Superporn Story's

ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำ ITA ONLINE สพป.จันทบุรี เขต 1

ลงวันที่ : 10 กันยายน 2564


การประชุมเชิงปฎิบัติการ การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษาออนไลน์ "โครงการ การขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุราี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 10-11 กันยายน 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน google meet