EP1 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 เปิดดู 3 ครั้ง    


แสดงความคิดเห็น
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ราคา 35 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


EP1 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องความหมายของอาหาร ...
วัดบูรพาพิทยาราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 2 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องส่วนประกอบของพืช...
วัดบูรพาพิทยาราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 2 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช ...
วัดบูรพาพิทยาราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 2 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องตัวเรา...
วัดบูรพาพิทยาราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 2 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องสิ่งรอบตัวเรา...
วัดบูรพาพิทยาราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 3 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องเปิดโลกการเรียนรู้...
วัดบูรพาพิทยาราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เร...
วัดบูรพาพิทยาราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 2 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform