The weather
ภาษาต่างประเทศ เปิดดู 24 ครั้ง

ช่องของ ธันยวรรธน์ สัจจวาที

บ้านคลองครกแสดงความคิดเห็น
ดอกไม้จันทน์

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ทายสีกับครูโบ อ.2

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Numbers

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 77 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Let Learn Present Continuos Tense2!

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Healthy and Unhealthy

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 100 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำศัพท์เรื่องสัตว์

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 54 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
Number 1-20

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 62 ครั้ง
สฤษดิเดช
What I Learn_English_P.5

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 103 ครั้ง
วัดหนองสีงา
Classroom Language

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
สฤษดิเดช
การบวกและการลบแบบมีการกระจายมากกว่า1 หลัก

ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
Shapes

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 107 ครั้ง
สฤษดิเดช
What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
พยัญชนะอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 69 ครั้ง
บ้านตาเลียว
preposition of place

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 86 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
Colors

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 91 ครั้ง
สฤษดิเดช
Let's celebrate our Christmas Day!

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 102 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Things for classroom

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 121 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียน A - Z พิมพ์ใหญ่

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
สฤษดิเดช
Reduce, Reuse and Recycle

ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
community1 | interesting places in the communit

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำทักทาย

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 119 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วันทั้งเจ็ด

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การใช้ a , an

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 64 ครั้ง
สฤษดิเดช
Is reading skill important?

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Days of the week

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 63 ครั้ง
สฤษดิเดช
Let Learn Present Continuos Tense!

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Pollution

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
color (สี)

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
How do you go to school ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Writing Recipe

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
My Body

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 123 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Classroom Objects

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team