Superporn Story's

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19

ลงวันที่ : 18 กันยายน 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 ดำเนินการประชุมออนไลน์ ทำแบบสอบถามการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ข้าพเจ้ามีส่วนในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลโรงเรียนในเครือข่ายที่ 3 (9 วัดพัฒนาวิชาการ) จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบไปด้วยโรงเรียน โรงเรียนวัดแสลง โรงเรียนวัดโป่งแรด โรงเรียนวัดพลับพลา โรงเรียนวัดเนินสูง โรงเรียนวัดทองทั่ว โรงเรียนวัดคมบาง โรงเรียนวัดเนินยาง และโรงเรียนวัดดอนตาล

ข้อมูลการสัมภาษณ์


จากการสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลพบว่า
------------------------------