ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3 เปิดดู 3 ครั้ง


ช่องของ ณรงค์ศักดิ์ วะโร

อนุบาลบ้านหนองคล้าแสดงความคิดเห็น
เห็ดสามรส โป่งวัว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การประกอบอาหาร

การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.6
เปิดดู 9 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การเรียนรู้ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารด้วยวิดีโอโ

การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 8 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 3 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การทำลิงค์เชื่อมโยงภายในเอกสาร Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 9 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ... อ.3
เปิดดู 9 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การแทรกลิงค์ภายนอกและการทำหัวข้อย่อยด้วย Bullet

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 5 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame ใน Kindmaste

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 5 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Keyframe ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 6 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน

การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.1
เปิดดู 8 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การสร้างตารางใน Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 3 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 6 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team