ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร
ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น เปิดดู 332 ครั้ง


Creator : พีรพล คุมพรรค

โรงเรียนบ้านแก้ว


    

ค่ายตากสินจันทบุรี เป็นสถานที่ตั้งของกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน อยู่ที่บริเวณบ้านลุ่ม ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี เมืองจันทบุรี
โบราณที่บ้านลุ่ม มีความสำคัญ อย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ไทย

เมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงยกทัพมาตีเมืองจันทบุรีแล้วยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการ
เตรียมการ กู้ชาติหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ใน ร.ศ. ๑๑๒ หรือปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ฝรั่งเศสซึ่งพยายามขยายอำนาจเข้าไปในลาวและเขมรได้ใช้กำลังบังคับและยื่นคำขาด
ให้ไทย ยกดินแดง ของลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงกับเขมรส่วนนอก ซึ่งเคเป็นประเทศราชของไทยให้กับฝรั่งเศส ในระหว่างที่รอยคอยให้สัญญาต่าง ๆ มีผลบังใช้ ฝรั่งเศสได้ทำการยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกัน จนถึง ปี พ.ศ.๒๔๓๖ ฝรั่งเศสซึ่งพยายามขยายอำนาจเข้าไปในลาวและเขมร ได้ใช้กำลังบังคับและยื่นคำขาด
ให้ไทยยกดินแดนของลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงกับเขมรส่วนนอก ซึ่งเคยเป็นประเทศราชของไทย
ให้กับฝรั่งเศส ในระหว่างที่รอคอยให้สัญญาต่าง ๆมีผลบังคับใช้ ฝรั่งเศสได้ทำการยึดเมืองจันทบุรีไว้
เป็นประกันจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๘ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาข้อ ๖ ซึ่งต่อท้ายหนังสือสัญญา
ระหว่าง กรุงฝรั่งเศส วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) แต่เหตุผลที่เลือกยึดเมือง จันทบุรีก็เพราะ เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ เป็นจุดที่ควบคุมอ่าวสยามที่ติดต่อกับแหลมมลายูของอังกฤษ
เป็นทางผ่านเข้าไปยังสามจังหวัดของไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ บ่อพลอย บ่อไพลิน ในเขตเมืองพระตะบองเสียมราฐ และศรีโสภณ นอกจากนั้นเมืองจันทบุรียังมีท่าเทียบ เรือที่ปากแม่น้ำและ มีอู่ต่อเรือระวางตั้งแต่ ๓๐๐-๔๐๐ ต้น การยึดจันทบุรี จึงเท่ากับยึดท่าเรืออู่ต่อเรือ และ
เรืออื่นๆ ไว้เป็นการตัดกำลังไทยทางอ้อมด้วย กองทหารฝรั่งเศสได้ตั้งถ่ายทหารขึ้นภายในบริเวณบ้านลุ่ม
หรือบริเวณที่เป็นค่ายตากสินในปัจจุบันและที่ปากน้ำแหลมสิงห์ รวมทั้งได้สร้างสิ่งก่อสร้างอีกหลายหลัง

ปัจจุบันหลักฐานร่องรอยต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองจันทบุรีที่บ้านลุ่มยังคงปรากฏให้เห็น
อยู่ภายในบริเวณค่ายตากสินเท่านั้น อาคารฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นได้แก่ อาคารกองรักษาการณ์ อาคารตอน ซ่อมบำรุงและสรรพาวุธ อาคารพัสดุ อาคารคลังแสงหมายเลข ๕ ซึ่งแต่เดิมคงเป็นคลังกระสุนดินดำ เนื่องจากทำใต้ถุนโปร่งและมีช่องระบายลมอยู่ทั่วไป และอาคารคลังแสงหมายเลข ๗ ซึ่งมีแผนผังคล้าย กับตึกแดง ที่ปากน้ำแหลมสิงห์ ซึ่งฝรั่งเศสได้สร้างขึ้นเช่นกัน ภายหลักจากที่ทหารฝรั่งเศสถอนออกจาก
เมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘ บริเวณค่ายทหารที่ในบริเวณค่ายตากสินได้มีการใช้งาน สืบต่อมาดังนี้

พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประชาบาล และบ้านพักของข้าราชการฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นที่ตั้งของกองทหารม้า ม.พัน ๔
พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นที่ตั้งของพัน. นย.๓ (กองพันทหารราบนาวิกโยธินที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นที่ตั้งกองป้องกันพิเศษ จันทบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๘ ทางราชการได้สั่งขยายกำลังกองป้องกันพิเศษจากกำลัง ๑ กองร้อย เป็น ๑ กองพัน ชื่อว่าพัน. ร.๒ นย.
ต่อมาได้แปรสภาพเป็นกองทัพทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กรมผสมนาวิกโยธิน เมื่อ
๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ และ ในปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นกองทัพทหารราบที่ ๒ กรามทหารราบที่ ๑
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒

กลุ่มอาคารโบราณสถานที่ สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรี ได้รับการบูรณะปรับปรุง
และ ใช้งานมาตลอด แต่การบูรณะที่ผ่าน ๆ มา ทำได้ในวงจำกัด เนื่องจากขาดงบประมาณและความ
รอบรู้ในการบูรณะโบราณสถาน ทำให้อาคารต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมาก อาคารเหล่านี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ยังหลงเหลืออยุ่จากสมัยที่มีการล่าอาณานิคม ซึ่งการเสียดินแดนให้แก่ประเทศมหาอำนาจผู้แสดงหาเมืองขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การยอมเสียบางส่วนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอยู่รอดของชาติไทยทั้งหมด ย่อมนับว่าเป็นผลดีแก่ชาติและการที่เป็นไปได้

ดังนั้น ก็เนื่องมาจากพระปรีชาญาณในด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสโนบายของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งหมดต้องตกเป็นอาณานิคมของ
ประเทศมหาอำนาจ เพราะการดำเนินนโยบายที่แตกต่างกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕


แสดงความคิดเห็น
ชาใบขลู่ ราคา 20 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


ประวัติวัดเนินยาง...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 137 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้...
โรงเรียนวัดสามผาน
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 712 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ในชุมชน...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 115 ครั้ง
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 188 ครั้ง
หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี...
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 150 ครั้ง
วัดคลองตาอิน...
โรงเรียนบ้านตาเลียว
ประวัติศาสตร์ (ป.2)
เปิดดู 23 ครั้ง
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง...
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ประวัติศาสตร์ (ป.4)
เปิดดู 164 ครั้ง
จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ...
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 308 ครั้ง
แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง...
โรงเรียนวัดโขมง
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 298 ครั้ง
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 642 ครั้ง
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพ...
โรงเรียนวัดพลับ
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 150 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น...
โรงเรียนวัดหนองไทร
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 196 ครั้ง
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ...
โรงเรียนบ้านคลองครก
ประวัติศาสตร์ (ม.3)
เปิดดู 373 ครั้ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 648 ครั้ง
โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด...
โรงเรียนวัดวังหิน
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 230 ครั้ง
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง...
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 207 ครั้ง
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 814 ครั้ง
การนับศักราช...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 28 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แม่ตะเคียนวัดท่าศาลา...
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 158 ครั้ง
ประวัติวัดคลองขุด...
โรงเรียนวัดคลองขุด
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 966 ครั้ง
ย้อนรอยวัดโขดหอย ...
โรงเรียนวัดโขดหอย
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 347 ครั้ง
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต...
โรงเรียนบ้านประแกต
ประวัติศาสตร์ (ป.2)
เปิดดู 271 ครั้ง
วัดเกาะโตนด...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ประวัติศาสตร์ (ป.1)
เปิดดู 204 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน...
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 147 ครั้ง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน...
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 286 ครั้ง
ชุมชนวัดซอยสอง...
โรงเรียนบ้านซอยสอง
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 580 ครั้ง
โบสถ์เก่าวัดวังหิน...
โรงเรียนบ้านวังหิน
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 266 ครั้ง
1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน...
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 294 ครั้ง
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง...
โรงเรียนวัดคมบาง
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 1217 ครั้ง
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ประวัติศาสตร์ (ม.2)
เปิดดู 178 ครั้ง
อาณาจักรอยุธยา ...
โรงเรียนวัดรำพัน
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 19 ครั้ง
สารคดีตามรอยวัดดอนตาล...
โรงเรียนวัดดอนตาล
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 574 ครั้ง
ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ...
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 282 ครั้ง
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 800 ครั้ง
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 184 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์ ...
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ประวัติศาสตร์
เปิดดู 48 ครั้ง
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 831 ครั้ง
โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่า...
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 130 ครั้ง
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 740 ครั้ง
เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย...
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 279 ครั้ง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง...
โรงเรียนวัดเนินสูง
ประวัติศาสตร์ (ป.4)
เปิดดู 226 ครั้ง
ย้อนรอยวัดโป่งแรด...
โรงเรียนวัดโป่งแรด
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 962 ครั้ง
ออกกำลังกาย...
โรงเรียนวัดแขมหนู
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 135 ครั้ง
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 1309 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 261 ครั้ง
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี...
โรงเรียนวัดแสลง
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 738 ครั้ง
ชุมชนต้นกระบก...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 396 ครั้ง
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน...
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
ประวัติศาสตร์ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
วัดสะพานเลือก...
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 748 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์ (ป.4)
เปิดดู 115 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform