การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณาการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง เซลล์และโครงสร้างหน้าที่ของเซลล์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เปิดดู 15 ครั้ง

OBEC Content Center Channel

คลังสื่อ OBEC Content Center

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน
รณกร รัตนะชัยธาดา
สำนักพิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด
โดยการจัดการเรียนรู้ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเนื้อหาความรู้ และปรัชญญา ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความหมายของแต่ละบุคคลผ่านทางประสบการณ์มากกว่าการรับรู้ที่ถูกสร้างขึ้น (สุมาลี ชัยเจริญ, 2559) ในทางเดียวกัน สื่อ และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญที่ครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การสอน และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ และยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้หากได้รับการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยครูจะต้องเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของผู้เรียน (ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม และญาดา ก่อวงษ์, 2560) ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว ทำให้เกิดความตระหนักในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลินผสมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับครู และปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ทำให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และยังทำให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งการนำ “สื่อเทคโนโลยีร่วมกับวิธีการ”เป็นการส่งเสริมเรียนรู้ในหลากหลายมิติ ทำให้ผู้เรียนมีสังคมการเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้น ซึมซับประสบการณ์เรียนรู้ ระบุปัญหา แก้ปัญหา และเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสม และในทางเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนตื่นตัว ขยายแนวคิด และท้ายที่สุดการเชื่อมโยงสถานการณ์หรือบริบทจะนำไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนจึงสนใจพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณาการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง เซลล์และโครงสร้างหน้าที่ของเซลล์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process : 5Es) ซึ่งจะมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนา และดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรใมการเรียนรู้ในฐานสมรรถนะของศตวรรษที่ 21แสดงความคิดเห็น
เห็ดสามรส โป่งวัว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การทดลองบ้านนักวิทย์น้อย

ภาษาไทย... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 11 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
รอยเท้าดิจิทัล digital footprint

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ทายสีกับครูโบ อ.2

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ประวัติรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
อ่านและร้องโน้ตสากล

ดนตรีสากล... ม.1
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
Reduce, Reuse and Recycle

ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 11 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การเรียนรู้ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารด้วยวิดีโอโ

การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
How do you go to school ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
community1 | interesting places in the communit

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
สื่อประกอบการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเครื่องดนตรีประกอบจังหวะแ

ดนตรีไทย... ป.6
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 11 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
พัฒนาการเรียนรู้กีตาร์พื้นฐาน ผ่าน แอปพลิเคชั่น

ดนตรีสากล... ม.2
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง

ศิลปะ... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การประกอบอาหาร

การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.6
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เทคโนโลยีคืออะไร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาถิ่น

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 11 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ

ภาษาไทย... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ... อ.3
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เทคนิค การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายด

ดนตรีสากล... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 20 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ

ศิลปะ... ป.6
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team