คลังสื่อการสอนวิชานาฏศิลป์ สพป.จันทบุรี เขต 1
19/06/64 การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบคน

นาฏศิลป์ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

28/06/64 การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบสิ่งของ

นาฏศิลป์ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

20/09/64 การละเล่นของเด็กไทย : รีรีข้าวสาร

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

5/07/64การแสดงท่าทางประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ (1)

นาฏศิลป์ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

12/07/64 การแสดงท่าทางประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ (2)

นาฏศิลป์ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

14/06/64 การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบธรรมชาติ

นาฏศิลป์ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

14/06/64 การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

21/06/64 การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

19/06/64 การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

28/06/64 การประดิษฐ์ท่ารำจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

19/07/64 นาฏยศัพท์ (3)

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

5/07/64นาฏยศัพท์ (1)

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

24/07/64 ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

12/07/64 นาฏยศัพท์ (2)

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

27/09/64 การละเล่นของเด็กไทย : มอญซ่อนผ้า

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

2/08/64 การใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยประกอบจังหวะ

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

14/08/64 มารยาทในการชมการแสดง (1)

นาฏศิลป์ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

16/08/64 มารยาทในการชมการแสดง (2)

นาฏศิลป์ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

13/09/64 การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง

นาฏศิลป์ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

17/09/64 การอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล

นาฏศิลป์ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

8/06/64การประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงพื้นเมือง : ระบำชาวนา (1)

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

22/06/64งานออกแบบนาฏศิลป์

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

29/06/64ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

15/06/64การประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงพื้นเมือง : ระบำชาวนา (2)

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

26/06/64นาฏยศัพท์

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

6/07/64รำวงมาตรฐาน (1)

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

13/07/64รำวงมาตรฐาน (2)

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

20/07/64ระบำตารีกีปัส

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

27/07/64ละครหุ่นสร้างสรรค์ (1)

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

3/08/64ละครหุ่นสร้างสรรค์ (2)

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

26/07/64ฟ้อนเล็บ

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

10/08/64มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

17/08/64องค์ประกอบของนาฏศิลป์

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

7/09/64ประวัตินาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

21/08/64บทบาทหน้าที่ในงานนาฏศิลป์

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

24/08/64องค์ประกอบของละคร

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

31/08/64บทบาทหน้าที่ในงานละคร

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

23/06/64ภาษาท่า ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ และการตีบท

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

16/06/64นาฏยศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้มือและใช้เท้า

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

14/09/64ประวัติการละครไทย

นาฏศิลป์ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

9/06/64อิทธิพลด้านการแสดงของไทย

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

30/06/64ท่าทางการเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

7/07/64ระบำอัศวลีลา

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

3/07/64ระบำเบ็ดเตล็ด

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

21/07/64รำวงมาตรฐาน (2)

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

14/07/64รำวงมาตรฐาน (1)

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

28/07/64การแสดงนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

11/08/64การแสดงนาฏศิลป์สากล

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

4/08/64การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

18/08/64บทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

25/08/64การสร้างสรรค์กิจกรรมในการแสดงที่สนใจ

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

1/09/64หลักในการชมการแสดงและมารยาทในการชมการแสดง(2)

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

28/08/64หลักในการชมการแสดงและมารยาทในการชมการแสดง (1)

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

8/09/64ประเภทของละครไทย

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

15/09/64ละครไทยในแต่ละยุคสมัย

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

22/09/64ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์และละครไทย

นาฏศิลป์ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

9/06/641ความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย (1)

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

16/06/641ความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย (2)

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

23/06/64ระบำเทพบันเทิง

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

30/06/64รำเถิดเทิง

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

3/07/64รำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

7/07/64วัฒนธรรมและนาฏศิลป์ของไทย : ภาคเหนือ

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

14/07/64วัฒนธรรมและนาฏศิลป์ของไทย : ภาคกลาง

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

21/07/64วัฒนธรรมและนาฏศิลป์ของไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

28/07/64วัฒนธรรมและนาฏศิลป์ของไทย : ภาคใต้

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

4/08/64วัฒนธรรมและนาฏศิลป์ของไทย

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

11/08/64ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

18/08/64จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของละคร

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

28/08/64ละครไทย : ละครรำและละครร้อง

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

1/09/64ละครไทย : ละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่และละครพูด

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

8/09/64ละครพื้นบ้าน

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

15/09/64การละครสมัยต่าง ๆ

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

22/09/64ความสัมพันธ์ของละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

นาฏศิลป์ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

10/06/64องค์ประกอบของบทละคร

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

17/06/64ละครกับชีวิต

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

24/06/64นาฏยศัพท์

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

1/07/64ภาษาท่า

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

8/07/64รำวงมาตรฐาน (1)

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

10/07/64รำวงมาตรฐาน (2)

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

15/07/64เซิ้งโปงลาง (1)

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

22/07/64เซิ้งโปงลาง (2)

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

29/07/64รำมโนราห์บูชายัญ (1)

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

31/07/64การแสดงละคร (1)

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

5/08/64การแสดงละคร (2)

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

12/08/64การแสดงเป็นชุดเป็นตอน รำฉุยฉายวันทอง

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

19/08/64การประดิษฐ์ท่ารำ

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

26/08/64องค์ประกอบของนาฏศิลป์

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

2/09/64วิธีการเลือกการแสดง

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

16/09/64การอนุรักษ์นาฏศิลป์

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

9/09/64ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจำวัน

นาฏศิลป์ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ประวัติรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง

ฟ้อนภูไท

นาฏศิลป์ ป.6

บ้านเนินจำปา

เปิดดู 26 ครั้ง

รำวงมาตราฐาน ป.4

นาฏศิลป์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 35 ครั้ง

รำวงมาตราฐาน

นาฏศิลป์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 28 ครั้ง

รำวงมาตราฐาน

นาฏศิลป์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 26 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 66 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งมือ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 85 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบคว่ำ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 65 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงล่าง

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 64 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 101 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 67 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 90 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ การตั้งมือ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 80 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบหงาย

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 56 ครั้ง

ความสำคัญของนาฏยศัพท์

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 62 ครั้ง

ความสำคัญของนาฏยศัพท์

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 70 ครั้ง

นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทย(นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคอีสาน)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 36 ครั้ง

บันทึกการสอน นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทย

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 37 ครั้ง

รำวงมาตรฐาน(2)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 27 ครั้ง

รำวงมาตรฐาน(1)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 26 ครั้ง

ภาษาท่า(1)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 22 ครั้ง

ภาษาท่า(2)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 24 ครั้ง

นาฏยศัพท์(2)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 24 ครั้ง

นาฏยศัพท์(1)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 54 ครั้ง

ที่มาของนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 25 ครั้ง

ที่มาของนาฏศิลป์(2)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 22 ครั้ง

นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทย(นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 39 ครั้ง

ปฏิบัติเพลงรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 25 ครั้ง

เรื่อง รำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 32 ครั้ง