ...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 139 ครั้ง
EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถ...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 137 ครั้ง
เรื่องกระบวนการทางเทคโนโลยี...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 15 ครั้ง
Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 112 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
แนวคิดเชิงคำนวณ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 110 ครั้ง
VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 104 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดหนองแหวน
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 103 ครั้ง
แผนวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 14 ครั้ง
วิทยาการคำนวณอนุบาล2...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
วิทยาการคำนวณ (อ.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
หน่วยที่ 1 อัลกอลิทึมกับการแก้ปัญหา...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (อ.2)
เปิดดู 106 ครั้ง
ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5...
บ้านโป่งวัว
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 113 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ห้องเสริมวิชาการ ป.6...
โรงเรียนวัดจันทนาราม
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 111 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 110 ครั้ง
วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเช...
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 111 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึม ป.3 โรงเรียนวัดช...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 145 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 104 ครั้ง
การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6...
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 115 ครั้ง
สายลับการจับผิด...
บ้านตาเลียว
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 108 ครั้ง
อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)...
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 101 ครั้ง
แผนวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 23 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1...
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4...
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 112 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform