แผนการวัดผลเเละประเมินผล
ภาษาต่างประเทศ ป.3 เปิดดู 4 ครั้ง

Creator : เมทิกา เลาหพันธุ์

โรงเรียนวัดเขาวงกต


    


แสดงความคิดเห็น
เห็ดหย็อง โรงเรียนวัดหมูดุด ราคา 30 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
แผนการวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 8 ครั้ง
แผนการวัดผลประเมินผล...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ม.1)
เปิดดู 4 ครั้ง
Numbers...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 94 ครั้ง
Let Learn Present Continuos Tense2!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 100 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง What color is it?...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 8 ครั้ง
My Body วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
What are you doing ?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 100 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิ...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 6 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 6 ครั้ง