วันทั้งเจ็ด
ภาษาต่างประเทศ ป.2 เปิดดู 12 ครั้ง


ช่องของ เพ็ญประภา​ กล่ำใส

บ้านตาเลียวแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การบวกและการลบแบบมีการกระจายมากกว่า1 หลัก

ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 5 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
Healthy and Unhealthy

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำศัพท์เรื่องสัตว์

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การใช้ a , an

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
Numbers

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านตาเลียว
What I Learn_English_P.5

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 15 ครั้ง
วัดหนองสีงา
What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Shapes

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 15 ครั้ง
สฤษดิเดช
พยัญชนะอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การเขียน A - Z พิมพ์ใหญ่

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 5 ครั้ง
สฤษดิเดช
How do you go to school ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วันทั้งเจ็ด

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Let Learn Present Continuos Tense2!

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Classroom Objects

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Is reading skill important?

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Classroom Language

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 5 ครั้ง
สฤษดิเดช
Things for classroom

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 15 ครั้ง
สฤษดิเดช
preposition of place

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
community1 | interesting places in the communit

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Let's celebrate our Christmas Day!

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Writing Recipe

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Colors

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 13 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำทักทาย

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Days of the week

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
Pollution

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Let Learn Present Continuos Tense!

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
My Body

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Number 1-20

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 13 ครั้ง
สฤษดิเดช
ทายสีกับครูโบ อ.2

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Reduce, Reuse and Recycle

ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
color (สี)

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team