Chan1 PLAY Creator Team
1.พรณรงค์ ทรัพย์คง โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 209 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13,136 ครั้ง

2.เกศมณี อยู่จำเนียร โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 57 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 167 ครั้ง

3.เพ็ญประภา​ กล่ำใส โรงเรียนบ้านตาเลียว

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 48 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 5,777 ครั้ง

4.พิมล สุขมูล โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 46 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 482 ครั้ง

5.ปิณิดา สุวรรณพรม โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 32 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 3,256 ครั้ง

6.นพรัตน์ ดาวไสว โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 26 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 96 ครั้ง

7.สกุลยา ผลบุญ โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 23 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 70 ครั้ง

8.พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี โรงเรียนบ้านตาเลียว

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 21 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,858 ครั้ง

9.ปณิตา วรัจฉรียกุล โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 20 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 190 ครั้ง

10.ขวัญฤดี ไชยชาญ โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 16 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 38 ครั้ง

11.นาถนรี บำรุงวงษ์ โรงเรียนบ้านตาเลียว

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 15 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,915 ครั้ง

12.ณรัตน์ธนพร อันทะศรี โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : ศิลปะ

จำนวนเนื้อหา 13 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,088 ครั้ง

13.ชุติมา เปรมปิยศรี โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 10 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,011 ครั้ง

14.สุทัศน์ วิลัยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 10 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 620 ครั้ง

15.ชัชชญา อภิธรรมภูษิต โรงเรียนวัดสิงห์

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 10 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,385 ครั้ง

16.กิ่งทอง กิจจานนท์ โรงเรียนวัดทองทั่ว

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 9 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 982 ครั้ง

17.สมฤทัย คุ้มสกุล โรงเรียนบ้านตาเลียว

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 9 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,113 ครั้ง

18.ณรงค์ศักดิ์ วะโร โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 9 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 670 ครั้ง

19.สุทธิ สุวรรณปาล โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 8 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 17 ครั้ง

20.อำนาจ เจริญพร โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 8 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 745 ครั้ง

21.ฤทัยภัค สกุลพราห์ม โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 7 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 265 ครั้ง

22.สุดารัตน์ แรตกระโทก โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 7 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,126 ครั้ง

23.ปนัดดา เริ่มรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 7 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 899 ครั้ง

24.ณัฐธิดา ทิมอ่อน โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 7 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 30 ครั้ง

25.ฐิตินันท์ ธนตุ่น โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 6 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 912 ครั้ง

26.มณีมัญชุ์ ศาสตร์ทรัพย์ โรงเรียนวัดโป่งแรด

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 6 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 27 ครั้ง

27.สาวิตรี สีเผือก โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 6 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 28 ครั้ง

28.ฐิติญากรณ์ พานิชการ โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 6 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 982 ครั้ง

29.สลิลทิพย์ สุขสำราญ โรงเรียนบ้านคลองครก

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 6 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 124 ครั้ง

30.มาราตรี จินต์พัฒน์ โรงเรียนบ้านต้นกระบก

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 6 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 40 ครั้ง

31.นารีรัตน์ ตายะ โรงเรียนบ้านคลองครก

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 6 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 88 ครั้ง

32.สุจิรา อ่อนขันธ์ โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 5 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 35 ครั้ง

33.บุญญาพร แสงประเสริฐ โรงเรียนบ้านซอยสอง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 5 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 22 ครั้ง

34.เกศแก้ว ประสิ่งชอบ โรงเรียนบ้านตาเลียว

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 5 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 629 ครั้ง

35.ศิริกานดา ยังวุฒิกูล โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 5 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 30 ครั้ง

36.ชลลดา ชัยสัตรา โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 5 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 63 ครั้ง

37.วรัญญา พูลพฤกษ์ โรงเรียนบ้านคลองครก

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 5 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 113 ครั้ง

38.ณิชพร พฤกษาชัยพร โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 5 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 215 ครั้ง

39.ณัฐพร ทองบุญนะ โรงเรียนบ้านคลองครก

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 5 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 180 ครั้ง

40.ศศิธร ลุนอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 5 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 133 ครั้ง

41.ธเนศ พาหิระ โรงเรียนบ้านคลองลาว

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 5 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 187 ครั้ง

42.สุภาพร โลหากาศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 392 ครั้ง

43.รจนา พวงบุญชู โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 31 ครั้ง

44.เมทิกา เลาหพันธุ์ โรงเรียนวัดเขาวงกต

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 28 ครั้ง

45.มนวิภา บัวขาว โรงเรียนวัดโขมง

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 31 ครั้ง

46.มลฑลี วรานนท์จิราโชติ โรงเรียนวัดเนินยาง

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 29 ครั้ง

47.ทัศนีย์ จันทรเทพ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 34 ครั้ง

48.กฤษกรณ์ แมนไธสง โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 22 ครั้ง

49.ชฎาพร ชาญกระโทก โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 27 ครั้ง

50.ศรัณย์ ชนะชัย โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 286 ครั้ง

51.ธนกฤต บรรจง โรงเรียนวัดหนองแหวน

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 398 ครั้ง

52.สุริยนต์ กัลยาณี โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

53.พจนา ศรีกระจ่าง โรงเรียนวัดแสลง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 22 ครั้ง

54.สรรัตน์ เลิศธัญญา โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 124 ครั้ง

55.ฐิติพร นุดสมบัติ โรงเรียนวัดรำพัน

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 32 ครั้ง

56.พรวิมล ประทุมชาติ โรงเรียนบ้านตาเลียว

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 30 ครั้ง

57.อรนิชา อานามนารถ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 20 ครั้ง

58.สาวิณี อ่อนภักดี โรงเรียนบ้านต้นกระบก

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 27 ครั้ง

59.เจษฎา ถังเงิน โรงเรียนวัดเนินสูง

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 246 ครั้ง

60.ศักร์สฤษฏิ์ เจริญสุข โรงเรียนวัดช้างข้าม

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 21 ครั้ง

61.ณัฐธิดา ดาวกระจ่าง โรงเรียนบ้านชำโสม

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 30 ครั้ง

62.นัทธ์ฐภัค กฤตยาธร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 61 ครั้ง

63.ศรุทตา มิสมากร โรงเรียนวัดช้างข้าม

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 88 ครั้ง

64.เจษฎา ม้าแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 304 ครั้ง

65.ปวีณา อัตถาหาร โรงเรียนวัดหนองบัว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 21 ครั้ง

66.ณัทฐกานต์ สำโรง โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 119 ครั้ง

67.รุ่งกมล ไข่ขำ โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 95 ครั้ง

68.พัชรียา อินทอง โรงเรียนบ้านยางระหง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 26 ครั้ง

69.สมาพร วิเศษ โรงเรียนบ้านคลองครก

Creator : ศิลปะ

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 59 ครั้ง

70.ภัทราพร สินธุนาวา โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 20 ครั้ง

71.อารตี พิมพ์ภักดี โรงเรียนบ้านต้นกระบก

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 35 ครั้ง

72.เรืองลดา แสงประเสริฐ โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 22 ครั้ง

73.อัจฉรินทร์ นุ่มก่วน โรงเรียนวัดเกาะขวาง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 320 ครั้ง

74.นิศารัตน์ ซื่อสัตย์เดชากร โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 172 ครั้ง

75.สุปราณี มาราศรี โรงเรียนวัดเกาะโตนด

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 328 ครั้ง

76.ณัฐสุดา ศรีสงคราม โรงเรียนบ้านโคกวัด

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 37 ครั้ง

77.อัจฉรา เจนการ โรงเรียนวัดหนองสีงา

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

78.ธัญญลักษณ์ รำมะนา โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 48 ครั้ง

79.สุทธิดา รัตนวงศ์ โรงเรียนวัดโขดหอย

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 40 ครั้ง

80.ธีรพงศ์ อุดม โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 984 ครั้ง

81.อาทิตย์ ชัยช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 34 ครั้ง

82.ณิชามน คลังสุวรรณ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 48 ครั้ง

83.ศิวนาถ หมายชื่น โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 4 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 34 ครั้ง

84.ณิชาภา ทองเปรม โรงเรียนวัดเกาะโตนด

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 652 ครั้ง

85.เขมมิกา นีลมงคล โรงเรียนวัดเขาน้อย

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 222 ครั้ง

86.ทรงธรรม ทิพย์ศิริ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 25 ครั้ง

87.ปนัดดา ริมคีรี โรงเรียนวัดหนองบัว

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 21 ครั้ง

88.ณัชชา มุกดาสนิท โรงเรียนวัดเกาะโตนด

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 20 ครั้ง

89.ณัฐิยา สกลไชย โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 220 ครั้ง

90.บุญญฤทธิ์ ศรีคงรักษ์ โรงเรียนวัดเขาวงกต

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 16 ครั้ง

91.อรัญญา วงศ์ภิญ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 21 ครั้ง

92.รักชนก โสภักต์ โรงเรียนวัดโป่งแรด

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,228 ครั้ง

93.เปรมกมล ชาวสวนแตง โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 21 ครั้ง

94.ภูมรินทร์ วงศ์มะภัย โรงเรียนวัดแสลง

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 25 ครั้ง

95.วัชณี ศรีคงรักษ์ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 402 ครั้ง

96.มนทินันท์ นิคม โรงเรียนวัดโขมง

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 29 ครั้ง

97.ธงชัย สุลัย โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 359 ครั้ง

98.นรวีร์ คุ้มตระกูล โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 33 ครั้ง

99.ภาสพงศ์ พลอยประเสริฐ โรงเรียนวัดหมูดุด

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 121 ครั้ง

100.รัตนวดี เถื่อนโทสาร โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

101.เบญจวรรณ ชัยศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 313 ครั้ง

102.ศิริพร สินลือนาม โรงเรียนวัดท่าศาลา

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 294 ครั้ง

103.ศยามล ชายหาด โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 14 ครั้ง

104.สิริมา ทิมเวช โรงเรียนวัดท่าแคลง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 140 ครั้ง

105.สุพารัชฏ์ ปักษี โรงเรียนวัดขุนซ่อง

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 871 ครั้ง

106.มาริษา เอี่ยมสกุล โรงเรียนวัดหนองบัว

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 17 ครั้ง

107.วารุณี ศรีคงรักษ์ โรงเรียนวัดโขมง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 362 ครั้ง

108.ภัชธชา โรจนสิรี โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 744 ครั้ง

109.ทรงวุฒิ เกิดงาม โรงเรียนวัดหนองไทร

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 14 ครั้ง

110.วลัยรัตน์ จิตณรงค์ โรงเรียนบ้านโคกวัด

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 19 ครั้ง

111.สมใจ ประสานดี โรงเรียนวัดท่าศาลา

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 23 ครั้ง

112.สุวรรณี ทองเหลือ โรงเรียนบ้านคลองกะพง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 97 ครั้ง

113.รุ่งรัตน์ สุพรรณวงษ์ โรงเรียนวัดทองทั่ว

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 56 ครั้ง

114.พีรพงศ์ เวชภิรมย์ โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 123 ครั้ง

115.สินีนาฎ แก้วเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านเนินจำปา

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 17 ครั้ง

116.นันทวรรณ คอนหน่าย โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 33 ครั้ง

117.เพ็ญภักดิ์ ศรีพอ โรงเรียนวัดเกาะขวาง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 33 ครั้ง

118.ห่มฟ้า โอวาท โรงเรียนวัดรำพัน

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 60 ครั้ง

119.ปกรณ์ ศรีคงจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 21 ครั้ง

120.Pornnarong Supkong โรงเรียน

Creator : ศิลปะ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 253 ครั้ง

121.ศานติ โตกทอง โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 22 ครั้ง

122.พัณณิตา ว่องไวเมธี โรงเรียนวัดเนินยาง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 22 ครั้ง

123.อภิญญา สร้อยมาลา โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 127 ครั้ง

124.จันทร์เพ็ญ ประชาโรจน์ โรงเรียนวัดคมบาง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 23 ครั้ง

125.ดวงใจ สุดใจ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 189 ครั้ง

126.อรชุดา ศรีบุญมา โรงเรียนบ้านต้นกระบก

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 20 ครั้ง

127.ศิลปิน สุภาภรณ์ โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 22 ครั้ง

128.สุกัญญา โถสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 37 ครั้ง

129.มาลินี หมื่นไวย์ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 71 ครั้ง

130.สมคิด อยู่จำเนียร โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 21 ครั้ง

131.ชนมปภัทร พะโยม โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 24 ครั้ง

132.ชนาดร ไชยศรี โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 116 ครั้ง

133.กุลณัฐ บางเหลือง โรงเรียนวัดนาซา

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 16 ครั้ง

134.อาทิตย์ เพิ่มเขตรกรรม โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 375 ครั้ง

135.ศันสนีย์ บุญญานนท์ โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 25 ครั้ง

136.ณัฐพงษ์ จันทเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 24 ครั้ง

137.นงนุช ตันเกษม โรงเรียนวัดขุนซ่อง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 27 ครั้ง

138.สิรพิชญ์ จงอนุรักษ์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 18 ครั้ง

139.ประภาพร สุวรรณชาติ โรงเรียนวัดหนองแหวน

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 16 ครั้ง

140.เสาวภาคย์ สำอางค์ โรงเรียนบ้านซอยสอง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 145 ครั้ง

141.วิลาวัลย์ ช้อยเชื้อดี โรงเรียนบ้านประแกต

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 292 ครั้ง

142.สุพิชญา พุทธรักษา โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 41 ครั้ง

143.ปณิตา อ่อนรัศมี โรงเรียนวัดหนองไทร

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 27 ครั้ง

144.กัญญาวีร์ สุรศัพท์ โรงเรียนบ้านคลองลาว

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 20 ครั้ง

145.ศิวิไล เมฆวิเชียร โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 17 ครั้ง

146.อัจฉราภรณ์ แก้วศรี โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 50 ครั้ง

147.นงนารถ ตันเกษม โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 18 ครั้ง

148.ยิ่งยศ เกตจินดา โรงเรียนวัดเขาวงกต

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 3 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 955 ครั้ง

149.กัญญาณัฐ ทวีสินพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านเนินจำปา

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 12 ครั้ง

150.นิชานันท์ บุรวัชระไชย โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 410 ครั้ง

151.ภูริทัต เจริญเมือง โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 906 ครั้ง

152.วิยดา แก้วมาก โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 400 ครั้ง

153.สุดารัตน์ หลิมเจริญ โรงเรียนวัดทองทั่ว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 57 ครั้ง

154.สิริพร ประไว โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

155.กัญจนพร บุญรอดรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 78 ครั้ง

156.สุพรรณี อินทรโสภา โรงเรียนวัดทองทั่ว

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 802 ครั้ง

157.วรรณนิสา กวางทอง โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 14 ครั้ง

158.ศิรธิดา มาระวงษา โรงเรียนวัดช้างข้าม

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 14 ครั้ง

159.จริยา เฟื่องภักดิ์ โรงเรียนวัดคมบาง

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 14 ครั้ง

160.พิชชาวรรณ​ คำรอต โรงเรียนวัดดอนตาล

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 674 ครั้ง

161.จีรภา นิธิวิโรฒ โรงเรียนวัดหมูดุด

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13 ครั้ง

162.อาทิตยา ศรีย้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 8 ครั้ง

163.พิมสุดา บุญเกิด โรงเรียนวัดพลับพลา

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 184 ครั้ง

164.สริยา ทุ่มกระโทก โรงเรียนบ้านเขามะปริง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 14 ครั้ง

165.สุวรรณา นามอินทร์ โรงเรียนวัดเนินสูง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 220 ครั้ง

166.พงศกร แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านยางระหง

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 39 ครั้ง

167.อธิชา เพี้ยนศรี โรงเรียนบ้านยางระหง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 11 ครั้ง

168.อภิชยา ชนะโรค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 123 ครั้ง

169.ไอรดา เหมวิภาต โรงเรียนวัดเกาะโตนด

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 220 ครั้ง

170.พีรพล วงศ์ศรีเทพ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 456 ครั้ง

171.ปัณนาพร โชติสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

172.ณรงค์เดช เกียรติเวช โรงเรียนวัดจันทนาราม

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 15 ครั้ง

173.วรัญญา สุขาจิตต์ โรงเรียนวัดจันทนาราม

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13 ครั้ง

174.อันธิกา ผดุงศาสน์ โรงเรียนบ้านต้นกระบก

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 12 ครั้ง

175.ฉัตรชัย คำสุวรรณ โรงเรียนบ้านมาบโอน

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 113 ครั้ง

176.พงศ์เทพ ใจอ่อน โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13 ครั้ง

177.พัชราภาว์ ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดนาซา

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 624 ครั้ง

178.ศิริรัตน์ วงษ์น้อย โรงเรียนวัดนายายอาม

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 220 ครั้ง

179.เกียรติศักดิ์ สำราญ โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 194 ครั้ง

180.วรรณวิสา ใยเมือง โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 15 ครั้ง

181.กษรัช กษรัช โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 419 ครั้ง

182.จรรยา กรอนโคกกรวด โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 125 ครั้ง

183.ปนิดา ศรีคงรักษ์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 15 ครั้ง

184.สรกฤช บุญศิริ โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

185.นัฐฑริกา สุขสมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าแคลง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 61 ครั้ง

186.พรรณวดี วรรณราศรี โรงเรียนวัดดอนตาล

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 18 ครั้ง

187.วนิดา สุบินตา โรงเรียนวัดรำพัน

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 29 ครั้ง

188.กฤษฎา วงศ์จันทร์ โรงเรียนวัดสามผาน

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 718 ครั้ง

189.อนันธพร อัมพรพรรดิ์ โรงเรียนบ้านคลองลาว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 130 ครั้ง

190.สุชาดา ประชุมสุข โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

191.สุจิตรา ฉุยฉาย โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 8 ครั้ง

192.มณีรัตน์ จันทรา โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

193.พัชรนิดา บรรเทาวงษ์ โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 753 ครั้ง

194.ภิญณพัชร์ กิติสุขวสุวัฒน์ โรงเรียนบ้านแก้ว

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 58 ครั้ง

195.อังศุมาริน ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 97 ครั้ง

196.ปณิตา ตองอ่อน โรงเรียนวัดหนองแหวน

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

197.วัชรศักดิ์ ยิ่งสุจริตพันธุ์ โรงเรียนวัดหนองสีงา

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 27 ครั้ง

198.ประพาพร หงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 6 ครั้ง

199.วรรณิศา ปานศรี โรงเรียนวัดรำพัน

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,093 ครั้ง

200.ณัฐวดี รักความชอบ โรงเรียนวัดพลับ

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 467 ครั้ง

201.กุลพัชร ศิรินานุวัฒน์ โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 441 ครั้ง

202.ศรัณยู โพธิวรรณ์ โรงเรียนบ้านตาเลียว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 117 ครั้ง

203.วรรณวดี อยู่แก้ว โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 55 ครั้ง

204.มุฑิตา ไผ่พงษ์ โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 103 ครั้ง

205.ศรุชา ม่วงนาครอง โรงเรียนวัดท่าศาลา

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 14 ครั้ง

206.จิราพร ทำเนียบ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13 ครั้ง

207.ดวงชนก นามวิจิตร โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 169 ครั้ง

208.ณัฐวุฒิ แก้วกลาย โรงเรียนบ้านโคกวัด

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13 ครั้ง

209.ชาลิสา ชิมโพธิ์คลัง โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 25 ครั้ง

210.สิทธิโชค รสชื่น โรงเรียนวัดหนองไทร

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 120 ครั้ง

211.จริยา บุญญานนท์ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 7 ครั้ง

212.สุภาพร ทองแก้ว โรงเรียนวัดนายายอาม

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13 ครั้ง

213.นภัสพร โปษยาอนุวัตร์ โรงเรียนวัดท่าแคลง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 16 ครั้ง

214.นิสารัตน์ เกี้ยงกรแก้ว โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 266 ครั้ง

215.ฐิติมา วงษ์เสน โรงเรียนวัดช้างข้าม

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13 ครั้ง

216.สหรัฐ เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 502 ครั้ง

217.ไพศาล กิจจานนท์ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

Creator : ศิลปะ

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 862 ครั้ง

218.วไลพร สุขใส โรงเรียนวัดจันทนาราม

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 16 ครั้ง

219.วารุณี ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 160 ครั้ง

220.พชรพร ธรรมวิญญู โรงเรียนวัดจันทนาราม

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 121 ครั้ง

221.ธีระพล นิโลตบล โรงเรียนวัดหนองคัน

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 259 ครั้ง

222.ธารทิพย์ พ่วงจีน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 350 ครั้ง

223.พิวา หิ้งทอง โรงเรียนบ้านโคกวัด

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 39 ครั้ง

224.ธนัท พัฒนภิรมย์ โรงเรียนบ้านโคกวัด

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 292 ครั้ง

225.มธุรส จำเนียร โรงเรียนบ้านคลองลาว

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

226.ดารณี แข็งแรง โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 22 ครั้ง

227.สร้างสรร ประเสิรฐศรี โรงเรียนบ้านมาบโอน

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13 ครั้ง

228.รัตนาภรณ์ พรประศาสน์สุข โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 2 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,210 ครั้ง

229.ทิพวัลย์ กิจนิยม โรงเรียนบ้านเนินจำปา

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

230.กัญญาณัฐ สนั่นวงศ์ โรงเรียนวัดหนองแหวน

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 104 ครั้ง

231.พัชรมน ตันตวาที โรงเรียนวัดคมบาง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,216 ครั้ง

232.สุทธญาณ์ สมบุญ โรงเรียนบ้านเนินจำปา

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 7 ครั้ง

233.วรการ คงช่วย โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : ศิลปะ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 7 ครั้ง

234.ธีรพร เว้นชั่ว โรงเรียนบ้านคลองครก

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 3 ครั้ง

235.อุษา คณะดี โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 4 ครั้ง

236.สุรเดช สมเรือน โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 104 ครั้ง

237.สุชญา สิริวิณิชกุล โรงเรียนบ้านคลองครก

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 4 ครั้ง

238.สุวรรณา นาคจินวงค์ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 3 ครั้ง

239.ภานุพงศ์ นพเสถียร โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 8 ครั้ง

240.ปาริฉัตร เกื้อกูล โรงเรียนบ้านเขามะปริง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 80 ครั้ง

241.พงษ์นรินทร์ ฐิตานนท์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

242.พรประภา หอมวิเศษ โรงเรียนบ้านชำโสม

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,098 ครั้ง

243.ปรีชาพล นวนสุทธิ์ โรงเรียนวัดพลับ

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 6 ครั้ง

244.สุวารี มงคลศิริ โรงเรียนวัดทองทั่ว

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 4 ครั้ง

245.เยาวลักษณ์ กองจินดา โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 106 ครั้ง

246.ญานี ลำจอง โรงเรียนบ้านโคกวัด

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 7 ครั้ง

247.วีรยา บัวทอง โรงเรียนบ้านวังปลา

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 107 ครั้ง

248.ภัสสร ทองคำ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 5 ครั้ง

249.พัชร์นันทน์ ขุนสนธิ โรงเรียนบ้านชำโสม

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 94 ครั้ง

250.มนัสวี ชาภักดี โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 103 ครั้ง

251.อลิสา กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 108 ครั้ง

252.วารุณี กิตติเวช โรงเรียนวัดพลับพลา

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 115 ครั้ง

253.ชนิตา บุตนิตย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13 ครั้ง

254.ตรีภพ อ้วนพรมมา โรงเรียนบ้านคลองครก

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 12 ครั้ง

255.ศศิชา พูนสิน โรงเรียนวัดแสลง

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

256.กรรณิการ์ สุโข โรงเรียนบ้านคลองลาว

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

257.ปัทมาภรณ์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 960 ครั้ง

258.ภัสราภรณ์ ทองช้อย โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 107 ครั้ง

259.นรากร จิตรสถาพร โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 84 ครั้ง

260.นิชกานต์ เหมเวช โรงเรียนวัดหนองแหวน

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 107 ครั้ง

261.ปรเมศร์ ผลอุดม โรงเรียนวัดแสลง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 117 ครั้ง

262.ประภัสสร โพธิภักดิ์ โรงเรียนวัดดอนตาล

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 103 ครั้ง

263.พัฒนศักดิ์ หอยสังข์ โรงเรียนบ้านคลองลาว

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 402 ครั้ง

264.ชญานาถ อุดมเดชธนะวุฒิ โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 115 ครั้ง

265.เมทิกา เลาหพันธุ์ โรงเรียนวัดเขาวงกต

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 83 ครั้ง

266.รุจิรา ปราณี โรงเรียนวัดหนองสีงา

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 176 ครั้ง

267.นิภาภรณ์ ช่างไถ โรงเรียนวัดเนินยาง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 124 ครั้ง

268.แสงเดือน บุญอภัย โรงเรียนวัดเนินยาง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 137 ครั้ง

269.ชมพูนุท บุญอากาศ โรงเรียนวัดโป่งแรด

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13 ครั้ง

270.ปริชาติ รัตนภาส โรงเรียนวัดพลับพลา

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 14 ครั้ง

271.สุรีย์ ศรีทองคำ โรงเรียนบ้านซอยสอง

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 580 ครั้ง

272.นุสรา ผ่องมณี โรงเรียนบ้านเขามะปริง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 677 ครั้ง

273.มาลี ศรีสมาน โรงเรียนบ้านแก้ว

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 106 ครั้ง

274.ฐิตารีย์ บุญมาดำรงกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 160 ครั้ง

275.กัญญณัช สระทองพรม โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 12 ครั้ง

276.อัญชลี จันทร์แดง โรงเรียนวัดดอนตาล

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 107 ครั้ง

277.ชัยนันต์ เชวงศิลป์ โรงเรียนวัดทองทั่ว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 119 ครั้ง

278.วีรลักษณ์ เตาะเจริญยิ่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 129 ครั้ง

279.ชนิดาภา ฉัยยา โรงเรียนวัดโขดหอย

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 2 ครั้ง

280.ทวีศักดิ์ งามสว่าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

281.นรีกานต์ เสาวรส โรงเรียนวัดหนองบัว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 523 ครั้ง

282.พิมพ์ปวีณ์ ไชยริน โรงเรียนวัดนาซา

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 114 ครั้ง

283.อำภา ฟังคำ โรงเรียนบ้านต้นกระบก

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 117 ครั้ง

284.ธีรพงศ์ บุญเจือ โรงเรียนบ้านเขามะปริง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

285.ศิริทิพย์ เนื่องจำนงค์ โรงเรียนวัดหนองไทร

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 6 ครั้ง

286.วราพร พรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

287.ปุณยนุช วัฒนรังษี โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 5 ครั้ง

288.ณฐา ตุพิมาย โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 105 ครั้ง

289.นิรนุช ประนันโต โรงเรียนวัดทองทั่ว

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 139 ครั้ง

290.ฉัฏฐาญกรณ์ วงศ์บุปผา โรงเรียนวัดขุนซ่อง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 6 ครั้ง

291.อิทธิภรณ์ คำโฮม โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 4 ครั้ง

292.ศรีสุดา บุญมี โรงเรียนบ้านตาเลียว

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 94 ครั้ง

293.จิดาภา สร้อยศรี โรงเรียนวัดสามผาน

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 118 ครั้ง

294.อรรถพล สุขสบาย โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 6 ครั้ง

295.สาลินี สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดช้างข้าม

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 151 ครั้ง

296.พรพรรณ หอมเกษร โรงเรียนวัดสิงห์

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 7 ครั้ง

297.ดารณี หงวนสง่า โรงเรียนวัดเกาะโตนด

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 110 ครั้ง

298.สกาวรัตน์ สนเสริฐ โรงเรียนวัดวังหิน

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 4 ครั้ง

299.ณัชชา ลัทธิมนต์ โรงเรียนวัดช้างข้าม

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 7 ครั้ง

300.กันติชา เสืออุดม โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 14 ครั้ง

301.สราญจิต สังสี โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 68 ครั้ง

302.ฐิติกานต์ ยิ่งประยูร โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 5 ครั้ง

303.พรรณนิภา ธัญญพืช โรงเรียนบ้านซอยสอง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 106 ครั้ง

304.มลฑา ศรีเสริม โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 3 ครั้ง

305.สุชัญญารักษ์ โภคินบริบูรณ์ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 12 ครั้ง

306.ศศิพัชร์ แฟงงาม โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 111 ครั้ง

307.พรรณา อารีพล โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 6 ครั้ง

308.รัตนาภรณ์ ศุภพร โรงเรียนบ้านคลองกะพง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 179 ครั้ง

309.พัฒนา เกตุงาม โรงเรียนบ้านประแกต

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 3 ครั้ง

310.พัชรีวรรณ สุทธิ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

311.ศศิประภา อาจคำพัน โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 246 ครั้ง

312.แคทลียา เหมวิบูลย์ โรงเรียนวัดหนองคัน

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 11 ครั้ง

313.สิริกุล ยมจินดา โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 26 ครั้ง

314.ธนิตา นาพรม โรงเรียนวัดหนองแหวน

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 45 ครั้ง

315.มงคล แดงแพง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 88 ครั้ง

316.รัชนีวรรณ อุดมพงษ์ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 2 ครั้ง

317.พัชรินทร์ ศิริสุนทรานนท์ โรงเรียนบ้านยางระหง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 107 ครั้ง

318.ศิริวิมล พงษ์แตง โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 8 ครั้ง

319.ทอฝัน สมภาวงษ์ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 3 ครั้ง

320.ณรกร สอนศรี โรงเรียนบ้านแก้ว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 177 ครั้ง

321.ศุภนิดา งามขำ โรงเรียนวัดหนองแหวน

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 17 ครั้ง

322.ชิโนรส เติมศิริศักดิ์ โรงเรียนบ้านซอยสอง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 19 ครั้ง

323.พีรพล คุมพรรค โรงเรียนบ้านแก้ว

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 332 ครั้ง

324.จันจิรา ท่องแท้ โรงเรียนบ้านประแกต

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 8 ครั้ง

325.สุดารัตน์ หิรัญญากร โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

326.สุกานดา ใจกล้า โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 14 ครั้ง

327.พิมพ์ณุดา ธนาศิริพิศาลกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 25 ครั้ง

328.พัชรพงศ์ เกลียดความชั่ว โรงเรียนวัดแสลง

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

329.ดวงใจ อิ่มกมล โรงเรียนบ้านคลองลาว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 7 ครั้ง

330.ณรงค์กร ท่าม่วง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 1,309 ครั้ง

331.ภัทราภรณ์ วิจารณ์พล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 100 ครั้ง

332.เอกสิทธิ์ ปฏิสนธิวงษา โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 13 ครั้ง

333.กันทิมา เชิงไชย โรงเรียนบ้านเขามะปริง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 17 ครั้ง

334.ชูศักดิ์ พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 198 ครั้ง

335.ศิริวรรณ สารศิลป์ โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 8 ครั้ง

336.จารุวรรณ สังข์เอียด โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 57 ครั้ง

337.ตติยา ศุภษร โรงเรียนบ้านต้นกระบก

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 7 ครั้ง

338.อุษา ขมสนิท โรงเรียนวัดท่าศาลา

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 215 ครั้ง

339.อัญชิสา แสวงสุข โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 11 ครั้ง

340.ปัทมวรรณ สุวรรณรุ่ง โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 7 ครั้ง

341.ลลิตา ภู่เพ่ง โรงเรียนวัดหนองไทร

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 196 ครั้ง

342.ณัฐธยาน์ อรุณโณ โรงเรียนบ้านแก้ว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 6 ครั้ง

343.สิทธิชาติ กิมรัมย์ โรงเรียนบ้านคลองครก

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 36 ครั้ง

344.ธนพรรณ โพธิ์พรม โรงเรียนวัดวังหิน

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 5 ครั้ง

345.จุรารัตน์ เย็นวัฒนา โรงเรียนบ้านยางระหง

Creator : สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 360 ครั้ง

346.หยาดพิรุณ แจ่มศรีจันทร์ โรงเรียนวัดจันทนาราม

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 22 ครั้ง

347.สิริพร ยงเพชร โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 102 ครั้ง

348.สุวิมล หรรษาพันธ์ุ โรงเรียนบ้านคลองครก

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 4 ครั้ง

349.ภัทรา ฉางทรัพย์ โรงเรียนบ้านวังปลา

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 7 ครั้ง

350.ณัฎฐา ธรรมชิโร โรงเรียนวัดวังหิน

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

351.วรรณา กุลชาติ (ผอ.โรงเรียน)โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 9 ครั้ง

352.Samedngam School โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 2 ครั้ง

353.โกเมท มิ้นคง โรงเรียนบ้านประแกต

Creator : ศิลปะ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 5 ครั้ง

354.วิภาวดี โอสถเจริญ โรงเรียนวัดสามผาน

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 107 ครั้ง

355.นภัสพร โปษยาอนุวัตร์ โรงเรียนวัดท่าแคลง

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 22 ครั้ง

356.หยาดฝน เดชโอภาส โรงเรียนวัดแสลง

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 736 ครั้ง

357.สุกัญญา ฝึกฝนจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 8 ครั้ง

358.ภูวนัย กุลไกรจักร โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 25 ครั้ง

359.เอกพล ชาประวัง โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 323 ครั้ง

360.วิชุดา ชมภู โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 5 ครั้ง

361.จิราภรณ์ ภู่ยินดี โรงเรียนวัดวังหิน

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 104 ครั้ง

362.สุจิตราภา เสงี่ยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 106 ครั้ง

363.ธีรยุทธ ยมหา โรงเรียนวัดหนองสีงา

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 167 ครั้ง

364.วิไลวรรณ ทับที่สุด โรงเรียนวัดพลับพลา

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 285 ครั้ง

365.ลำปาง เกตวัตร์ (ผอ.โรงเรียน)โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 114 ครั้ง

366.กนกพร เมโฆ โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 15 ครั้ง

367.พจนีย์ มากสวัสดิ์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 76 ครั้ง

368.อรอนงค์ ศุภางค์จรัส โรงเรียนวัดจันทนาราม

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 3 ครั้ง

369.เอกรัฐ แสงนิลเกิด โรงเรียนบ้านคลองกะพง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 119 ครั้ง

370.พิทักษ์ สังขรุจน์ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 109 ครั้ง

371.เทอดศักดิ์ เวียงจันทร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 42 ครั้ง

372.วสินท์ ภู่ระหงษ์ โรงเรียนบ้านประแกต

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 109 ครั้ง

373.วาสนา มุกดาสนิท โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 11 ครั้ง

374.ศิริรัตน์ กิจชล โรงเรียนวัดจันทนาราม

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 107 ครั้ง

375.อนัญญา ยิ้มปุย โรงเรียนวัดท่าแคลง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 163 ครั้ง

376.สุพรรษา โพธิมณี โรงเรียนวัดจันทนาราม

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 174 ครั้ง

377.อำพร อำมะรึก โรงเรียนวัดวังหิน

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 226 ครั้ง

378.นลินนิภา องอาจ โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 19 ครั้ง

379.สมใจ กล่ำบุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดรำพัน

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 14 ครั้ง

380.ธันยาดา แก้วบำรุง โรงเรียนวัดท่าแคลง

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 111 ครั้ง

381.สกุณา สร้อยกูล โรงเรียนวัดรำพัน

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 4 ครั้ง

382.การศา พินิจนอกภดา โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 5 ครั้ง

383.อารียา ศรีสมัย โรงเรียนวัดหนองคัน

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 11 ครั้ง

384.วิระพรรณ ศรีสรวล โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 113 ครั้ง

385.เพลินพิศ กอบตระกูล โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 4 ครั้ง

386.โกศล เมฆเวียน โรงเรียนวัดหนองไทร

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 177 ครั้ง

387.ศศิประภา สุทธิ โรงเรียนวัดหมูดุด

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 107 ครั้ง

388.สมฤทัย เจริญสุข โรงเรียนบ้านตาเลียว

Creator : ศิลปะ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 23 ครั้ง

389.ภัคสิฐาพร เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกวัด

Creator : ภาษาไทย

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 4 ครั้ง

390.ชินทัช พวงแก้ว โรงเรียนบ้านคลองกะพง

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 16 ครั้ง

391.กนกวรรณ ผลารุจิ โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 40 ครั้ง

392.วัชระ ศิวธรรมปัญญา โรงเรียนบ้านโคกวัด

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 7 ครั้ง

393.ณัชชา แสงบุตร โรงเรียนบ้านโคกวัด

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 8 ครั้ง

394.ธวัชชัย ธรรมคงทอง โรงเรียนสฤษดิเดช

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 109 ครั้ง

395.ศิริลักษณ์ ฤกษ์สอาด โรงเรียนบ้านโคกวัด

Creator : การงานอาชีพ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 4 ครั้ง

396.สุนิษา เงาฉาย โรงเรียนวัดเกาะโตนด

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 5 ครั้ง

397.นิตยา พงษ์พระเกตุ (ผอ.โรงเรียน)โรงเรียนบ้านคลองครก

Creator : ภาษาต่างประเทศ

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

398.วัลลี เทพรำลึก โรงเรียนวัดเกาะโตนด

Creator : สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 4 ครั้ง

399.จรรยา รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

Creator : คณิตศาสตร์

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 104 ครั้ง

400.อาภัสรา ชูสกุล โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

401.จันทราทิพย์ ฝางแดง โรงเรียนบ้านมาบโอน

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 110 ครั้ง

402.กัญญาภัทร แดงแพง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

Creator : สอนทุกวิชา

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 93 ครั้ง

403.ธิติสุดา ตั้งมั่นดี โรงเรียนบ้านเนินจำปา

Creator : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเนื้อหา 1 เรื่อง

การเข้าถึงเนื้อหา 10 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By www.chan1.net