คลังสื่อการบริหารจัดการศึกษา
หลักสูตรโรงเรียนบ้านแก่งน้อย

การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator ฐิตินันท์ ธนตุ่น

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator ณัทฐกานต์ สำโรง

เปิดดู 63 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้

การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)

Creator ฤทัยภัค  สกุลพราห์ม

เปิดดู 11 ครั้ง

โครงสร้างรายวิชา

การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)

Creator ฤทัยภัค  สกุลพราห์ม

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา

การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator ฤทัยภัค  สกุลพราห์ม

เปิดดู 9 ครั้ง

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การบริหารและการจัดการศึกษา 

Creator นันทวรรณ คอนหน่าย

เปิดดู 17 ครั้ง

เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

การบริหารและการจัดการศึกษา 

Creator ศันสนีย์ บุญญานนท์

เปิดดู 4 ครั้ง

เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

การบริหารและการจัดการศึกษา 

Creator ศันสนีย์ บุญญานนท์

เปิดดู 18 ครั้ง

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สุทธิ สุวรรณปาล

เปิดดู 3 ครั้ง

สรุปข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาของ สพป.จันทบุรี เขต 1

การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator สุริยนต์ กัลยาณี

เปิดดู 2 ครั้ง

การบริหารจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจันทบุรี

การบริหารและการจัดการศึกษา 

Creator สุริยนต์ กัลยาณี

เปิดดู 3 ครั้ง

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การบริหารและการจัดการศึกษา 

Creator สุริยนต์ กัลยาณี

เปิดดู 2 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การบริหารและการจัดการศึกษา 

Creator สุริยนต์ กัลยาณี

เปิดดู 3 ครั้ง

อบรมการสร้างสื่อวีดีโอการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษา

การบริหารและการจัดการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

รายงานผล ITA Online (สพป.จันทบุรี เขต 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบริหารและการจัดการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบริหารและการจัดการศึกษา 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 4 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR