VDO เจดีย์กลางน้ำหัวแหลม
ประวัติศาสตร์ ป.6 เปิดดู 96 ครั้ง


ช่องของ นัฐฑริกา สุขสมบูรณ์

โรงเรียนวัดท่าแคลง

การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หรือความเป็นมาของท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จะทำให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และชัดเจน หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จะต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการค้นคว้าโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และต้องนำเสนออย่างยุติธรรม และเป็นกลางแสดงความคิดเห็น
ดอกไม้จันทน์

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 294 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก้ว
สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 515 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 118 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 275 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 854 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
(Active Learning)แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการก

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 142 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม
แหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 1329 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 266 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... -
เปิดดู 203 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14
เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 230 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 351 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 691 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสา

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 189 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 474 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองบัว
โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 203 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังหิน
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 229 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 152 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 309 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 251 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านซอยสอง
ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 686 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 275 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 131 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่า

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 118 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 726 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 192 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 243 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 232 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 121 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อ

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 198 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 186 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แม่ตะเคียนวัดท่าศาลา

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 143 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 121 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 826 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 230 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 163 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 102 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.1
เปิดดู 145 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 171 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 607 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 135 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 231 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 319 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 100 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 641 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 628 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 113 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team