คลังสื่อการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนการวัดผลประเมินผล ภาษาอังกฤษ ป.1

ภาษาต่างประเทศ ป.1

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดผลและประเมินผล

ภาษาต่างประเทศ ป.1

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนการวัดผลเเละประเมินผล

ภาษาต่างประเทศ ป.3

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง What color is it?

ภาษาต่างประเทศ ป.1

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 8 ครั้ง

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 7 ครั้ง

Where animals live?

ภาษาต่างประเทศ ป.5

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 5 ครั้ง

Place

ภาษาต่างประเทศ ป.6

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 6 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.2 โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)

ภาษาต่างประเทศ ป.2

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดผลประเมินผล

ภาษาต่างประเทศ ม.1

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ป.3

ภาษาต่างประเทศ ป.3

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 37 ครั้ง

เเผนการวัดเเละประเมินผล (รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 ชั้น ม.3)

ภาษาต่างประเทศ ม.3

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหมูดุด

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดหมูดุด

เปิดดู 2 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงสร้างรายวิชาและแผนการสอน

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงสร้างรายวิชาภาษาต่างประเทศและแผนการจัดการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 6 ครั้ง

Subject in school

ภาษาต่างประเทศ ป.4

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 7 ครั้ง

Save the blue whale

ภาษาต่างประเทศ ป.6

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 6 ครั้ง

What's on my face?

ภาษาต่างประเทศ ป.2

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 5 ครั้ง

My favorite occupation

ภาษาต่างประเทศ ป.6

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 7 ครั้ง

What's the weather like? ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาษาต่างประเทศ ป.5

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 7 ครั้ง

A Happy Trip

ภาษาต่างประเทศ ป.4

โรงเรียนวัดหมูดุด

เปิดดู 6 ครั้ง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง What color is it?

ภาษาต่างประเทศ ป.1

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 4 ครั้ง

Antonym Synonym เหมือนไม่เหมือน

ภาษาต่างประเทศ ม.4

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 5 ครั้ง

Festivals and Celebrations

ภาษาต่างประเทศ ป.6

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 4 ครั้ง

Help our planet

ภาษาต่างประเทศ ป.5

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 33 ครั้ง

Food and Drink

ภาษาต่างประเทศ ป.4

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 5 ครั้ง

Days of the Week Song

ภาษาต่างประเทศ ป.2

โรงเรียนวัดวังหิน

เปิดดู 8 ครั้ง

My Body วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.2

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 5 ครั้ง

การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.จันทบุรี เขต 1

ภาษาต่างประเทศ ป.6

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง

P.6 Activity book Unit 2

ภาษาต่างประเทศ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

P.4 Activity book Unit 2

ภาษาต่างประเทศ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ M.1

ภาษาต่างประเทศ -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

M.3 Speaking T.Hervay

ภาษาต่างประเทศ -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

worhsheet M 1

ภาษาต่างประเทศ -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

P.6 Speaking T.Hervay

ภาษาต่างประเทศ -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

Writing Recipe

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง

Pollution

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง

Let's celebrate our Christmas Day!

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 108 ครั้ง

Is reading skill important?

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 106 ครั้ง

Healthy and Unhealthy

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง

Classroom Objects

ภาษาต่างประเทศ ป.2

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 106 ครั้ง

Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ ม.2

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง

MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง

Let Learn Present Continuos Tense!

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 95 ครั้ง

ทายสีกับครูโบ อ.2

ภาษาต่างประเทศ อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง

Let Learn Present Continuos Tense2!

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง

MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ อ.3

OBEC Content Center

เปิดดู 97 ครั้ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 104 ครั้ง

How do you go to school ?

ภาษาต่างประเทศ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง

Reduce, Reuse and Recycle

ภาษาต่างประเทศ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง

community1 | interesting places in the community

ภาษาต่างประเทศ ม.2

OBEC Content Center

เปิดดู 98 ครั้ง

What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง

วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง

irregular verb

ภาษาต่างประเทศ ม.2

วัดไผ่ล้อม

เปิดดู 25 ครั้ง

what animals do you like

ภาษาต่างประเทศ ม.2

วัดพลับพลา

เปิดดู 27 ครั้ง

What I Learn_English_P.5

ภาษาต่างประเทศ ป.5

วัดหนองสีงา

เปิดดู 109 ครั้ง

การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน

ภาษาต่างประเทศ ป.2

วัดเกาะโตนด

เปิดดู 26 ครั้ง

Past simple

ภาษาต่างประเทศ ป.2

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 29 ครั้ง

Present simple tense (affirmative)

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านคลองครก

เปิดดู 25 ครั้ง

The weather

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านคลองครก

เปิดดู 27 ครั้ง

preposition of place

ภาษาต่างประเทศ ป.5

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 93 ครั้ง

what time

ภาษาต่างประเทศ ป.5

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 28 ครั้ง

การบวกและการลบแบบมีการกระจายมากกว่า1 หลัก

ภาษาต่างประเทศ ป.3

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 39 ครั้ง

Present Continuous Tense

ภาษาต่างประเทศ ป.5

วัดหนองแหวน

เปิดดู 27 ครั้ง

Parts of the body

ภาษาต่างประเทศ ป.4

วัดหนองแหวน

เปิดดู 36 ครั้ง

My Body

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 149 ครั้ง

color (สี)

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 110 ครั้ง

Numbers

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 94 ครั้ง

วันทั้งเจ็ด

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 132 ครั้ง

Good Health P.3

ภาษาต่างประเทศ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 27 ครั้ง

คำทักทาย

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 158 ครั้ง

พยัญชนะอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 91 ครั้ง

7 Days of the week

ภาษาต่างประเทศ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 27 ครั้ง

คำศัพท์เรื่องสัตว์

ภาษาต่างประเทศ ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 57 ครั้ง

Things for classroom

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 127 ครั้ง

Shapes

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 114 ครั้ง

Colors

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 97 ครั้ง

การใช้ a , an

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 67 ครั้ง

Number 1-20

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 66 ครั้ง

Days of the week

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 65 ครั้ง

Classroom Language

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 39 ครั้ง

การเขียน A - Z พิมพ์ใหญ่

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 37 ครั้ง