เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.
การบริหารและการจัดการศึกษา - เปิดดู 7 ครั้ง

Creator : ศันสนีย์ บุญญานนท์

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1


    

แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน และยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขต ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติราชการน้อยที่สุดการไปต่างประเทศเป็นการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยของข้าราชการเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทั้งนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานลูกจ้าง ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือนจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งนี้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มิใช่งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การขออนุญาตไปต่างประเทศตามแนวปฏิบัตินี้จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือจากงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการอื่น หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศแสดงความคิดเห็น
น้ำมะปี๊ดหอมหวาน ราคา 15 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


สรุปข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาของ สพป.จันทบุรี เข...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
โครงสร้างรายวิชา...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 3 ครั้ง
รายงานผล ITA Online (สพป.จันทบุรี เขต 1) ประจำป...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 8 ครั้ง
เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการค...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 7 ครั้ง
แผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)
เปิดดู 10 ครั้ง
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฉบับปรุงปรุ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
หลักสูตรโรงเรียนบ้านแก่งน้อย...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
อบรมการสร้างสื่อวีดีโอการจัดการเรียนรู้ประวัติศ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Lea...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 13 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
หลักสูตรโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 14 ครั้ง
เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการค...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
การบริหารจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเร...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 3 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform