Superporn Story's

อยากจะคุย EP1 | World Association Of Marching Show Bands

ลงวันที่ : 20 ตุลาคม 2565          บอกเล่าประสบการณ์การประกวด World Association Of Marching Show Bands ครั้งแรกของวงสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี โดยอาจารย์วิรัติ กฤษดำ