Game Base Story : เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ (โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 เปิดดู 4 ครั้ง

Creator : พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1


    

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถแยกย่อสามารถแยกย่อยประเภทของสารอาหาร 5 หมู่ได้ (K)
2. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้ (P)
3. แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ (A)
music www.bensound.com


แสดงความคิดเห็น
กระหรี่พับ ไส้เผือกกวน ราคา 5 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 103 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 38 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่า...
โรงเรียนบ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 3 ครั้ง
การวัดและการประเมินผล...
โรงเรียนวัดหนองบัว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
รอยเท้าดิจิทัล digital footprint...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 95 ครั้ง
คลิปการสอน วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 93 ครั้ง
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 6 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านแก่งน้อย...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)
เปิดดู 2 ครั้ง
การเกิดภาพสะท้อน...
วัดสิงห์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 105 ครั้ง
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณา...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 100 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
วัฏจักรน้ำ...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 96 ครั้ง
การหดและขยายตัวของสสาร...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 7 ครั้ง
การออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม (Ab...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ร...
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 4 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโน...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโน...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบนิเวศ ...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 122 ครั้ง
สื่อสร้างสรรค์ ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต เรื่อง กา...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.4)
เปิดดู 101 ครั้ง
ดวงจันทร์กาลิเลียน บริวารของดาวพฤหัสบดี...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 3 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร ป.6...
บ้านโป่งวัว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 99 ครั้ง
ดาวเคราะห์น้อย Asteroid หรือบางครั้งเรียกว่า Mi...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 7 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนวัดจันทนาราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดดู 8 ครั้ง
อุปราคา...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 117 ครั้ง
การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 4 ครั้ง
ปฏิกิริยารีดอกซ์...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
ดินในท้องถิ่น...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 3 ครั้ง
คลิปการสอน แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเค...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 122 ครั้ง
หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมาย...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 98 ครั้ง
วัฏจักรของน้ำ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 103 ครั้ง
โครโมโซม...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 88 ครั้ง
คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 2...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 73 ครั้ง
Game Base Story : เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ (โรงเ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 4 ครั้ง
การเกิดฤดูกาล...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 103 ครั้ง
โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 96 ครั้ง
คลิปการสอน การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 136 ครั้ง
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)
เปิดดู 4 ครั้ง
เทคโนโลยีอวกาศ...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 106 ครั้ง
คลิปการสอน กระจกเงาโค้ง...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 96 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 1 ครั้ง
เงามืดและเงามัว...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 97 ครั้ง
คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่รอบ...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 115 ครั้ง
เรียนวิทย์กับครูต๊อกแต๊ก...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 17 ครั้ง
รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
เรื่องธาตุกัมมันตรังสี วิชาวิทยาศาสตร์...
โรงเรียนวัดเนินยาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 4 ครั้ง
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 103 ครั้ง
วิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย...
โรงเรียนวัดนาซา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 3 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ (โซ่อา...
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 4 ครั้ง
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่่รอบดวงอาทิตย์...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 57 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform