คลังแบบทดสอบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
หยาดน้ำฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 153 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 142 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 134 ครั้ง

แผนที่ดาว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 124 ครั้ง

สมบัติของดิน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 121 ครั้ง

ดินในท้องถิ่นของเรา (ป.2)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 120 ครั้ง

อุปราคา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 117 ครั้ง

เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 106 ครั้ง

การเกิดภาพสะท้อน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พิชชา คืนดี

เปิดดู 105 ครั้ง

ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 103 ครั้ง

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ป.2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator พรรณนิภา  ธัญญพืช

เปิดดู 103 ครั้ง

อาหารและสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator นารีรัตน์ สิทธิพรหมมา

เปิดดู 101 ครั้ง

ข้างขึ้นข้างแรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 99 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator ภัฐธีรา อินทรักษา

เปิดดู 99 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 98 ครั้ง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 98 ครั้ง

เงามืดและเงามัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 97 ครั้ง

วัฏจักรน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 96 ครั้ง

EP1 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator สุทัศน์ วิลัยการ

เปิดดู 79 ครั้ง

การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 75 ครั้ง

การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator ศิริรัตน์ วงษ์น้อย

เปิดดู 74 ครั้ง

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่่รอบดวงอาทิตย์ของโลก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 57 ครั้ง

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 39 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator กนกวรรณ ผลารุจิ

เปิดดู 38 ครั้ง

เรียนวิทย์กับครูต๊อกแต๊ก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สุพิชญา พุทธรักษา

เปิดดู 17 ครั้ง

เพลงระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator เพ็ญภักดิ์ ศรีพอ

เปิดดู 10 ครั้ง

ดาวเคราะห์น้อย Asteroid หรือบางครั้งเรียกว่า Minor Planet

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 7 ครั้ง

การหดและขยายตัวของสสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator ณัฐพร ทองบุญนะ

เปิดดู 7 ครั้ง

การใช้เมาส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator วไลพร สุขใส

เปิดดู 6 ครั้ง

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator กฤษกรณ์ แมนไธสง

เปิดดู 6 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ เรื่อง การปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator ธิติสุดา ตั้งมั่นดี

เปิดดู 5 ครั้ง

สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สรรัตน์ เลิศธัญญา

เปิดดู 5 ครั้ง

เรื่องธาตุกัมมันตรังสี วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พัณณิตา ว่องไวเมธี

เปิดดู 4 ครั้ง

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator ฉัฏฐาญกรณ์   วงศ์บุปผา

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ (โซ่อาหาร)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator อาทิตยา ศรีย้อย

เปิดดู 4 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator ฤทัยภัค  สกุลพราห์ม

เปิดดู 4 ครั้ง

การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator ภัสสร ทองคำ

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator ศรัณยู โพธิวรรณ์

เปิดดู 3 ครั้ง

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator สุภาพร ทองแก้ว

เปิดดู 3 ครั้ง

แรงแม่เหล็กป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator วลัยรัตน์ จิตณรงค์

เปิดดู 3 ครั้ง

ดินในท้องถิ่น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator ณัฐธิดา ทิมอ่อน

เปิดดู 3 ครั้ง

วิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator กุลณัฐ บางเหลือง

เปิดดู 3 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR