คลังสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 34 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 38 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 22 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผล หน้าที่พลเมือง ม.2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 16 ครั้ง

เงินเฟ้อเงินฝืด ม.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 17 ครั้ง

แผนการวัดประเมินผล ตัวชี้วัดปลายทางชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านคลองครก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 19 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 15 ครั้ง

ตัวอย่างหลักสูตร เเละ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนวัดรำพันฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

โรงเรียนวัดรำพัน

เปิดดู 16 ครั้ง

หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 16 ครั้ง

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 11 ครั้ง

การจำลองสถานการณ์การบวช

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 18 ครั้ง

เงินเฟ้อเงินฝืด ม.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 2 ครั้ง

ประเทศเพื่อนบ้าน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 15 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำประแกต

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

โรงเรียนบ้านประแกต

เปิดดู 13 ครั้ง

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

โรงเรียนบ้านซอยสอง

เปิดดู 13 ครั้ง

สังคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 15 ครั้ง

ศาสนิกชนตัวอย่าง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 10 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 14 ครั้ง

ชาดกน่ารู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 17 ครั้ง

การไหว้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 12 ครั้ง

สาระภูมิศาสตร์ : เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

เปิดดู 12 ครั้ง

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 16 ครั้ง

ปัจจัยการผลิตและบริโค

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 3 ครั้ง

ธนาคาร

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 18 ครั้ง

การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 20 ครั้ง

การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 33 ครั้ง

ความปองดองสมานฉัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 32 ครั้ง

บุคลสำคัญในสมัยอยุธยา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 26 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 39 ครั้ง

พระบรมราโชวาท

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 36 ครั้ง

การสถาปนาอาณาจักรธนบุรี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

พระบรมราโชวาท

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 40 ครั้ง

พัฒนาการอาณาจักรธนบุรี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

สถานภาพและบทบาทหน้าที่

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 11 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เด็กดีมีความอดทน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอนที่ 3 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 111 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอนที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 73 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอน 1 ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 83 ครั้ง

ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14

เปิดดู 28 ครั้ง

ศาสนา บุคคล คัมภีร์ และความสำคัญของศาสนาต่าง ๆ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 164 ครั้ง

กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 196 ครั้ง

สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 139 ครั้ง

ลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ ของพื้นที่บนโลก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 165 ครั้ง

การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 176 ครั้ง

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 137 ครั้ง

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 149 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (สายน้ำแห่งชีวิต)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

วัดช้างข้าม

เปิดดู 27 ครั้ง

พุทธประวัติ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

วัดเกาะโตนด

เปิดดู 26 ครั้ง

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

บ้านเนินจำปา

เปิดดู 28 ครั้ง

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

บ้านเนินจำปา

เปิดดู 27 ครั้ง

หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 34 ครั้ง

สอนน้องรักษ์โลก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

บ้านคลองครก

เปิดดู 30 ครั้ง

หน่วย 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 77 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 1 ภูมิศาสตร์ทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3

วัดหนองแหวน

เปิดดู 65 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 85 ครั้ง

ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 33 ครั้ง

พุทธศาสนสุภาษิต ป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 30 ครั้ง

นิทานคุณธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 120 ครั้ง

วันสำคัญทางศาสนา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 115 ครั้ง

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาป.3 ตอนที่2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 29 ครั้ง

นิทานคุณธรรม กระต่ายกับสิงโตเจ้าเล่ห์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 117 ครั้ง

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาป.3 ตอนที่1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 23 ครั้ง

พระรัตนตรัย ป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 24 ครั้ง

สินค้าและบริการ ป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 28 ครั้ง

สังคม ป.4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 119 ครั้ง

มรรค 8 ม.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 33 ครั้ง

อริยสัจ 4 ม.2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 34 ครั้ง

อริยสัจ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 30 ครั้ง

อริยสัจ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 28 ครั้ง

โรงเรียนของเรา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 32 ครั้ง

ครอบครัวของฉัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 29 ครั้ง

หน้าที่ชาวพุทธ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 20 ครั้ง

การบริหารจิตและเจริญปัญญา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 24 ครั้ง

พุทธศาสนสุภาษิต

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 25 ครั้ง

ความกตัญญูกตเวที

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 24 ครั้ง

พระรัตนตรัย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

โอวาท 3 เบญจศีล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 22 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 26 ครั้ง

วันมาฆบูชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 22 ครั้ง

วันวิสาชบูชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 25 ครั้ง

ศาสนิกชนตัวอย่าง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

วัณณุปถชาดก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 21 ครั้ง

สุวัณณสามชาดก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 19 ครั้ง

พุทธประวัติ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 108 ครั้ง

ถิ่นฐานไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 17 ครั้ง

ความรู้เรื่องศักราช

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 19 ครั้ง

การตรวจสอบข้อมูล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

การรวบรวมหลักฐาน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 17 ครั้ง

การสืบค้นเหตุการณ์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 21 ครั้ง

ฝึกเทียบศักราช

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 22 ครั้ง

การเทียบศักราช

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 21 ครั้ง

ความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรม(ภาคเหนือ)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

ความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม(ภาคอีสาน)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 20 ครั้ง

ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน ทางสังคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 21 ครั้ง

ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 22 ครั้ง

ครอบครัวพอเพียง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 87 ครั้ง

สังคมศึกษาป.4 เรื่องหลักธรรมศาสนาพุทธ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 21 ครั้ง

ศาสนาเอกลักษณ์ของชาติไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 116 ครั้ง

ประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 17 ครั้ง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

โคกหนองนาแห่งทัณฑสถานทุ่งเบญจา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 21 ครั้ง

วัดเขาพลอยแหวาน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

โรงเรียนวัดสิงห์

เปิดดู 566 ครั้ง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 128 ครั้ง

วัดคมบาง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 26 ครั้ง