คลังนิเทศการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 33 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดช้างข้ามฯ

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 1 ครั้ง

แผนการอน Activelearning ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นิเทศการศึกษา (ป.5)

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ ป.1

นิเทศการศึกษา (ป.1)

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักสูตรโรงเรียนบ้านแก่งน้อย

การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักสูตรโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 14 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้

การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 10 ครั้ง

โครงสร้างรายวิชา

การบริหารและการจัดการศึกษา (ป.2)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 6 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา

การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 8 ครั้ง

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 13 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

การบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

เเนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

การบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 6 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

การผลิตสื่อแนะนำแหล่งเรียนรู้ มัคคุเทศก์น้อยพาทัวร์

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

สรุปข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาของ สพป.จันทบุรี เขต 1

การบริหารและการจัดการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

กระบวนการนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล | ดร.สุทธิ สุวรรณปาล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

สร้างความเข้าใจเรื่องการสอบ O-NET

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ SMILE

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Part2 | ดร.สุทธิ สุวรรณปาล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Part1 | ดร.สุทธิ สุวรรณปาล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Part3 | ดร.สุทธิ สุวรรณปาล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Part4 | ดร.สุทธิ สุวรรณปาล

นิเทศการศึกษา (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

"จั๊กจั่นฮัมเพลง" | อนุบาล 3 โรงเรียนวัดหนองคัน จันทบุรี [15 นาที]

นิเทศการศึกษา (อ.3)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

การบริหารจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจันทบุรี

การบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

อบรมการสร้างสื่อวีดีโอการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษา

การบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

สังเกตการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

สังเกตการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดพลับ

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

นวัตกรรมนิเทศการศึกษา CHAN 1 EDUCATIONAL SUPERVISION PLATFORM

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

รายงานผล ITA Online (สพป.จันทบุรี เขต 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนวัดพลับ จันทบุรชีบาอุทิศ ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 5 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านแก้ว ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

นิเทศฯ RT โรงเรียนบ้านชำโสม ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง

นิเทศฯ NT โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง

นิเทศฯ NT โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2566

นิเทศการศึกษา

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 7 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By www.chan1.net