อบรมการสร้างสื่อวีดีโอการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษา - เปิดดู 2 ครั้ง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษาการทำสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยวิทยากร ศน.พรณรงค์ ทรัพย์คง ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม 120 คน ผู้เข้าอบรมได้รับเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสื่อวีดีโอประเภทสารคดี การแนะนำโปรแกรมตัดต่อภาพ โปรแกรมตัดต่อเสียง ตลอดจนเรื่องของการวางแผนการออกแบบงานทำสารคดีประวัติศาสตร์ของแต่ละโรงเรียนในเนื้อหาการบรรยายมีการสรุปที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลสำหรับการทำสื่ออยู่ 3 ประเด็นคือ การเตรียมบท เนื้อหาสำหรับการทำสารคดี การเตรียมภาพและวีดีโอสำหรับนำมาใช้ทำสื้อ และสุดท้ายคือ การบันทึกเสียงบรรยาย การเลือกเสียงประกอบเพื่อใช้ประกอบการบรรยายสื่อ ซึ่ง 3 องค์ประกอบนี้คือ 3 องค์ประกอบหลักสำหรับการทำสื่อสารคดีในครั้งนี้ในช่วงที่ 2 ของการอบรมผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการนำสื่อเข้าระบบแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกเตรียมสำหรับการนำสื่อการเรียนรูปประวัติศาสตร์ที่จะสร้างขึ้นจริงเข้าสู่ระบบ
นอกจากนี้ยังได้ฝึกปฏิบัติการนำเข้าแบบทดสอบประเภทปรนัย ทำให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการนำเข้าเนื้อหาบทเรียน และแบบทดสอบประเภทปรนัย นอกจากนี้ระบบยังสามารถแนบแผนการสอนที่สอดคล้องกับบทเรียน
จากการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปดำเนินงานจัดทำสื่อและเตรียมนำเข้าสื่อพร้อมทั้งแบบทดสอบ และนำไปใช้จริงกับนักเรียนต่อไป

ช่องบทเรียนออนไลน์ สพป.จันทบุรี เขต 1

Creator : พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1


    


แสดงความคิดเห็น
กล้วยส้มอารมณ์ดี ราคา 20 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


การบริหารจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเร...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 3 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 3 ครั้ง
เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการค...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 9 ครั้ง
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการค...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
แผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
สรุปข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาของ สพป.จันทบุรี เข...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
หลักสูตรโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 32 ครั้ง
อบรมการสร้างสื่อวีดีโอการจัดการเรียนรู้ประวัติศ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 8 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Lea...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 13 ครั้ง
รายงานผล ITA Online (สพป.จันทบุรี เขต 1) ประจำป...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฉบับปรุงปรุ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
โครงสร้างรายวิชา...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)
เปิดดู 10 ครั้ง
หลักสูตรโรงเรียนบ้านแก่งน้อย...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform