Superporn Story's

ไม่มีอินเตอร์เน็ตก็เรียนรู้ได้ด้วย Tablet แจกโดยรัฐบาล

ลงวันที่ : 8 กันยายน 2564

          จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด - 19 ระบบการศึกษาของประเทศไทยจำเป็นต้องปรับรูปแบบจากเดิมที่นักเรียนต้องไปที่โรงเรียนแบบปกติ ปรับมาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งจากสถานะการณ์นี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดรูปแบบการเรียนรู้ไว้ 5 รูปแบบดังนี้

1.On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
2.On Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น DLTV
3.On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง
4.On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย
5.On Demand เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน

          จากประเด็นการสอนประเภทออนไลน์จะพบปัญหาในเรื่องของการไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เรียนของนักเรียน เพราะเนื้อหาการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ จะอยู่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต ข้าเจ้าจึงตั้งคำถามว่า ถ้านักเรียนไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน นักเรียนจะเรียนอย่างไร โดยมากนักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนในรูปแบบ On Hand คือการมารับเอกสารสื่อการเรียนการสอน ใบงานต่าง ๆ จากทางโรงเรียน แล้วนำกลับไปเรียนรู้ที่บ้านเป็นรายสัปดาห์ หรือช่วงเวลาที่แล้วแต่โรงเรียนจะกำหนด


(ภาพจาก https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดทองทั่ว-238710092884229)

          จากกรณีการเรียนรูปแบบ On Hand ข้าพเจ้าเกิดแนวความคิดว่าถ้าเรานำเครื่อง Tablet ที่ได้รับแจกจากทางรัฐบาลกลับมาใช้ประโยชน์จะช่วยนักเรียนในกลุ่ม On Hand ได้อย่างมากเพราะวีธีการเรียนผ่านไฟล์ MP4 นักเรียนไม่จำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ต นักเรียนสามารถศึกษาใบงานใบพร้อม ๆ กับเนื้อหาวีดีโอที่ครูจัดให้ใน Tablet ส่วนวิธีการใช้ Tablet แบบไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตข้าพเจ้าได้นำเสนอเป็นวีดีโอไว้ในเนื้อหานี้แล้ว          จากกรณีปัญหาของการขาดอินเตอร์เน็ตในการเรียนของนักเรียนในกลุ่ม On Hand จึงทำให้เกิดแนวความคิดนี้ แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าแม้จะมีอินเตอร์เน็ต หรือ ไม่มีอินเตอร์เน็ต วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ใช้ได้กับทุก ๆ ประเภทของการเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่านไฟล์วีดีโอนักเรียนสามารถย้อนดูเนื้อหาอย่างไม่มีข้อจำกัดจนกว่านักเรียนจะเข้าใจ ซึ่งต่างจากการเรียนแบบในห้องเรียนอย่างเดียวที่เนื้อหาที่ครูสอนมีเพียงรอบเดียว ไม่สามารถย้อนสถานการณ์การเรียนรู้ในวันที่ครูสอนนั้นได้ ข้าพเจ้ามีความคิดว่ายุคนี้และต่อไปในอนาคตรูปแบบการเรียนจะมีความเปลี่ยนไป การเรียนในห้องเรียนจะน้อยลง ไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับ แต่จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน Platform เพราะมันสะดวก และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายกว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา อย่างไร้ขีดจำกัด

บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง