สรุปข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาของ สพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 2 ครั้ง

Creator : สุริยนต์ กัลยาณี

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1


    

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตะวันออก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานจาก หลักฐานที่ปรากฏมีทั้งกลุ่มชน และชาติพันธุ์ที่หลากหลาย และมีแหล่งประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยควนคราบุรีหรือเมืองจันทบูรแห่งนี้ มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสิ้น อาทิเช่น อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมข้าราชบริพาร มาต่อเรือเพื่อใช้ในการเดินทัพ ปัจจุบันตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คุกขี้ไก่หรือตึกแดงมีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาหลังจากเสด็จประพาสยุโรปเพื่อต่อรองกับอาณาฝั่งตะวันออกของสยามกับฝรั่งเศสสมัยสงครามราชนาวีที่เกาะช้าง หรืออีกสถานที่หนึ่งคือพระราชวังสวนบ้านแก้ว อันเป็นสถานที่ประทับของพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีของพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และน้ำตกพริ้วอันเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้เสด็จมา และให้สร้างอนุสรณ์แห่งความรักต่อพระนางเจ้าสุนันทากุมารี ปัจจุบันนี้ยังมีปิรามิดอนุสรณ์สถานตั้งตระหง่านอยู่ ทั้งนี้ จากการสำรวจการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า มีจำนวนค่อนข้างน้อย ไม่มีรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยมากเป็นไปในลักษณะการไปทัศนศึกษา และคลิปวีดิทัศน์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่จัดทำโดยสถานศึกษายังไม่ปรากฏ


แสดงความคิดเห็น
สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง ราคา 39 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
อบรมการสร้างสื่อวีดีโอการจัดการเรียนรู้ประวัติศ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
สรุปข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาของ สพป.จันทบุรี เข...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 8 ครั้ง
เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการค...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 9 ครั้ง
การบริหารจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเร...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 3 ครั้ง
หลักสูตรโรงเรียนบ้านแก่งน้อย...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
หลักสูตรโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 32 ครั้ง
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Lea...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 13 ครั้ง
โครงสร้างรายวิชา...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฉบับปรุงปรุ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)
เปิดดู 10 ครั้ง
แผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
รายงานผล ITA Online (สพป.จันทบุรี เขต 1) ประจำป...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการค...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 3 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform