การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณาการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง เซลล์และโครงสร้างหน้าที่ของเซลล์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เปิดดู 107 ครั้ง

OBEC Content Center Channel

คลังสื่อ OBEC Content Center


    

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน
รณกร รัตนะชัยธาดา
สำนักพิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด
โดยการจัดการเรียนรู้ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเนื้อหาความรู้ และปรัชญญา ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความหมายของแต่ละบุคคลผ่านทางประสบการณ์มากกว่าการรับรู้ที่ถูกสร้างขึ้น (สุมาลี ชัยเจริญ, 2559) ในทางเดียวกัน สื่อ และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญที่ครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การสอน และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ และยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้หากได้รับการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยครูจะต้องเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของผู้เรียน (ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม และญาดา ก่อวงษ์, 2560) ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว ทำให้เกิดความตระหนักในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลินผสมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับครู และปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ทำให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และยังทำให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งการนำ “สื่อเทคโนโลยีร่วมกับวิธีการ”เป็นการส่งเสริมเรียนรู้ในหลากหลายมิติ ทำให้ผู้เรียนมีสังคมการเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้น ซึมซับประสบการณ์เรียนรู้ ระบุปัญหา แก้ปัญหา และเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสม และในทางเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนตื่นตัว ขยายแนวคิด และท้ายที่สุดการเชื่อมโยงสถานการณ์หรือบริบทจะนำไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนจึงสนใจพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณาการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง เซลล์และโครงสร้างหน้าที่ของเซลล์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process : 5Es) ซึ่งจะมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนา และดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรใมการเรียนรู้ในฐานสมรรถนะของศตวรรษที่ 21


แสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรขมิ้น ราคา 35 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.2)
เปิดดู 103 ครั้ง
การบอกเวลาเป็นนาฬิกา...
คลังสื่อ OBEC Content Center
คณิตศาสตร์ (ป.2)
เปิดดู 105 ครั้ง
ทัศนธาตุ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ศิลปะ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 99 ครั้ง
การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล...
คลังสื่อ OBEC Content Center
สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)
เปิดดู 97 ครั้ง
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 108 ครั้ง
ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 98 ครั้ง
รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน...
คลังสื่อ OBEC Content Center
การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.1)
เปิดดู 102 ครั้ง
การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 98 ครั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.5)
เปิดดู 107 ครั้ง
ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม...
คลังสื่อ OBEC Content Center
คณิตศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 101 ครั้ง
ภาพยนตร์สั้น รู้เท่าทันสื่อ ตอน ติดเกม...ชีวิตเ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
สารคดี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 100 ครั้ง
What are you doing ?...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 100 ครั้ง
Reduce, Reuse and Recycle...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 99 ครั้ง
ออกกำลังกาย...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 124 ครั้ง
พัฒนาการเรียนรู้กีตาร์พื้นฐาน ผ่าน แอปพลิเคชั่น...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ดนตรีสากล (ม.2)
เปิดดู 97 ครั้ง
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม...
คลังสื่อ OBEC Content Center
คณิตศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 102 ครั้ง
สัตว์รอบตัวเรา...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 99 ครั้ง
CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 105 ครั้ง
How do you go to school ?...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 99 ครั้ง
MY BODY ร่างกายของฉัน...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (อ.2)
เปิดดู 99 ครั้ง
Alphabets (Phonics)...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ม.2)
เปิดดู 100 ครั้ง
ทายสีกับครูโบ อ.2...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (อ.2)
เปิดดู 99 ครั้ง
วัฏจักรของน้ำ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 103 ครั้ง
บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (อ.2)
เปิดดู 102 ครั้ง
วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
การเรียนรู้ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารด้วยวิดีโอโ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
การงานพื้นฐานอาชีพ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 99 ครั้ง
ประวัติรำวงมาตรฐาน...
คลังสื่อ OBEC Content Center
นาฏศิลป์ (ป.6)
เปิดดู 100 ครั้ง
หนูน้อยรีไซเคิล...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 103 ครั้ง
ภาษาถิ่น...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.3)
เปิดดู 109 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 104 ครั้ง
พัฒนากล้ามเนื้อมือ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
Kindergarten (อ.2)
เปิดดู 105 ครั้ง
สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.5)
เปิดดู 105 ครั้ง
ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ศิลปะ (ป.6)
เปิดดู 104 ครั้ง
Let Learn Present Continuos Tense2!...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 100 ครั้ง
แนวคิดเชิงคำนวณ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 110 ครั้ง
การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 100 ครั้ง
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาการคำนวณ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
ความหมายเเละชนิดคำกริยา...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.6)
เปิดดู 106 ครั้ง
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเครื่องดนตรีประกอบจังหวะแ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ดนตรีไทย (ป.6)
เปิดดู 102 ครั้ง
เรขาคณิต...
คลังสื่อ OBEC Content Center
คณิตศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 97 ครั้ง
นิทานเรื่องน้องแนนกับหัวแครอทยักษ์...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.1)
เปิดดู 101 ครั้ง
อ่านและร้องโน้ตสากล...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ดนตรีสากล (ม.1)
เปิดดู 99 ครั้ง
แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 100 ครั้ง
การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 103 ครั้ง
เพลงกำเนิดพลายงาม...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.6)
เปิดดู 100 ครั้ง
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย...
คลังสื่อ OBEC Content Center
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)
เปิดดู 146 ครั้ง
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.6)
เปิดดู 98 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform