กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา - เปิดดู 2 ครั้ง

เอกสารลำดับที่ ๓๔/๒๕๖๕
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

เรื่อง ให้ใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
โดยมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสามารถในการแข่งขันเวทีระดับโลก พร้อมทั้งปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งมุ่งเน้นกระจายอำนาจทางการศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการท้องถิ่น และให้เป็นไปตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ จึงปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อให้เป็นกรอบในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องและสนองความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น เกิดความรักผูกพัน มีเจตคติที่ดีและภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของตน นำสิ่งที่ดีงามที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้เพื่อให้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เรียน จึงประกาศใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ได้ขับเคลื่อนหลักสูตรระดับท้องถิ่นโดยการกำหนดเป้าหมาย / จุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับท้องถิ่น พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษานำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่น และเพื่อการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนโดยรวมตามหลักสูตรและจุดเน้นในระดับท้องถิ่น รวมทั้งการวิจัย พัฒนาหลักสูตร บุคลากร ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรสาระท้องถิ่นโดยดำเนินการจัดทำตามขั้นตอน กระบวนการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงหวังว่าสถานศึกษาในสังกัดจะได้นำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ประกอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป


Download เอกสาร PDFCreator : พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1


    


แสดงความคิดเห็น
น้ำมะปี๊ดหอมหวาน ราคา 15 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


แผนการจัดการเรียนรู้...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)
เปิดดู 10 ครั้ง
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Lea...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 13 ครั้ง
เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการค...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 9 ครั้ง
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
อบรมการสร้างสื่อวีดีโอการจัดการเรียนรู้ประวัติศ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
การบริหารจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเร...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 3 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการค...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 3 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 8 ครั้ง
รายงานผล ITA Online (สพป.จันทบุรี เขต 1) ประจำป...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
แผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 4 ครั้ง
หลักสูตรโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 32 ครั้ง
สรุปข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาของ สพป.จันทบุรี เข...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฉบับปรุงปรุ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดดู 2 ครั้ง
โครงสร้างรายวิชา...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
หลักสูตรโรงเรียนบ้านแก่งน้อย...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform