วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวิเวการาม(วัดเขาน้อยท่าแฉลบ) จังหวัดจันทบุรี
ประวัติศาสตร์ ป.5 เปิดดู 26 ครั้ง


ช่องของ สหรัฐ เอี่ยมสำอางค์

โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

จุดประสงค์การเรียนรู้ (K-P-A-C)

ด้านความรู้ (K)
- อภิปรายขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- เขียนตอบคำถามจากใบงานที่ 1 เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์

ด้านเจตคติ (A)
- เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นประวัติศาสตร์

ด้านสมรรถนะ (C)
- นักเรียนประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นประวัติความเป็นมาของเรื่องราวต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ

สาระสำคัญ
การศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น จำเป็นต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และตีความจากร่องรอยหลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักเหตุผลอธิบายเหตุหารณ์ และความเป็นมาต่าง ๆ ในอดีต ให้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 134 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 48 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
แหล่งเรียนรู้ วัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 152 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 151 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 199 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 65 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 61 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 58 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 120 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 50 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 393 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 60 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 123 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 73 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 112 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 61 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 191 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 33 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 57 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังหิน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 51 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 53 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 70 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 32 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมือง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 59 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่า

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 18 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แม่ตะเคียนวัดท่าศาลา

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 218 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 49 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองคัน
ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 244 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 166 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team