การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการนิเทศก้าวสู่มิติใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เปิดดู 4 ครั้ง

เรื่องที่ศึกษารายงานผลการวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 6  ด้วยกระบวนการนิเทศก้าวสู่มิติใหม่ ร่วมใจ สอนคิด 
ผู้ศึกษานางสาวเพลินพิศ  กอบตระกูล
ปีที่ศึกษา2551
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการนิเทศก้าวสู่มิติใหม่ ร่วมใจ สอนคิด  ในด้านพฤติกรรมการยอมรับการพัฒนา พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการนำนวัตกรรมไปใช้ การนิเทศชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เพื่อสร้างชุดนิเทศพัฒนาการเรียนรู้สู่การคิด : แบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีคุณภาพ เพื่อศึกษาผลที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการนิเทศก้าวสู่มิติใหม่ ร่วมใจ สอนคิด ที่มีต่อครูผู้สอน ที่มีต่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนที่มีต่อกระบวนการนิเทศก้าวสู่มิติใหม่ ร่วมใจ       สอนคิด และที่มีต่อชุดนิเทศพัฒนาการเรียนรู้สู่การคิด ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน     ที่มีต่อครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อนักเรียน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 80 คน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 80 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 480 คน     และ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 480 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 20 ฉบับ  แบบทดสอบหลังศึกษาชุดนิเทศ จำนวน 1 ฉบับ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จำนวน 2 ฉบับ  และ แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ  
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )
ผลการศึกษา
1.  ผลการวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ด้วยกระบวนการนิเทศก้าวสู่มิติใหม่ ร่วมใจ สอนคิด  
1.1  พฤติกรรมการยอมรับการพัฒนา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนมีพฤติกรรมการยอมรับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100  
1.2  พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
1.3  การสร้างความรู้  ความเข้าใจ   ในการนำนวัตกรรมไปใช้   มีผลการประเมิน    อยู่ในระดับมากที่สุด 
1.4   คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ประเมินโดยผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนประเมินตนเอง
1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้  มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทุกด้าน ทั้ง 9 ด้าน  และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหารโรงเรียน เมื่อเวลา ผ่านไป 1 ภาคเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทุกด้านทั้ง 9 ด้าน               อย่างต่อเนื่อง และคงสภาพคุณภาพการจัดการเรียนรู้อยู่ได้ แม้เวลา  ผ่านไป 1 ภาคเรียน
1.4.3  ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนประเมินตนเอง สามารถจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทุกด้านทั้ง 9 ด้าน   และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1.4.4   ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้   โดยครูผู้สอนประเมินตนเอง เมื่อเวลาผ่านไป 1 ภาคเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทุกด้าน ทั้ง 9 ด้าน          อย่างต่อเนื่อง และคงสภาพคุณภาพการจัดการเรียนรู้อยู่ได้ แม้เวลาผ่านไป 1 ภาคเรียน
1.5 การสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน มีผลการประเมิน             อยู่ในระดับมากที่สุด  
2. ผลการประเมินคุณภาพชุดนิเทศพัฒนาการเรียนรู้สู่การคิด ทั้ง 10 เล่ม และแยกเป็นรายเล่ม  มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการนิเทศ ก้าวสู่มิติใหม่ ร่วมใจ สอนคิด ที่มีต่อครูผู้สอน
3.1. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ หลังจากการศึกษาชุดนิเทศ กับเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 70  คิดเป็นร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด    แสดงว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3.2  ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และยังคงคุณภาพในพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไป  1 ภาคเรียน  
      ให้เห็นจริงด้วยตนเอง3.3   ผลการประเมินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.4   ผลการประเมินตนเองในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ หลังศึกษา ชุดนิเทศ เพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนศึกษาชุดนิเทศ ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการนำไปใช้ ทุกเล่ม 
4. ผลการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการนิเทศก้าวสู่มิติใหม่ ร่วมใจ สอนคิด  ที่มีต่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิด ของนักเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์        ที่กำหนด ร้อยละ 65 คิดเป็นร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
4.2   คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 65 คิดเป็นร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด         แสดงว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
4.3ผลการประเมินความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 65 คิดเป็นร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่าผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด
4.4  ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ภาคเรียนที่  1 และ ภาคเรียน       ที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนยังคงคุณภาพ            อย่างต่อเนื่อง  เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว  1 ภาคเรียน
4.6 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
5.  ผลการวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็น  ประกอบด้วย 
5.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีต่อกระบวน การนิเทศก้าวสู่มิติใหม่ ร่วมใจ สอนคิด และมีต่อชุดนิเทศพัฒนาการเรียนรู้สู่การคิด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
5.3  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ที่มีต่อครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
5.4  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อนักเรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  Creator : เพลินพิศ กอบตระกูล

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1


    


แสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรมังคุด ราคา 35 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 2...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 73 ครั้ง
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 6 ครั้ง
ดาวเคราะห์น้อย Asteroid หรือบางครั้งเรียกว่า Mi...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 9 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโน...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
สมบัติของดิน...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 122 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 1 ครั้ง
หนูน้อยรีไซเคิล...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
คลิปการสอน เรื่องเลนส์ ครั้งที่ 1 ...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 88 ครั้ง
รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
คลิป เฉลยแบบฝึกหัด นำเสนองาน การดัดแปรพันธุกรร...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 142 ครั้ง
Bio-O-Yeah [by Mahidol] มารู้จัก DNA กันเถอะ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
การเขียนรายงาน Science Project ...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 159 ครั้ง
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณา...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
คลิปการสอน ความสำคัญของวิทยาศาสตร์...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 51 ครั้ง
ข้างขึ้นข้างแรม...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 99 ครั้ง
ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 98 ครั้ง
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1...
โรงเรียนวัดนายายอาม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 4 ครั้ง
การละลายของสารในน้ำ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 106 ครั้ง
การเกิดภาพสะท้อน...
วัดสิงห์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 105 ครั้ง
การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 100 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโน...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร ป.6...
บ้านโป่งวัว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 99 ครั้ง
เรียนวิทย์กับครูต๊อกแต๊ก...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 20 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 25 ครั้ง
คลิปการสอน การหาภาพจากกระจกเงาโค้ง ด้วยวิธีการค...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 105 ครั้ง
สื่อประกอบการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 103 ครั้ง
ระบบทางเทคโนโลยี...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ร...
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 8 ครั้ง
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ป.2...
บ้านซอยสอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 104 ครั้ง
จีโนไทป์และฟีโนไทป์...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 100 ครั้ง
ดินในท้องถิ่น...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 25 ครั้ง
หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมาย...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 98 ครั้ง
วีดีโอรายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งปร...
โรงเรียนวัดสิงห์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
คลิปการสอน แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเค...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 126 ครั้ง
รอยเท้าดิจิทัล digital footprint...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 95 ครั้ง
คลิปการสอน กระจกเงาโค้ง...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 96 ครั้ง
กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ เรื่อง โยเกิร์ตน่ารู้ ชั...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 11 ครั้ง
ดวงจันทร์กาลิเลียน บริวารของดาวพฤหัสบดี...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 4 ครั้ง
การแบ่งเซลล์ (Miosis)...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 78 ครั้ง
ปฏิกิริยารีดอกซ์...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 100 ครั้ง
Game Base Story : เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ (โรงเ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 4 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
คลิปการสอน เรื่อง เลนส์ ครั้งที่ 2...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 73 ครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่า...
โรงเรียนบ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 3 ครั้ง
ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)
เปิดดู 99 ครั้ง
วัฏจักรของน้ำ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 103 ครั้ง
คลิปการสอนการหักเหแสง...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 88 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform