My Body
ภาษาต่างประเทศ ป.2 เปิดดู 149 ครั้ง    


แสดงความคิดเห็น

What's the weather like? ภาษาอังกฤษ ชั้นปร...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 7 ครั้ง
คำศัพท์เรื่องสัตว์...
บ้านวังไม้แดง
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 57 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)...
โรงเรียนวัดโขมง
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 4 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิ...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 7 ครั้ง
การบวกและการลบแบบมีการกระจายมากกว่า1 หลัก...
วัดขุนซ่อง
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 40 ครั้ง
โครงสร้างรายวิชาและแผนการสอน...
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 4 ครั้ง
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 8 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหมูดุด...
โรงเรียนวัดหมูดุด
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
โครงสร้างรายวิชาภาษาต่างประเทศและแผนการจัดการเร...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 7 ครั้ง
Is reading skill important?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 106 ครั้ง
แผนการวัดผลประเมินผล...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ม.1)
เปิดดู 4 ครั้ง
Healthy and Unhealthy...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 105 ครั้ง
Let's celebrate our Christmas Day!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 108 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 6 ครั้ง
Food and Drink...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ป.4)
เปิดดู 5 ครั้ง
ทายสีกับครูโบ อ.2...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (อ.2)
เปิดดู 99 ครั้ง
แผนการวัดผลประเมินผล ภาษาอังกฤษ ป.1...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
My Body...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 149 ครั้ง
My Body วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
Let Learn Present Continuos Tense!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 95 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 104 ครั้ง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง What color is ...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 4 ครั้ง
How do you go to school ?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 99 ครั้ง
My favorite occupation...
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 8 ครั้ง
แผนการวัดผลเเละประเมินผล...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
What are you doing ?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 100 ครั้ง
เเผนการวัดเเละประเมินผล (รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 ช...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ม.3)
เปิดดู 5 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ป.2 โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร) ...
โรงเรียนวัดโขมง
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
Place...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 6 ครั้ง
Reduce, Reuse and Recycle...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 99 ครั้ง
Days of the Week Song ...
โรงเรียนวัดวังหิน
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 8 ครั้ง
แผนวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ป.3...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 45 ครั้ง
Save the blue whale ...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 6 ครั้ง
What's on my face?...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
Pollution...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 105 ครั้ง
Alphabets (Phonics)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ม.2)
เปิดดู 100 ครั้ง
Classroom Objects...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 106 ครั้ง
preposition of place...
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 93 ครั้ง
พยัญชนะอังกฤษ...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 95 ครั้ง
MY BODY ร่างกายของฉัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (อ.3)
เปิดดู 97 ครั้ง
A Happy Trip...
โรงเรียนวัดหมูดุด
ภาษาต่างประเทศ (ป.4)
เปิดดู 6 ครั้ง
วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
Antonym Synonym เหมือนไม่เหมือน...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ภาษาต่างประเทศ (ม.4)
เปิดดู 6 ครั้ง
MY BODY ร่างกายของฉัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (อ.2)
เปิดดู 99 ครั้ง
คำทักทาย...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 165 ครั้ง
Help our planet...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 41 ครั้ง
color (สี)...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 111 ครั้ง
วันทั้งเจ็ด...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 139 ครั้ง
Numbers...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 94 ครั้ง
แผนการวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 8 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform