คลังสื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประถม 3
แบบวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator สุจิตรา ฉุยฉาย

เปิดดู 2 ครั้ง

แรงแม่เหล็กป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator วลัยรัตน์ จิตณรงค์

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องความหมายของอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR