ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร
ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น เปิดดู 287 ครั้ง


ช่องของ พีรพล คุมพรรค

โรงเรียนบ้านแก้ว

ค่ายตากสินจันทบุรี เป็นสถานที่ตั้งของกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน อยู่ที่บริเวณบ้านลุ่ม ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี เมืองจันทบุรี
โบราณที่บ้านลุ่ม มีความสำคัญ อย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ไทย

เมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงยกทัพมาตีเมืองจันทบุรีแล้วยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการ
เตรียมการ กู้ชาติหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ใน ร.ศ. ๑๑๒ หรือปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ฝรั่งเศสซึ่งพยายามขยายอำนาจเข้าไปในลาวและเขมรได้ใช้กำลังบังคับและยื่นคำขาด
ให้ไทย ยกดินแดง ของลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงกับเขมรส่วนนอก ซึ่งเคเป็นประเทศราชของไทยให้กับฝรั่งเศส ในระหว่างที่รอยคอยให้สัญญาต่าง ๆ มีผลบังใช้ ฝรั่งเศสได้ทำการยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกัน จนถึง ปี พ.ศ.๒๔๓๖ ฝรั่งเศสซึ่งพยายามขยายอำนาจเข้าไปในลาวและเขมร ได้ใช้กำลังบังคับและยื่นคำขาด
ให้ไทยยกดินแดนของลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงกับเขมรส่วนนอก ซึ่งเคยเป็นประเทศราชของไทย
ให้กับฝรั่งเศส ในระหว่างที่รอคอยให้สัญญาต่าง ๆมีผลบังคับใช้ ฝรั่งเศสได้ทำการยึดเมืองจันทบุรีไว้
เป็นประกันจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๘ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาข้อ ๖ ซึ่งต่อท้ายหนังสือสัญญา
ระหว่าง กรุงฝรั่งเศส วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) แต่เหตุผลที่เลือกยึดเมือง จันทบุรีก็เพราะ เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ เป็นจุดที่ควบคุมอ่าวสยามที่ติดต่อกับแหลมมลายูของอังกฤษ
เป็นทางผ่านเข้าไปยังสามจังหวัดของไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ บ่อพลอย บ่อไพลิน ในเขตเมืองพระตะบองเสียมราฐ และศรีโสภณ นอกจากนั้นเมืองจันทบุรียังมีท่าเทียบ เรือที่ปากแม่น้ำและ มีอู่ต่อเรือระวางตั้งแต่ ๓๐๐-๔๐๐ ต้น การยึดจันทบุรี จึงเท่ากับยึดท่าเรืออู่ต่อเรือ และ
เรืออื่นๆ ไว้เป็นการตัดกำลังไทยทางอ้อมด้วย กองทหารฝรั่งเศสได้ตั้งถ่ายทหารขึ้นภายในบริเวณบ้านลุ่ม
หรือบริเวณที่เป็นค่ายตากสินในปัจจุบันและที่ปากน้ำแหลมสิงห์ รวมทั้งได้สร้างสิ่งก่อสร้างอีกหลายหลัง

ปัจจุบันหลักฐานร่องรอยต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองจันทบุรีที่บ้านลุ่มยังคงปรากฏให้เห็น
อยู่ภายในบริเวณค่ายตากสินเท่านั้น อาคารฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นได้แก่ อาคารกองรักษาการณ์ อาคารตอน ซ่อมบำรุงและสรรพาวุธ อาคารพัสดุ อาคารคลังแสงหมายเลข ๕ ซึ่งแต่เดิมคงเป็นคลังกระสุนดินดำ เนื่องจากทำใต้ถุนโปร่งและมีช่องระบายลมอยู่ทั่วไป และอาคารคลังแสงหมายเลข ๗ ซึ่งมีแผนผังคล้าย กับตึกแดง ที่ปากน้ำแหลมสิงห์ ซึ่งฝรั่งเศสได้สร้างขึ้นเช่นกัน ภายหลักจากที่ทหารฝรั่งเศสถอนออกจาก
เมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘ บริเวณค่ายทหารที่ในบริเวณค่ายตากสินได้มีการใช้งาน สืบต่อมาดังนี้

พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประชาบาล และบ้านพักของข้าราชการฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นที่ตั้งของกองทหารม้า ม.พัน ๔
พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นที่ตั้งของพัน. นย.๓ (กองพันทหารราบนาวิกโยธินที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นที่ตั้งกองป้องกันพิเศษ จันทบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๘ ทางราชการได้สั่งขยายกำลังกองป้องกันพิเศษจากกำลัง ๑ กองร้อย เป็น ๑ กองพัน ชื่อว่าพัน. ร.๒ นย.
ต่อมาได้แปรสภาพเป็นกองทัพทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กรมผสมนาวิกโยธิน เมื่อ
๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ และ ในปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นกองทัพทหารราบที่ ๒ กรามทหารราบที่ ๑
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒

กลุ่มอาคารโบราณสถานที่ สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรี ได้รับการบูรณะปรับปรุง
และ ใช้งานมาตลอด แต่การบูรณะที่ผ่าน ๆ มา ทำได้ในวงจำกัด เนื่องจากขาดงบประมาณและความ
รอบรู้ในการบูรณะโบราณสถาน ทำให้อาคารต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมาก อาคารเหล่านี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ยังหลงเหลืออยุ่จากสมัยที่มีการล่าอาณานิคม ซึ่งการเสียดินแดนให้แก่ประเทศมหาอำนาจผู้แสดงหาเมืองขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การยอมเสียบางส่วนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอยู่รอดของชาติไทยทั้งหมด ย่อมนับว่าเป็นผลดีแก่ชาติและการที่เป็นไปได้

ดังนั้น ก็เนื่องมาจากพระปรีชาญาณในด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสโนบายของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งหมดต้องตกเป็นอาณานิคมของ
ประเทศมหาอำนาจ เพราะการดำเนินนโยบายที่แตกต่างกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕แสดงความคิดเห็น

วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 617 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 631 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 194 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังหิน
จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 234 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 103 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 128 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 559 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 1071 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 300 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 724 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 213 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อ

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 191 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกวัด
เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 243 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 718 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 120 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 222 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 186 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 222 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 110 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 165 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 343 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 649 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 112 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 268 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 221 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 811 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 632 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 507 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 145 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 108 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 185 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 108 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 287 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก้ว
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 605 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 127 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 598 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 722 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ประวัติวัดเนินยาง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 112 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 230 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 1163 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 326 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมือง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 303 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 243 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสา

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 179 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 547 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 116 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 500 ครั้ง
โรงเรียนบ้านซอยสอง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team