วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ห้องเสริมวิชาการ ป.6
วิทยาการคำนวณ ป.6 เปิดดู 96 ครั้ง


ช่องของ พชรพร ธรรมวิญญู

โรงเรียนวัดจันทนาราม

หน่วยที่ 2 เรื่องการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์
แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแก้ปัญหาอย่างง่าย-นิทานชาวสวน เวลา 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัด
ว 4.2 ป.1/1 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
ป.1/2 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีการแก้ปัญหาได้ (K)
2. เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ (K)
3. เลือกเส้นทางการเดินปลูกต้นไม้ในสวนได้ (P)
4. หาจุดแตกต่างของการเดินทางโดยการสังเกตได้ (P)
5. ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน (A)แสดงความคิดเห็น
ปุ๋ยมูลไส้เดือน โรงเรียนบ้านแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 113 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 98 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 60 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 129 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
ม.2 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปํญหาด้วยไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 98 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 98 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 99 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน เรือง การแก้ปัญหาเชิง

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 110 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 109 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองสีงา
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาน้อย
ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 98 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 102 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเช

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 98 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 122 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดโป่งแรด
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 52 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
การสอนวิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 124 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 93 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
ม.2 วิทยการคำนวณ 04 เทคโนโลยีสื่อสาร

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าแคลง
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 109 ครั้ง
โรงเรียนบ้านตาเลียว
การสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล 3

วิทยาการคำนวณ... อ.3
เปิดดู 5 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 106 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
EP2 : เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งาน การดูแลรักษาอ

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 93 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 87 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน
ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ม.6
เปิดดู 105 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 104 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศ

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 50 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 97 ครั้ง
วัดโขดหอย

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team