Colors
ภาษาต่างประเทศ ป.1 เปิดดู 97 ครั้ง    


แสดงความคิดเห็น
กระหรี่พับ ไส้ไก่ ราคา 5 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


What's the weather like? ภาษาอังกฤษ ชั้นปร...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 7 ครั้ง
แผนการวัดผลประเมินผล ภาษาอังกฤษ ป.1...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 4 ครั้ง
คำศัพท์เรื่องสัตว์...
บ้านวังไม้แดง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 57 ครั้ง
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 7 ครั้ง
Help our planet...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 36 ครั้ง
แผนการวัดผลเเละประเมินผล...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
Writing Recipe...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 105 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ป.2 โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร) ...
โรงเรียนวัดโขมง
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
MY BODY ร่างกายของฉัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (อ.3)
เปิดดู 97 ครั้ง
แผนการวัดผลประเมินผล...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ม.1)
เปิดดู 4 ครั้ง
Place...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 6 ครั้ง
Pollution...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 105 ครั้ง
แผนวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ป.3...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 40 ครั้ง
Subject in school...
โรงเรียนบ้านเนินจำปา
ภาษาต่างประเทศ (ป.4)
เปิดดู 7 ครั้ง
Save the blue whale ...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 6 ครั้ง
Antonym Synonym เหมือนไม่เหมือน...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ภาษาต่างประเทศ (ม.4)
เปิดดู 5 ครั้ง
Classroom Objects...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 106 ครั้ง
Is reading skill important?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 106 ครั้ง
เเผนการวัดเเละประเมินผล (รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 ช...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ม.3)
เปิดดู 5 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)...
โรงเรียนวัดโขมง
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 4 ครั้ง
ทายสีกับครูโบ อ.2...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (อ.2)
เปิดดู 99 ครั้ง
วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิ...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 7 ครั้ง
วันทั้งเจ็ด...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 132 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหมูดุด...
โรงเรียนวัดหมูดุด
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
community1 | interesting places in the communit...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ม.2)
เปิดดู 98 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 6 ครั้ง
MY BODY ร่างกายของฉัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (อ.2)
เปิดดู 99 ครั้ง
Let Learn Present Continuos Tense!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 95 ครั้ง
Festivals and Celebrations...
โรงเรียนวัดโขมง
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 4 ครั้ง
What are you doing ?...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 100 ครั้ง
Where animals live?...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 5 ครั้ง
My Body วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
Numbers...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 94 ครั้ง
พยัญชนะอังกฤษ...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 91 ครั้ง
Let's celebrate our Christmas Day!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 108 ครั้ง
Healthy and Unhealthy...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 105 ครั้ง
โครงสร้างรายวิชาภาษาต่างประเทศและแผนการจัดการเร...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 7 ครั้ง
What's on my face?...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
color (สี)...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 110 ครั้ง
My favorite occupation...
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 8 ครั้ง
Let Learn Present Continuos Tense2!...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 100 ครั้ง
A Happy Trip...
โรงเรียนวัดหมูดุด
ภาษาต่างประเทศ (ป.4)
เปิดดู 6 ครั้ง
preposition of place...
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 93 ครั้ง
My Body...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 149 ครั้ง
การบวกและการลบแบบมีการกระจายมากกว่า1 หลัก...
วัดขุนซ่อง
ภาษาต่างประเทศ (ป.3)
เปิดดู 39 ครั้ง
คำทักทาย...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 159 ครั้ง
แผนการวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 8 ครั้ง
Reduce, Reuse and Recycle...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 99 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง What color is it?...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 9 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform