ภาษาอังกฤษ ป.2 โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)
ภาษาต่างประเทศ ป.2 เปิดดู 5 ครั้ง

Creator : มนวิภา บัวขาว

โรงเรียนวัดโขมง


    


แสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต ราคา 1 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


แผนการวัดผลเเละประเมินผล...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
My favorite occupation...
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 7 ครั้ง
color (สี)...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 110 ครั้ง
Food and Drink...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ป.4)
เปิดดู 5 ครั้ง
Reduce, Reuse and Recycle...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 99 ครั้ง
แผนการวัดผลประเมินผล...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ม.1)
เปิดดู 4 ครั้ง
การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.จันทบุรี เขต 1...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 4 ครั้ง
ทายสีกับครูโบ อ.2...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (อ.2)
เปิดดู 99 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหมูดุด...
โรงเรียนวัดหมูดุด
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
วันทั้งเจ็ด...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 132 ครั้ง
My Body...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 148 ครั้ง
Place...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 5 ครั้ง
วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
Help our planet...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 28 ครั้ง
Alphabets (Phonics)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ม.2)
เปิดดู 100 ครั้ง
โครงสร้างรายวิชาและแผนการสอน...
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 4 ครั้ง
เเผนการวัดเเละประเมินผล (รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 ช...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ม.3)
เปิดดู 5 ครั้ง
How do you go to school ?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 99 ครั้ง
Let Learn Present Continuos Tense!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 95 ครั้ง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง What color is ...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 4 ครั้ง
Let's celebrate our Christmas Day!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 108 ครั้ง
Is reading skill important?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 106 ครั้ง
What are you doing ?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 100 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิ...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 6 ครั้ง
Where animals live?...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 5 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง What color is it?...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 8 ครั้ง
MY BODY ร่างกายของฉัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (อ.2)
เปิดดู 99 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 6 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ป.2 โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร) ...
โรงเรียนวัดโขมง
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)...
โรงเรียนวัดโขมง
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 4 ครั้ง
Subject in school...
โรงเรียนบ้านเนินจำปา
ภาษาต่างประเทศ (ป.4)
เปิดดู 6 ครั้ง
แผนการวัดผลประเมินผล ภาษาอังกฤษ ป.1...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
A Happy Trip...
โรงเรียนวัดหมูดุด
ภาษาต่างประเทศ (ป.4)
เปิดดู 6 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 104 ครั้ง
การบวกและการลบแบบมีการกระจายมากกว่า1 หลัก...
วัดขุนซ่อง
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 39 ครั้ง
Save the blue whale ...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 6 ครั้ง
community1 | interesting places in the communit...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ม.2)
เปิดดู 98 ครั้ง
Days of the Week Song ...
โรงเรียนวัดวังหิน
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 8 ครั้ง
คำทักทาย...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 153 ครั้ง
Numbers...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 94 ครั้ง
Classroom Objects...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 106 ครั้ง
แผนการวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 8 ครั้ง
What's the weather like? ภาษาอังกฤษ ชั้นปร...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 7 ครั้ง
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 7 ครั้ง
Let Learn Present Continuos Tense2!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 100 ครั้ง
พยัญชนะอังกฤษ...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 91 ครั้ง
My Body วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
Antonym Synonym เหมือนไม่เหมือน...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ภาษาต่างประเทศ (ม.4)
เปิดดู 5 ครั้ง
preposition of place...
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 92 ครั้ง
Pollution...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 105 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform