คลังสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14

เปิดดู 5 ครั้ง

ศาสนา บุคคล คัมภีร์ และความสำคัญของศาสนาต่าง ๆ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 31 ครั้ง

กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 25 ครั้ง

สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 21 ครั้ง

ลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ ของพื้นที่บนโลก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 28 ครั้ง

การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 21 ครั้ง

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 20 ครั้ง

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 19 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (สายน้ำแห่งชีวิต)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

วัดช้างข้าม

เปิดดู 7 ครั้ง

พุทธประวัติ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

วัดเกาะโตนด

เปิดดู 6 ครั้ง

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

บ้านเนินจำปา

เปิดดู 5 ครั้ง

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

บ้านเนินจำปา

เปิดดู 11 ครั้ง

หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 10 ครั้ง

สอนน้องรักษ์โลก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

บ้านคลองครก

เปิดดู 12 ครั้ง

หน่วย 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 8 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 1 ภูมิศาสตร์ทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3

วัดหนองแหวน

เปิดดู 5 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 8 ครั้ง

ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

พุทธศาสนสุภาษิต ป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

นิทานคุณธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 23 ครั้ง

วันสำคัญทางศาสนา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 20 ครั้ง

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาป.3 ตอนที่2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

นิทานคุณธรรม กระต่ายกับสิงโตเจ้าเล่ห์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 27 ครั้ง

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาป.3 ตอนที่1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

พระรัตนตรัย ป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

สินค้าและบริการ ป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

สังคม ป.4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 17 ครั้ง

มรรค 8 ม.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 8 ครั้ง

อริยสัจ 4 ม.2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 6 ครั้ง

อริยสัจ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 7 ครั้ง

อริยสัจ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 7 ครั้ง

โรงเรียนของเรา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

ครอบครัวของฉัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

หน้าที่ชาวพุทธ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

การบริหารจิตและเจริญปัญญา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

พุทธศาสนสุภาษิต

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

ความกตัญญูกตเวที

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

พระรัตนตรัย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

โอวาท 3 เบญจศีล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

วันมาฆบูชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

วันวิสาชบูชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

ศาสนิกชนตัวอย่าง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

วัณณุปถชาดก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

สุวัณณสามชาดก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

พุทธประวัติ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

ถิ่นฐานไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

ความรู้เรื่องศักราช

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

การตรวจสอบข้อมูล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

การรวบรวมหลักฐาน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

การสืบค้นเหตุการณ์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

ฝึกเทียบศักราช

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

การเทียบศักราช

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

ความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรม(ภาคเหนือ)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

ความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม(ภาคอีสาน)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน ทางสังคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

ครอบครัวพอเพียง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

สังคมศึกษาป.4 เรื่องหลักธรรมศาสนาพุทธ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

ศาสนาเอกลักษณ์ของชาติไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 20 ครั้ง

ประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

โคกหนองนาแห่งทัณฑสถานทุ่งเบญจา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 4 ครั้ง

วัดเขาพลอยแหวาน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

โรงเรียนวัดสิงห์

เปิดดู 167 ครั้ง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 18 ครั้ง

วัดคมบาง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 4 ครั้ง