การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active learning วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ Board Game Action verbs
ภาษาต่างประเทศ ป.3 เปิดดู 19 ครั้ง

Creator : นัทธ์ฐภัค กฤตยาธร

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี


    


แสดงความคิดเห็น
ที่เปิดฝาขวดเกลียว ราคา 39 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
Let Learn Present Continuos Tense2!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 100 ครั้ง
Alphabets (Phonics)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ม.2)
เปิดดู 100 ครั้ง
MY BODY ร่างกายของฉัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (อ.3)
เปิดดู 97 ครั้ง
แผนการวัดผลประเมินผล ภาษาอังกฤษ ป.1...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 7 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 104 ครั้ง
community1 | interesting places in the communit...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ม.2)
เปิดดู 98 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิ...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 8 ครั้ง
Past simple...
อนุบาลจันทบุรี
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 30 ครั้ง
แผนการวัดผลเเละประเมินผล...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
Help our planet...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 49 ครั้ง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง What color is ...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
Numbers...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 95 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ป.2 โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร) ...
โรงเรียนวัดโขมง
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 7 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)...
โรงเรียนวัดโขมง
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 5 ครั้ง
แผนการวัดผลประเมินผล...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ม.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
Writing Recipe...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 105 ครั้ง
My favorite occupation...
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 9 ครั้ง
พยัญชนะอังกฤษ...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 96 ครั้ง
color (สี)...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 113 ครั้ง
แผนการวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 9 ครั้ง
แผนวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ป.3...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 55 ครั้ง
Where animals live?...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 9 ครั้ง
Classroom Objects...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 106 ครั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active learning วิชาภา...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 19 ครั้ง
Shopping Experiences ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
โรงเรียนบ้านคลองครก
ภาษาต่างประเทศ (ม.3)
เปิดดู 3 ครั้ง
Place...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 8 ครั้ง
Days of the Week Song ...
โรงเรียนวัดวังหิน
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 9 ครั้ง
Festivals and Celebrations...
โรงเรียนวัดโขมง
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 6 ครั้ง
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 9 ครั้ง
Food and Drink...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ป.4)
เปิดดู 6 ครั้ง
Let Learn Present Continuos Tense!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 95 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง What color is it?...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 13 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 7 ครั้ง
preposition of place...
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 94 ครั้ง
คำศัพท์เรื่องสัตว์...
บ้านวังไม้แดง
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 58 ครั้ง
วันทั้งเจ็ด...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 141 ครั้ง
Reduce, Reuse and Recycle...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 99 ครั้ง
What are you doing ?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 100 ครั้ง
Subject in school...
โรงเรียนบ้านเนินจำปา
ภาษาต่างประเทศ (ป.4)
เปิดดู 9 ครั้ง
Let's celebrate our Christmas Day!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 108 ครั้ง
รายงานนวัตกรรม การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอั...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 10 ครั้ง
Antonym Synonym เหมือนไม่เหมือน...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ภาษาต่างประเทศ (ม.4)
เปิดดู 7 ครั้ง
การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.จันทบุรี เขต 1...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 4 ครั้ง
โครงสร้างรายวิชาและแผนการสอน...
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 5 ครั้ง
What's the weather like? ภาษาอังกฤษ ชั้นปร...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 8 ครั้ง
Healthy and Unhealthy...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 105 ครั้ง
How do you go to school ?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 99 ครั้ง
Is reading skill important?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 106 ครั้ง
เเผนการวัดเเละประเมินผล (รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 ช...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ม.3)
เปิดดู 6 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform